Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, p. k. P. K 400, FI-00121 HELSINKI, SOMIJA | ECHA.EIROPA ES ECHA-16-FS-07-LV Atbrīvojumu ierosināšana ePIC sistēmā Regula par iepriekš norunātas ...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC – eksporta paziņojumi PIC – eksporta paziņojumi
Iepriekš jāziņo par visu ķīmisko vielu, maisījumu vai izstrādājumu eksportiem, kas saistīti ar vienu vai vairākām ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas PIC procedūra. Paziņojumus...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text ePIC rokasgrāmatas
ePic rokasgrāmatas uzdevums ir palīdzēt ražotājiem un lietotājiem iestādēs orientēties IT sistēmā un palīdzēt viņiem pildīt saistības saskaņā ar PIC regulu (Eiropas Parlamenta...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC — Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas iepriekš norunāta piekrišana (PIC) PIC — Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas iepriekš norunāta piekrišana (PIC) Ķīmiskās vielas, uz kurām attiecas PIC
Sadaļā par ķīmiskajām vielām, uz kurām attiecas PIC, ir iekļautas visas ķīmiskās vielas, kas minētas attiecīgajos PIC regulas pielikumos. Ķīmiskajām vielām, kas uzskaitītas...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Ziņojumi par informācijas apmaiņu Ziņojumi par informācijas apmaiņu Ziņojumi par informācijas apmaiņu
Saskaņā ar PIC regulu ECHA, Eiropas Komisijai un dalībvalstīs izraudzītajām valsts iestādēm (IVI) ir jānodrošina informācija iestādēm trešās valstīs par ķīmiskajām vielām, uz...
Similar Results Similar Results
30/11/16
<I>PIC</I> apkārtraksta galvenais saturs PIC apkārtraksta galvenais saturs PIC apkārtraksts
PIC apkārtraksts ir ziņojums, ko divreiz gadā izdod Roterdama konvencijas sekretariāts. Tas ir galvenais dokuments PIC procedūru īstenošanā un informācijas apmaiņā par bīstamām...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Gada ziņojumi par <I>PIC</I> eksportu un importu — teksts Gada ziņojumi par PIC eksportu un importu — teksts Gada ziņojumi par PIC eksportu un importu
Katra gada pirmā ceturkšņa laikā PIC ķīmisko vielu eksportētājiem un importētājiem ir jāsniedz izraudzītajām valsts iestādēm (IVI) informācija par ķīmiskās vielas (gan tīrā...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Informācijas lapa par atbrīvojumiem no prasības Informācijas lapa par atbrīvojumiem no prasības
Informācijas lapa par atbrīvojumiem no prasības ir īss paskaidrojums, kas palīdz eksportētājam saprast, kas ir atbrīvojums no prasības un tā piemērošanas nosacījumus, kā arī...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei (2,982.9k)
Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC lietotāja rokasgrāmata nozarei 1.3. redakcija...
Similar Results Similar Results
25/07/16
ePIC lietotāja ceļvedis (muita) 1 (4) 2015. gada septembris Publiski pieejams dokuments Annankatu 18, p.k. 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr....
Similar Results Similar Results
13/10/15
Regula par iepriekš norunātu piekrišanu (PIC, Regula (ES) Nr. 649/2012) administrē noteiktu bīstamu ķīmisko vielu importu un eksportu un uzliek pienākumus uzņēmējsabiedrībām,...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Nepārprotamas piekrišanas prasība
Papildus prasībai par paziņošanu uz PIC regulas I pielikuma 2. un 3. daļā iekļauto ķīmisko vielu eksportu attiecas derīgas nepārprotamas piekrišanas esamība, ko izsniegusi...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Eksporta paziņošanas procedūra
ES dalībvalstu eksportētājiem jāpaziņo par savu nodomu eksportēt noteiktas ķīmiskas vielas uz valsti ārpus ES. Tas attiecas uz PIC regulas I pielikumā minētajām ķīmiskajām...
Similar Results Similar Results
27/02/14
PIC regula attiecas uz I pielikumā iekļauto sarakstu (atsevišķām ķīmiskām vielām vai ķīmisko vielu grupām) un maisījumiem, kas šādas ķīmiskās vielas satur tādā koncentrācijā,...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display