Search

Results for tag Downstream user
Showing 29 results.
Most relevant Last modified
<i>REACH</i> reģistrācija un pakārtotie lietotāji REACH reģistrācija un pakārtotie lietotāji REACH reģistrācija un pakārtotie lietotāji
Ja ES darbībās paļaujaties uz ķīmiskām vielām, jums jāzina izmantoto vielu reģistrācijas statuss. Pēdējais reģistrācijas termiņš vielām, kas ražotas vai importētas ES/EEZ, bija...
Similar Results Similar Results
25/03/20
Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu (1,807.3k)
Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0. redakcija — 2019. gada janvāris 1 V A D L Ī N I J A S Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Ja esat pakārtotais lietotājs, kurš lieto licencējamo vielu sarakstā (XIV pielikums) iekļautu vielu, pamatojoties uz licenci, kas piešķirta pieteikuma iesniedzējam augšup...
Similar Results Similar Results
27/03/19
Piezīme. Pašlaik ir iekļauti tikai paziņojumi, kas veikti līdz 2016. gada novembrim. Kopš 2017. gada beigām uzņēmumi savos paziņojumos var atzīmēt konkrētu informāciju kā...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Pakārtoto lietotāju paziņojumi saskaņā ar 66. pantu — ievads un pamatinformācija Pakārtoto lietotāju paziņojumi saskaņā ar 66. pantu — ievads un pamatinformācija Statistika par pakārtotajiem lietošanas veidiem, uz kuriem attiecas atļaujas
Licences pieteikumus var iesniegt par konkrētas vielas pieteikuma iesniedzēja lietošanas veidiem, lietošanas veidiem lejup piegādes ķēdē, vai par abiem. Pakārtotajiem...
Similar Results Similar Results
16/08/18
Vai jūs esat pakārtots lietotājs? Vai jūs esat pakārtots lietotājs? Pakārtotie lietotāji
Saskaņā ar REACH un CLP regulu pakārtoti lietotāji ir uzņēmumi vai atsevišķi darbinieki, kas lieto ķīmiskas vielas. Tas ietver uzņēmumus, kas ražo preces vai piedāvā...
Similar Results Similar Results
20/06/18
Pakārtotie lietotāji – <i>REACH</i> un <i>CLP</i> regula un citi tiesību akti Pakārtotie lietotāji – REACH un CLP regula un citi tiesību akti Citi tiesību akti un pakārtotie lietotāji
Pakārtotie lietotāji ir galvenie dalībnieki, kas nodrošina ķīmisko vielu drošu lietošanu, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi. Papildus REACH un CLP regulai ķīmisko vielu...
Similar Results Similar Results
23/04/18
Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē Saziņa piegādes ķēdē
Piegādes ķēdes dalībniekiem var būt vairākas lomas, iespējams, pat vienlaikus. Atkarībā no jūsu lomas jums var būt dažādi pienākumi un var būt pieejami dažādi rīki un...
Similar Results Similar Results
15/01/18
Drošības datu lapas Drošības datu lapas
Drošības datu lapas Drošības datu lapās iekļauj informāciju par vielu vai maisījumu īpašībām un bīstamību, norādījumus par rīkošanos, iznīcināšanu un pārvadāšanu, kā arī...
Similar Results Similar Results
29/11/17
lietošanas karšu cilnes lietošanas karšu cilnes
Koncepcija Veidnes un iesniegšana Lietošanas karšu bibliotēka
Similar Results Similar Results
18/10/17
Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis Drošības datu lapu un iedarbības scenāriju e-ceļvedis
Šā ceļveža mērķis ir palīdzēt piegādātājiem un drošības datu lapu saņēmējiem apkopot un labāk saprast informāciju par vielām, kā arī to ērtāk izmantot. Gan meklējot īsu pārskatu...
Similar Results Similar Results
07/03/17
REACH/CLP radītās informācijas izmantošana ķimikāliju drošas lietošanas nodrošināšanai Niķeļa elektrolīze: gadījuma izpēte REACH/CLP radītās informācijas izmantošana...
Similar Results Similar Results
15/11/16
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Faktu lapa reach Faktu lapa SVARĪGA INFORMĀCIJA PAKĀRTOTAJIEM LIETOTĀJIEM Drošības datu lapas un ...
Similar Results Similar Results
09/11/16
Annankatu 18, P.O. p.k. 400, FI-00121, Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu Kā pakārtotajiem lietotājiem rīkoties ar ...
Similar Results Similar Results
06/07/16
Pakārtotā lietotāja ziņojuma iesniegšana (atšķirības klasifikācijā) Pakārtotā lietotāja ziņojuma iesniegšana (atšķirības klasifikācijā) Pakārtotā lietotāja ziņojuma iesniegšana par klasifikācijas atšķirībām
Iesniegšana ar REACH-IT palīdzību Paziņošanas procedūra - skatīt rokasgrāmatu: Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu, ka prasība paziņot par jaunu...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Sintezētāji — reglamentējošais statuss Sintezētāji — reglamentējošais statuss Sintezētāji
Saziņa Maisījumu klasificēšana Jūsu izmantoto vielu reglamentējošais statuss.
Similar Results Similar Results
13/06/16
Sintezētāji – klasificēšanas cilne Sintezētāji – klasificēšanas cilne
Kā sintezētājs Jūs esat atbildīgs par tirgū laistā maisījuma klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu. Jums ir jābūt informētam par maisījuma bīstamību un jāziņo par to piegādes...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Regulatīvā kontrole un pakārtotie lietotāji Regulatīvā kontrole un pakārtotie lietotāji Regulatīvā kontrole un pakārtotie lietotāji
Pakārtotajiem lietotājiem ir pienākumi, ja uz vielu, ar ko viņi rīkojas, attiecas regulatīvas prasības par riska pārvaldību, piemēram, licencēšanu, ierobežošanu vai harmonizēto...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Pakārtoto lietotāju ziņojumi Pakārtoto lietotāju ziņojumi Pakārtotā lietotāja ziņojumi
Neatbalstīti lietošanas veidi (REACH regulas 38. panta 1. punkts) Pakārtotajiem lietotājiem sešu mēnešu laikā pēc reģistrētas vielas drošības datu lapas saņemšanas ir jāziņo...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Pakārtotie lietotāji – ķīmiskās drošības novērtējums Pakārtotie lietotāji – ķīmiskās drošības novērtējums Pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojums
Pakārtotie lietotāji var izvēlēties sagatavot ķīmiskās drošības ziņojumu, ja viņu vielas lietošanas veids netiek atbalstīts (neatbilst piegādātāja iesniegtajā iedarbības...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Pakārtoto lietotāju pienākumi – lietošanas veida pārbaude Pakārtoto lietotāju pienākumi – lietošanas veida pārbaude Lietošanas veida pārbaude
Kad pakārtotie lietotāji saņem vielas vai maisījuma paplašināto SDS, viņiem jāpārbauda, vai SDS pievienotie iedarbības scenāriji (ES) vai informācija par maisījumu drošu...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Pakārtotie lietotāji – uzdevumi un pienākumi Pakārtotie lietotāji – uzdevumi un pienākumi Pakārtoto lietotāju lomas un pienākumi
Visi pakārtotie lietotāji Noteikt un piemērot atbilstošus pasākumus, kas paredzēti drošības datu lapā un iedarbības scenārijā Kad pakārtotie lietotāji saņem drošības datu lapu...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Kas ir pakārtots lietotājs? Kas ir pakārtots lietotājs? Kas ir pakārtots lietotājs?
Saskaņā ar REACH un CLP regulu pakārtoti lietotāji ir ķīmisko vielu lietotāji. Tie ir uzņēmumi vai fiziskas personas: Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā, kas savā...
Similar Results Similar Results
07/06/16
Sintezētāji — galvenā cilne Sintezētāji — galvenā cilne
Sintezētāji ir pakārtotie lietotāji, kuri ražo maisījumus un parasti piegādā tos tālāk lejup pa piegādes ķēdi vai tieši patērētājiem. Sintezētāji jauc kopā vielas un/vai...
Similar Results Similar Results
30/05/16
Ieteikumi ķīmisko vielu lietotājiem darbavietā Īsa pamācība ķīmisko vielu lietotājiem darbavietā, kā vislabāk izmantot saņemto informāciju par vielu klasifikāciju un...
Similar Results Similar Results
10/05/16
Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu Praktiskā rokasgrāmata Nr. 17 Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu Praktiskā rokasgrāmata Nr. 17 Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu Praktiskā rokasgrāmata Nr. 17 (652.5k)
Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības ziņojumu Praktiskā rokasgrāmata Nr. 17 2 Kā sagatavot pakārtotā lietotāja ķīmiskās drošības novērtējumu un ...
Similar Results Similar Results
15/03/16
SDS checkslist SDS checkslist SDS checkslist (2,635.7k)
Please wait... If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. ...
Similar Results Similar Results
20/11/15
Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU (1,158.8k)
Ķīmiskā drošība Jūsu uzņēmumā Ievads MVU Atruna/Juridisks paziņojums Šajā...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem (1,566.0k)
V A D L Ī N I J A S Vadlīnijas pakārtotajiem lietotājiem 2.1. redakcija 2014. gada oktobris Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9...
Similar Results Similar Results
20/10/14
Showing 29 results.

Categories Display