Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-PL Proponowanie zwolnień za pomocą ePIC Rozporządzenie w sprawie zgody po ...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC - powiadomienia o wywozie PIC - powiadomienia o wywozie
Należy uprzednio zgłosić wywóz wszelkich chemikaliów, mieszanin lub artykułów zawierających co najmniej jedną substancję objętą PIC. Istnieje możliwość wyszukiwania powiadomień...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text Podręczniki ePIC
Celem podręczników systemu ePIC jest pomoc organom i użytkownikom przemysłowym w poruszaniu się w systemie informatycznym i pomoc w wypełnieniu przez nich obowiązków...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC – Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu PIC – Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu Chemikalia objęte zgodą po uprzednim poinformowaniu
Ta sekcja dotycząca chemikaliów objętych zgodą po uprzednim poinformowaniu obejmuje wszystkie substancje chemiczne wymienione we właściwych załącznikach do rozporządzenia PIC....
Similar Results Similar Results
20/12/17
Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji Sprawozdawczość w zakresie wymiany informacji
Zgodnie z rozporządzeniem PIC ECHA, Komisja Europejska i wyznaczone organy krajowe (DNA) w państwach członkowskich powinny przekazywać organom w państwach spoza UE informacje o...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Okólnik PIC – główna treść Okólnik PIC – główna treść Okólnik PIC
Okólnik PIC to sprawozdanie wydawane dwa razy do roku przez Sekretariat konwencji rotterdamskiej. Jest to kluczowy dokument we wdrażaniu procedury PIC i wymianie informacji o...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC – tekst Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC – tekst Roczna sprawozdawczość w zakresie wywozu i przywozu w ramach PIC
W pierwszym kwartale każdego roku eksporterzy i importerzy chemikaliów podlegających PIC muszą przekazać swoim wyznaczonym organom krajowym (DNA) informacje dotyczące dokładnych...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Karta informacyjna dotycząca zwolnień Karta informacyjna dotycząca zwolnień
Karta informacyjna dotycząca zwolnień to krótkie wprowadzenie dla eksportera informujące, czym jest zwolnienie, jakie wiążą się z nim wymogi i jak je zaproponować. W karcie...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych (3,015.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
Przewodnik użytkownika systemu ePIC (służba celna) 1 (4) wrzesień 2015 r. Oficjalny dokument Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Rozporządzenie w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC, rozporządzenie (UE) 649/2012) reguluje import i eksport określonych niebezpiecznych chemikaliów oraz nakłada...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Wymóg wyraźnej zgody
Eksport chemikaliów zamieszczonych w części 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia PIC nie tylko podlega wymogowi zgłoszenia, ale jest również uzależniony od istnienia ważnej...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Eksporterzy mający siedzibę w państwie członkowskim UE podlegają obowiązkowi zgłoszenia swoich zamiarów dokonania eksportu określonych chemikaliów do państwa nienależącego do...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Rozporządzenie PIC ma zastosowanie do wykazu wpisów (w przypadku poszczególnych chemikaliów lub grup chemikaliów), które są zamieszczone w załączniku I, i do mieszanin...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display