Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Annankatu 18 PL 400, 00121 HELSINKI, FINLAND | ECHA.EUROPA.EU ECHA-16-FS-07-FI Erivapauden ehdottaminen ePIC- järjestelmässä Ennakkosuostumuksesta (PIC) annetussa...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC - Vienti-ilmoitukset PIC - Vienti-ilmoitukset
Kaikkien PIC-asetuksen alaisten kemikaalien ja seosten sekä yhtä tai useampaa PIC-asetuksen alaista kemikaalia sisältävien esineiden viennistä on tehtävä ennakkoon ilmoitus....
Similar Results Similar Results
26/01/18
ePic manuals top text ePic manuals top text ePIC-oppaat
ePIC-oppaan tarkoituksena on avustaa teollisia käyttäjiä ja viranomaiskäyttäjiä IT-järjestelmän käytössä, ja auttaa niitä täyttämään PIC-asetuksen (Euroopan parlamentin ja...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC - PIC-asetuksen alaiset kemikaalit PIC - PIC-asetuksen alaiset kemikaalit PIC-asetuksen alaiset kemikaalit
PIC-asetuksen alaisia kemikaaleja koskevaan osioon sisältyvät kaikki kemikaalit, jotka on lueteltu PIC-asetuksen asiaankuuluvissa liitteissä. Liitteen I osassa 1 lueteltuihin...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Tietojen vaihtoa koskeva raportointi Tietojen vaihtoa koskeva raportointi Tietojen vaihtoa koskeva raportointi
Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten on PIC-asetuksen mukaisesti annettava EU:n ulkopuolisten maiden...
Similar Results Similar Results
30/11/16
PIC-kiertokirjeen pääasiallinen sisältö PIC-kiertokirjeen pääasiallinen sisältö PIC-kiertokirje
PIC-kiertokirje on Rotterdamin yleissopimuksen sihteeristön kahdesti vuodessa julkaisema raportti. Sillä on ensisijainen asema PIC-menettelyn täytäntöönpanossa ja vaarallisia...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Vuotuinen raportointi PIC-asetuksen piiriin kuuluvasta viennistä ja tuonnista Vuotuinen raportointi PIC-asetuksen piiriin kuuluvasta viennistä ja tuonnista Vuotuinen raportointi PIC-asetuksen piiriin kuuluvasta viennistä ja tuonnista
PIC-kemikaalien viejien ja tuojien on kunkin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa ilmoitettava nimetyille kansallisille viranomaisille tiedot tarkoista määristä...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Poikkeuksia koskeva tietolomake Poikkeuksia koskeva tietolomake
Tietolomakkeella selitetään aineen viejälle lyhyesti, mitä poikkeuslupa tarkoittaa, siihen liittyviä ehtoja ja miten poikkeuslupaa pyydetään. Siinä esitetään...
Similar Results Similar Results
29/11/16
ePIC-käyttöopas teollisuudelle ePIC-käyttöopas teollisuudelle ePIC-käyttöopas teollisuudelle (2,881.5k)
Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 | echa.europa.eu ePIC-käyttöopas teollisuudelle Versio 1.3 2 ePIC-käyttöopas...
Similar Results Similar Results
25/07/16
ePIC-käyttöopas (tulli) 1 (4) Syyskuu 2015 Julkinen asiakirja Annankatu 18, PL 400, 00121 Helsinki | Puh. +358 9 686180 | Faksi +358 9 68618210 |...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella (PIC-asetus (EU) N:o 649/2012) hallinnoidaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä sekä asetetaan...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Explicit consent requirement Explicit consent requirement Nimenomaista suostumusta koskeva vaatimus
Vienti-ilmoitusta koskevan ilmoituksen lisäksi PIC-asetuksen liitteessä I oleviin 2 ja 3 osaan sisältyvien kemikaalien vientiä varten tarvitaan myös voimassa oleva...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Export notification procedure Export notification procedure Vienti-ilmoitusmenettely
EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneiden viejien on ilmoitettava aikeestaan viedä tiettyjä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin. Tämä vaatimus koskee PIC-asetuksen liitteessä I...
Similar Results Similar Results
27/02/14
PIC-asetusta sovelletaan liitteessä I lueteltuihin nimikekohtiin (yksittäisiä kemikaaleja tai kemikaaliryhmiä) ja seoksiin, jotka sisältävät kyseisiä kemikaaleja sellaisena...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display