Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Att förstå CLP-förordningen Att förstå CLP-förordningen Att förstå CLP
Förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen ((EG) nr 1272/2008) är baserad på Förenta nationernas globala harmoniserade system GHS) och dess syfte...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Sammanfattning av skyldigheter som följer av upptagandet av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i kandidatförteckningen Sammanfattning av skyldigheter som följer av upptagandet av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i kandidatförteckningen Skyldigheter med hänsyn till kandidatförteckningen
Företag kan ha rättsliga skyldigheter som följer av upptagandet av ämnen i kandidatförteckningen. Dessa skyldigheter, som gäller från datumet för upptagandet, avser inte bara de...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Stöd för medlemsstaten som avser lämna ett CLH-förslag Stöd för medlemsstaten som avser lämna ett CLH-förslag Inlämning av CLH-underlag
Vem kan lämna CLH-avsikter och underlag? Medlemsstatens behöriga myndigheter kan föreslå en ny harmoniserad klassificering och märkning (CLH), en omarbetning av en redan...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Steg i CLH-processen CLH-avsikt CLH- avsikt Inlämning av underlag Inlämning av underlag Kvalificeringskontroll Kvalificerings kontroll Offentligt samråd Offentligt samråd...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen Inledande vägledning rörande CLP-förordningen (1,667.9k)
Inledande vägledning om CLP-förordningen Version 3.0 – januari 2019 1 V Ä G L E D N I N G Inledande vägledning om CLP-förordningen Version...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Kandidatförteckningen Kandidatförteckningen Kandidatförteckning
Anmärkningar: Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Harmoniserad klassificering och märkning - paneler Harmoniserad klassificering och märkning - paneler Harmoniserad klassificering och märkning - paneler
Avsikt CLH-processen börjar när Echa mottar en avsikt om att förbereda ett CLH-underlag från en medlemsstats behöriga myndighet eller en tillverkare, importör eller...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Förfarande för harmoniserad klassificering och märkning Förfarande för harmoniserad klassificering och märkning Förfarande för harmoniserad klassificering och märkning
Tillverkare, importörer eller nedströmsanvändare måste (själva) klassificera och märka farliga ämnen och blandningar för att garantera en hög säkerhetsnivå för människors hälsa...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display