Search

Results for tag Exposure scenario
Most relevant Last modified
Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw Przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw
Każdy pomiot w łańcuchu dostaw pełni określoną rolę; niektóre podmioty pełnią kilka ról jednocześnie. W zależności od pełnionej przez siebie roli podmiot ma różne obowiązki i...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Karty charakterystyki Karty charakterystyki
Karty charakterystyki Karty charakterystyki zawierają informacje na temat właściwości substancji lub mieszaniny, związanych z nimi zagrożeń oraz instrukcji postępowania,...
Similar Results Similar Results
29/11/17
e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia e-Poradnik dotyczący kart charakterystyki i scenariuszy narażenia
Niniejszy poradnik ma na celu pomóc dostawcom i odbiorcom kart charakterystyki w gromadzeniu i zrozumieniu informacji na temat substancji i ich użytkowania, a także pomóc im w...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finlandia |echa.europa.eu Broszura informacyj- na reach Broszura informacyjna KLUCZOWE INFORMACJE DLA DALSZYCH...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia | Tel. +358 9 686180 | Faks +358 9 68618210 | echa.europa.eu Jak dalsi użytkownicy mogą postępować ze...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Showing 5 results.

Categories Display