Search

Results for tag Prior Informed Consent
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI-00121 HELSINKI, ФИНЛАНДИЯ | ECHA.EUROPA.EU ECHA-17-B-09-BG Предлагане на освобождаване от задължения чрез ePIC Регламентът за...
Similar Results Similar Results
15/02/18
PIC — Нотификации за износ PIC — Нотификации за износ
Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие...
Similar Results Similar Results
26/01/18
ръководства за работа с ePic текст отгоре ръководства за работа с ePic текст отгоре Ръководства за работа с ePIC
Целта на ръководствата за работа с ePIC е да помогнат на потребителите от индустрията и органите да навигират през информационната система и да им помогнат да изпълняват...
Similar Results Similar Results
15/01/18
PIC — Химикали, за които се прилага процедурата PIC PIC — Химикали, за които се прилага процедурата PIC Химикали, подлежащи на PIC
В раздела относно химикалите, за които се прилага процедурата PIC, са включени всички химични вещества от съответните приложения на Регламента за предварително обоснованото...
Similar Results Similar Results
20/12/17
Докладване относно обмен на информация Докладване относно обмен на информация Докладване относно обмен на информация
Съгласно Регламента за предварително обоснованото съгласие (PIC) ECHA, Европейската комисия и определените национални органи (ОНО) в държавите членки следва да предоставят...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Циркулярният документ по PIC представлява доклад, който се издава два пъти годишно от секретариата на Ротердамската конвенция. Това е основен документ за изпълнение на...
Similar Results Similar Results
30/11/16
През първото тримесечие на всяка година износителите и вносителите на химикали по PIC трябва да предоставят на определените национални органи (ОНО) информация относно точните...
Similar Results Similar Results
30/11/16
Информационен лист за освобождаване от задължения Информационен лист за освобождаване от задължения
Информационният лист за освобождаване от задължения е кратко представяне за износителите какво представлява освобождаването от задължения, какви са изискванията и как да се...
Similar Results Similar Results
29/11/16
Ръководство за работа с ePIC за потребителя от индустрията Ръководство за работа с ePIC за потребителя от индустрията Ръководство за работа с ePIC за потребителя от индустрията (3,037.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ръководство за работа с ePIC за потребителя ...
Similar Results Similar Results
07/12/15
ePIC — ръководство за потребители (митници) 1 (4) септември 2015 г. Публичен документ Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Хелзинки, Финландия | тел.:...
Similar Results Similar Results
13/10/15
Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC, Регламент (ЕС) 649/2012) урежда вноса и износа на определени опасни химикали и налага задължения на дружествата, които...
Similar Results Similar Results
08/09/14
Освен от изискването за нотифициране износът на химикали, включени в части 2 и 3 на приложение І на Регламента относно предварително обосновано съгласие (PIC), зависи и от...
Similar Results Similar Results
04/09/14
Износителите, базирани в държава членка на ЕС, трябва да нотифицират своето намерение да извършат износ на определени химикали в държава извън ЕС. Това се отнася за...
Similar Results Similar Results
27/02/14
Регламентът относно предварително обосновано съгласие (PIC) се отнася за списък от записи (за отделни химикали или групи от химикали), които са включени в приложение I, а също...
Similar Results Similar Results
06/08/13
Showing 14 results.

Categories Display