Search

Results for tag Exposure scenario
Most relevant Last modified
Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата на доставки Комуникация по веригата за доставка
Участниците във веригата на доставки могат да имат различни роли и може би дори няколко роли едновременно. В зависимост от ролята си имате различни задължения и е възможно да...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Информационни листове за безопасност Информационни листове за безопасност
Информационни листове за безопасност Информационните листове за безопасност съдържат информация за свойствата на веществото или сместа и свързаните с тях опасности, както и...
Similar Results Similar Results
29/11/17
Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция Електронно ръководство за информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция
Целта на настоящото ръководство е да помогне на доставчиците и получателите на информационните листове за безопасност да съставят и разберат по-лесно информацията за веществата...
Similar Results Similar Results
07/03/17
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu Фактологична справка REACH Фактологична справка ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАДОЛУ ПО...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | тел.: +358 9 686180 | факс: +358 9 68618210 | echa.europa.eu Как потребителите надолу по веригата могат да...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Showing 5 results.

Categories Display