Search

Results for tag Partners and networks
Showing 23 results.
Most relevant Last modified
Plán CSR-ES – mapy použitia – knižnica Plán CSR-ES – mapy použitia – knižnica
Táto knižnica obsahuje mapy použitia a vstupné parametre pre posúdenie expozície pracovníkov (SWED), pre posúdenie expozície spotrebiteľov (SCED) a pre posúdenie...
Similar Results Similar Results
14/06/18
International Cooperation - Cooperation with peer agencies International Cooperation - Cooperation with peer agencies Spolupráca s partnerskými regulačnými agentúrami
Agentúra má dohody o spolupráci (buď memorandum o porozumení alebo vyhlásenie o zámere) s regulatórnymi agentúrami v štyroch krajinách: Austrália, Kanada, Japonsko a Spojené...
Similar Results Similar Results
02/03/18
Európska komisia a agentúra ECHA Európska komisia a agentúra ECHA Inštitúcie a orgány EÚ
ECHA sa ako agentúra EÚ riadi verejným právom EÚ, ale pôsobí nezávisle od inštitúcií EÚ (Rady, Parlamentu, Komisie atď.) a je samostatnou právnickou osobou. Komisia je však pre...
Similar Results Similar Results
22/12/17
Predloženie informácií do knižnice máp použitia Predloženie informácií do knižnice máp použitia
Predloženie informácií do knižnice máp použitia Odvetvové združenia sa vyzývajú používať na predloženie máp použitia a súvisiacich súborov, ktoré vytvorili, webový formulár...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Pozri tiež ECHA's approach to engagement with its Accredited Stakeholder Organisations [PDF] [EN]
Similar Results Similar Results
08/08/17
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ako môžu následní užívatelia spracúvať expozičné...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Sieť bezpečnostných úradníkov Sieť bezpečnostných úradníkov Sieť bezpečnostných úradníkov
Sieť bezpečnostných úradníkov (SON) bola vytvorená v roku 2007 ako podskupina bývalej pracovnej skupiny Európskej komisie pre praktickú prípravu nariadenia REACH. Sieť SON je...
Similar Results Similar Results
21/12/15
Member State Competent Authorities Member State Competent Authorities Členské štáty a príslušné orgány
Spolupráca s členskými štátmi Agentúra ECHA úzko spolupracuje s členskými štátmi Európskej únie a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Nórskom, Islandom a...
Similar Results Similar Results
18/09/15
International Cooperation - support to eu policies International Cooperation - support to eu policies Podpora politiky EÚ pre oblasť vonkajších vzťahov
Politika EÚ v oblasti rozšírenia a európska susedská politika (ESP) obsahujú vhodné opatrenia na posilnenie súčinnosti medzi konkrétnymi skupinami tretích krajín a agentúrami...
Similar Results Similar Results
15/07/15
KONTROLNÝ ZOZNAM NA PRIJATIE DOBRÉHO KONZULTANTA KONTROLNÝ ZOZNAM NA PRIJATIE DOBRÉHO KONZULTANTA KONTROLNÝ ZOZNAM NA PRIJATIE DOBRÉHO KONZULTANTA (185.6k)
1 KONTAKTNÁ SKUPINA RIADITEĽOV PRVÉ VYDANIE (4. júna 2014) KONTROLNÝ ZOZNAM NA PRIJATIE DOBRÉHO KONZULTANTA I. Interné prípravné práce II. Osobnostné...
This document is available in following languages
Similar Results Similar Results
04/07/14
HelpNet HelpNet
Členmi siete HelpNet sú agentúra ECHA a národné asistenčné pracoviská pre CLP, BPR a REACH. Sieť bola vytvorená na zlepšenie spolupráce v otázkach spoločného záujmu. Medzi...
Similar Results Similar Results
07/05/14
Sieť komunikátorov Sieť komunikátorov Sieť komunikátorov
Táto sieť zlučuje komunikátorov z agentúry ECHA a akreditované zúčastnené strany, aby spoločne využívali plány a zosúlaďovali diskusiu v rámci komunikačných činností. Ciele...
Similar Results Similar Results
17/04/14
MVO - diskusná platforma agentúry ECHA MVO - diskusná platforma agentúry ECHA Platforma pre rokovanie medzi MVO a agentúrou ECHA
Organizujeme pravidelné stretnutia s našimi akreditovanými mimovládnymi organizáciami zúčastnených strán na diskusiu o aktuálnych otázkach, ktoré zaujímajú občanov. Všetky...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Spolupráca s akreditovanými zúčastnenými stranami prispieva k efektívnemu toku informácií z príslušnej oblasti do agentúry ECHA a naopak. Akreditované organizácie zúčastnených...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Ak zastupujete svoju oblasť pôsobnosti na úrovni EÚ a máte záujem o užšiu spoluprácu s nami, môžete požiadať o funkciu akreditovanej organizácie zúčastnených strán. Vaša...
Similar Results Similar Results
12/03/14
Pracovné semináre akreditovaných zúčastnených strán sú platformy pre strategické diskusie medzi nami a našimi akreditovanými zúčastnenými stranami. V rámci týchto pracovných...
Similar Results Similar Results
11/03/14
Akreditované organizácie zainteresovaných strán Akreditované organizácie zainteresovaných strán Akreditované organizácie zainteresovaných strán
Aktuálne akreditované organizácie zainteresovaných strán agentúry ECHA sa uvádzajú ďalej. Viac informácií o každej z týchto organizácií sa nachádza na ich webových stránkach.
Similar Results Similar Results
14/02/14
Informačný leták Medzinárodná spolupráca Informačný leták Medzinárodná spolupráca Informačný leták Medzinárodná spolupráca (448.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Informačný leták Európska chemická agentúra Európska chemická agentúra spolupracuje s...
Similar Results Similar Results
04/11/13
International Cooperation - awareness raising International Cooperation - awareness raising Zvyšovanie informovanosti hlavných krajín mimo EÚ
Zástupcovia orgánov štátnej správy a priemyslu z krajín mimo EÚ sa pravidelne obracajú na agentúru ECHA so žiadosťou o skupinové návštevy a informačné prezentácie, ktoré by...
Similar Results Similar Results
17/09/13
International Cooperation - Multilateral work International Cooperation - Multilateral work Multilaterálna činnosť v oblasti bezpečnosti chemikálií
Medzinárodná spolupráca agentúry sa odvíja aj od záväzkov EÚ k správnemu manažmentu chemických látok v rámci multilaterálnych dohôd po záštitou OSN. Sem patrí Štokholmský...
Similar Results Similar Results
16/09/13
International Cooperation - OECD Related work International Cooperation - OECD Related work Činnosť súvisiaca s organizáciou OECD
EÚ úzko spolupracuje s medzinárodnými partnermi v oblasti správneho manažmentu chemických látok. Hybnou silou pri tejto činnosti je organizácia OECD. Úlohou agentúry ECHA je...
Similar Results Similar Results
13/09/13
International Cooperation - World Map International Cooperation - World Map Medzinároná spolupráca
Spolupráca agentúry ECHA so subjektmi mimo EÚ
Similar Results Similar Results
13/09/13
Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe Stakeholders-subscribe
Subscribe To subscribe to the Newsletter and other ECHA news, please enter your email.
Similar Results Similar Results
24/08/12
Showing 23 results.

Categories Display