Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 11 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-PL Proponowanie zwolnień za pomocą ePIC Rozporządzenie w sprawie zgody po ...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji
Zgodnie z rozporządzeniem PIC ECHA, Komisja Europejska i wyznaczone organy krajowe (DNA) w państwach członkowskich powinny przekazywać organom w państwach spoza UE informacje o...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Okólnik PIC – główna treść Okólnik PIC – główna treść Okólnik PIC
Okólnik PIC to sprawozdanie wydawane dwa razy do roku przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej. Jest to kluczowy dokument we wdrażaniu procedury PIC i wymianie informacji o...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC – tekst Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC – tekst Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC
W pierwszym kwartale każdego roku eksporterzy i importerzy chemikaliów podlegających PIC muszą przekazać swoim wyznaczonym organom krajowym (DNA) informacje dotyczące dokładnych...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Karta informacyjna dotycząca zwolnień Karta informacyjna dotycząca zwolnień
Karta informacyjna dotycząca zwolnień to krótkie wprowadzenie dla eksportera informujące, czym jest zwolnienie, jakie wiążą się z nim wymogi i jak je zaproponować. W karcie...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych (3,015.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Przewodnik użytkownika systemu ePIC (służba celna) 1 (4) wrzesień 2015 r. Oficjalny dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC, rozporządzenie (UE) 649/2012) reguluje import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów oraz nakłada...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Wymóg wyraźnej zgody
Eksport chemikaliów zamieszczonych w części 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia PIC nie tylko podlega wymogowi zgłoszenia, ale jest również uzależniony od istnienia ważnej...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Eksporterzy mający siedzibę w państwie członkowskim UE podlegają obowiązkowi zgłoszenia swoich zamiarów dokonania eksportu określonych chemikaliów do państwa nienależącego do...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Rozporządzenie PIC ma zastosowanie do wykazu wpisów (w przypadku poszczególnych chemikaliów lub grup chemikaliów), które są zamieszczone w załączniku I, i do mieszanin...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 11 results.