Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
18 октомври 2017 г. 1 Информация относно ръчната проверка за пълнота ЕСНА извършва проверка за пълнота на всяка постъпила регистрация, за да се гарантира, че е...
Similar Results Similar Results
17/11/17
Какво предлагаме Какво предлагаме Какво предлагаме
Присъединявайки се към екипа на ECHA, ще работите с водеща група експерти, посветили усилията си на прилагането на новаторското законодателство на ЕС в областта на химикалите с...
Similar Results Similar Results
30/01/17
Информация за кандидатите — прочетете, преди да подадете заявление
Similar Results Similar Results
24/01/17
КНЕ — информация за кандидатите КНЕ — информация за кандидатите Информация за кандидатите
Оценка на кандидатурите Кандидатите ще бъдат оценени въз основа на техните университетски и професионални квалификации, както и на това, доколко са подходящи за работата....
Similar Results Similar Results
18/01/17
Агенциите на Европейския съюз насърчават обмена на служители помежду си, за да се насърчи мобилността на висококвалифицираните служители. Свободните работни места са достъпни...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Стажове Стажове Стажове
ECHA търси наскоро завършили образованието си специалисти, които желаят да участват със своя принос в ежедневната работа на Агенцията. Ежегодно се предлагат до 20 места за...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Процедура по назначаване Процедура по назначаване Процедура по набиране
Всички свободни работни места се публикуват на уебсайта на ECHA. Трябва да подадете пълното заявление за работа до крайната дата. Всички отговарящи на изискванията заявления се...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Персонал Персонал Персонал
ECHA предлага основно два вида длъжности: за срочно наети служители и договорно наети служители. Срочно наети служители Длъжностите за срочно наети служители са класифицирани в...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Баланс между професионалния и личния живот Баланс между професионалния и личния живот Баланс между професионалния и личния живот
ECHA се стреми да създаде и поддържа подкрепяща и здравословна работна среда, позволяваща на членовете на персонала да постигнат баланс между професионалните и личните си...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Критерии за допустимост Критерии за допустимост Критерии за допустимост
Кандидатът трябва: да е гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн); да ползва...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 10 results.

Categories Display