Search

Results for tag Exposure scenario
Most relevant Last modified
Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē
Piegādes ķēdes dalībniekiem var būt vairākas lomas, iespējams, pat vienlaikus. Atkarībā no jūsu lomas jums var būt dažādi pienākumi un var būt pieejami dažādi rīki un...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Drošības datu lapas Drošības datu lapas
Drošības datu lapas Drošības datu lapās iekļauj informāciju par vielu vai maisījumu īpašībām un bīstamību, norādījumus par rīkošanos, iznīcināšanu un pārvadāšanu, kā arī...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis
Šā ceļveža mērķis ir palīdzēt piegādātājiem un drošības datu lapu saņēmējiem apkopot un labāk saprast informāciju par vielām, kā arī to ērtāk izmantot. Gan meklējot īsu pārskatu...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Faktu lapa reach Faktu lapa SVARĪGA INFORMĀCIJA PAKĀRTOTAJIEM LIETOTĀJIEM Drošības datu lapas un ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kā pakārtotajiem lietotājiem rīkoties ar ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Showing 5 results.

Categories Display