Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP (1,839.3k)
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 – január 2019 1 U S M E R N E N I A Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 január...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok Povinnosti súvisiace so zoznamom kandidátskych látok
Spoločnosti môžu mať právne povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na zoznam kandidátskych látok. Tieto povinnosti, ktoré platia odo dňa zaradenia, sa vzťahujú nielen na...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Pomoc členskému štátu pri príprave návrhu CLH Pomoc členskému štátu pri príprave návrhu CLH Predkladanie dokumentácií harmonizovanej klasifikácie a označovania
Kto môže predkladať zámery a dokumentácie o harmonizovanej klasifikácii a označovaní? Príslušné orgány členských štátov (MSCA) môžu navrhnúť: novú harmonizovanú klasifikáciu...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Pochopenie nariadenia CLP Pochopenie nariadenia CLP Pochopenie nariadenia CLP
Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) ((ES) č. 1272/2008) je založené na globálnom harmonizovanom systéme Organizácie spojených národov (GHS) a jeho cieľom je...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabuľka kandidátskych látok Tabuľka kandidátskych látok Zoznam kandidátskych látok
Poznámky: Autentické znenie: za autentický sa považuje len zoznam kandidátskych látok uverejnený na tejto webovej stránke. Spoločnostiam môžu bezprostredne po zaradení látky do...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Postup harmonizovanej klasifikácie a označovania Postup harmonizovanej klasifikácie a označovania Harmonizovaná klasifikácia a označovanie (CLH)
Výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia musia nebezpečné látky a zmesi samoklasifikovať a označiť, aby tak zabezpečili vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Harmonizovaná klasifikácia a označovanie – panely Harmonizovaná klasifikácia a označovanie – panely Harmonizovaná klasifikácia a označovanie – panely
Zámer Proces harmonizovanej klasifikácie a označovania sa začína tým, že agentúra ECHA prijme zámer s cieľom pripraviť dokumentáciu o harmonizovanej klasifikácii a označovaní,...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Postup harmonizovanej klasifikácie a označovania Postup harmonizovanej klasifikácie a označovania Postup harmonizovanej klasifikácie a označovania
Výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia musia nebezpečné látky a zmesi samoklasifikovať a označiť, aby tak zabezpečili vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display