Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,999.8k)
Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 3.0 — януари 2019 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Резюме на задълженията, произтичащи от включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидатите Задължения във връзка със списъка на кандидатите
Дружествата могат да имат правни задължения, произтичащи от включването на вещества в списъка на кандидатите. Тези задължения, които влизат в сила от датата на включване, се...
Similar Results Similar Results
14/12/18
Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Съдействие за държавата членка, която възнамерява да изготви предложение за хармонизирана класификация и етикетиране Подаване на досиета за хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Кой може да подава намерения и досиета за хармонизирана класификация и етикетиране? Компетентните органи на държавите членки (КОДЧ) могат да предлагат: нова хармонизирана...
Similar Results Similar Results
15/10/18
Какво представлява CLP Какво представлява CLP Познаване на CLP
Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Таблица със списъка на кандидатите Таблица със списъка на кандидатите Списък на кандидатите
Бележки: Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Хармонизирана класификация и етикетиране (CLH)
Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да (само)класифицират и етикетират опасните вещества и смеси, за да осигурят високо ниво на защита на...
Similar Results Similar Results
09/04/18
Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране — панели Хармонизирана класификация и етикетиране — панели
Намерение Процедурата за хармонизирана класификация и етикетиране започва, когато ECHA получи намерение за изготвяне на досие за хармонизирана класификация и етикетиране от...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране Процедура за хармонизирана класификация и етикетиране
Производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата трябва да (само)класифицират и етикетират опасните вещества и смеси, за да осигурят високо ниво на защита на...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display