Search

Results for tag Downstream user
Showing 28 results.
Most relevant Last modified
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP (1,839.3k)
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 – január 2019 1 U S M E R N E N I A Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 január...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Ak ste následný užívateľ a používate látku zo zoznamu látok podliehajúcich autorizácii (príloha XIV) na základe autorizácie udelenej žiadateľovi proti smeru vášho dodávateľského...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Poznámka: Zatiaľ obsahuje iba oznámenia predložené do novembra 2016. Spoločnosti môžu označovať vo svojich oznámeniach konkrétne informácie ako dôverné od konca roku 2017. ...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Úvod a súvislosti: oznámenia následných užívateľov podľa článku 66 nariadenia REACH Úvod a súvislosti: oznámenia následných užívateľov podľa článku 66 nariadenia REACH Štatistiky o následných použitiach, na ktoré sa vzťahujú udelené autorizácie
Žiadosti o autorizáciu môžu zahŕňať použitia danej látky žiadateľom, použitia ďalej v smere dodávateľského reťazca alebo obidvoch. Následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Ste následný užívateľ? Ste následný užívateľ? Následní užívatelia
Spoločnosti alebo jednotliví pracovníci, ktorí používajú chemické látky sa v nariadeniach REACH a CLP nazývajú následní užívatelia. Patria sem spoločnosti, ktoré vyrábajú...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Následní užívatelia – nariadenia REACH–CLP a ďalšie právne predpisy Následní užívatelia – nariadenia REACH–CLP a ďalšie právne predpisy Ostatné právne predpisy a následní užívatelia
Následní užívatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok v záujme ochrany zdravia a životného prostredia. Zodpovednosti používateľov...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Komunikácia v dodávateľskom reťazci Komunikácia v dodávateľskom reťazci Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca
Účastníci dodávateľského reťazca môžu mať rôzne roly a niekedy dokonca viac rolí súčasne. V závislosti od vašej roly máte rôzne povinnosti a môžete mať k dispozícii rôzne...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Karty bezpečnostných údajov Karty bezpečnostných údajov
Karty bezpečnostných údajov Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu...
Similar Results Similar Results
29/11/17
mapy použitia mapy použitia
Koncepcia Šablóny a podanie Knižnica máp použitia
Similar Results Similar Results
18/10/17
Registrácia podľa nariadenia REACH a následní užívatelia Registrácia podľa nariadenia REACH a následní užívatelia Registrácia podľa nariadenia REACH a následní užívatel
Ak ste vo svojej prevádzke v EÚ odkázaní na chemické látky, môžu sa vás týkať termíny registrácie podľa nariadenia REACH. Posledným termínom registrácie existujúcich chemických...
Similar Results Similar Results
11/05/17
Elektronický sprievodca kartami bezpečnostných údajov a expozičnými scenármi Elektronický sprievodca kartami bezpečnostných údajov a expozičnými scenármi
Tento sprievodca je určený dodávateľom a prijímateľom kariet bezpečnostných údajov na pomoc pri ich zostavovaní a pochopení informácii o látkach a ich využívaní. Integrované...
Similar Results Similar Results
07/03/17
Využitie informácií vytvorených v rámci nariadení REACH/CLP na zabezpečenie bezpečného používania chemikálií Elektrolytické niklovanie: prípadová štúdia Využitie...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, fínsko | echa.europa.eu Informačný leták reach Informačný leták DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV Karty...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Ako môžu následní užívatelia spracúvať expozičné...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Predloženie správy následného užívateľa (rozdiely v klasifikácii) Predloženie správy následného užívateľa (rozdiely v klasifikácii) Predloženie správy následného užívateľa v súvislosti s rozdielmi v klasifikácii
Predložiť správu cez REACH-IT Postup predkladania správ - pozri príručku: Ako vypracovať správu následného užívateľa. Pripomíname, že požiadavka na oznámenie novej klasifikácie...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Formulátori - regulačný status Formulátori - regulačný status Formulátori
Komunikácia Klasifikácia zmesí Regulačný štatút látky, ktorú používate
Similar Results Similar Results
13/06/16
Formulátori – tabuľková klasifikácia Formulátori – tabuľková klasifikácia
Ako formulátor ste zodpovedný za klasifikáciu, označovanie a balenie zmesí, ktoré uvádzate na trh. Musíte mať na zreteli nebezpečenstvá, ktoré so sebou prinášajú zmesi,...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulačná kontrola a následní užívatelia Regulačná kontrola a následní užívatelia Regulačná kontrola a následní užívatelia
Následní užívatelia majú zodpovednosť v prípade, ak látka, ktorú spracovávajú, podlieha regulačnému manažmentu rizík, ako je napríklad autorizácia, obmedzenie alebo...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Správy následného užívateľa Správy následného užívateľa Správy následného užívateľa
Nepodporované použitia (Článok 38 ods. 1 nariadenia REACH) Následní užívatelia musia oznámiť nepodporované používania (mimo podmienok opísaných v expozičnom scenári poskytnutom...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Následný užívateľ – hodnotenie chemickej bezpečnosti Následný užívateľ – hodnotenie chemickej bezpečnosti Správa následného užívateľa o chemickej bezpečnosti
Následní užívatelia sa môžu rozhodnúť, že vypracujú správu o chemickej bezpečnosti, ak ich používanie nie je podporované (ak používajú danú látku za iných podmienok, než aké sú...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Povinnosti následných užívateľov – kontrola použitia Povinnosti následných užívateľov – kontrola použitia Kontrola použitia
Keď následný užívateľ dostane rozšírenú kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) pre chemickú látku alebo zmes, musí stanoviť, či jej použitie je podporované expozičnými scenármi alebo...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Úlohy a povinnosti následných užívateľov Úlohy a povinnosti následných užívateľov Úlohy a povinnosti následných užívateľov
Všetci následní užívatelia Identifikovanie a uplatnenie príslušných opatrení uvedených v karte bezpečnostných údajov a v expozičnom scenári Keď následní užívatelia dostanú...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kto je následný užívateľ? Kto je následný užívateľ? Kto je následný užívateľ?
Následní užívatelia sú užívateľmi chemických látok v zmysle nariadení REACH a CLP. Sú nimi spoločnosti alebo jednotlivci: v rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Formulátori - hlavná stránka Formulátori - hlavná stránka Regulatory status of the substances you use
Formulátori sú následní užívatelia, ktorí vyrábajú zmesi a zvyčajne ich dodávajú ďalej do dodávateľského reťazca alebo priamo spotrebiteľom. They mix together substances and/or...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Tipy pre používateľov chemických látok na pracovisku Stručná príručka pre používateľov chemických látok na pracovisku o tom, ako vyťažiť čo najviac z informácií o...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 (686.4k)
Ako vypracovať správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti Praktická príručka č. 17 2 Ako vypracovať hodnotenie a správu následného užívateľa o chemickej ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,681.5k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP (1,164.5k)
Chemická bezpečnosť vo vašom podnikaní Úvod pre MSP Upozornenie/Právne...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Showing 28 results.

Categories Display