Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Odporúčania – požiadavky na informácie Odporúčania – požiadavky na informácie Štandardné požiadavky na informácie
Podľa nariadenia REACH štandardnými požiadavkami na informácie sú tie, ktoré sú vyžadované ako minimum na splnenie vašich registračných povinností a priamo závisia od toho,...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Odporúčania – identifikácia látky Odporúčania – identifikácia látky Identifikácia látky
V nariadení REACH sa od všetkých registrujúcich požaduje, aby na identifikáciu svojich látok poskytli dostatok informácií. Pre každú látku musí byť k dispozícii jedna...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Odporúčania – manažment rizík – panely Odporúčania – manažment rizík – panely Klasifikácia a označovanie
Klasifikácia a označovanie sú nevyhnutné na zaistenie vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu látok, zmesí a výrobkov....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – hodnotenie látok – panely Odporúčania – hodnotenie látok – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia látok
Hodnotenie látok vykonávajú členské štáty EÚ. Jeho cieľom je objasniť obavy týkajúce sa bezpečného používania látky. Hodnotiaci príslušný orgán môže požiadať o informácie nad...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Odporúčania – hodnotenie dokumentácie – panely Rozhodnutie v rámci hodnotenia dokumentácie
Ak sa agentúra ECHA domnieva, že vaša registračná dokumentácia nie je v súlade s informáciami požadovanými pre vašu látku v registrovanom hmotnostnom pásme, vydá rozhodnutie....
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – expozícia a riziko – panely Odporúčania – expozícia a riziko – panely Posúdenie expozície a charakterizácia rizika
V prípade látok registrovaných pre hmotnosť viac ako desať ton ročne musíte vykonať posúdenie expozície a charakterizáciu rizika, ak sú klasifikované ako nebezpečné alebo ako...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Odporúčania – úpravy – panely Odporúčania – úpravy – panely Úpravy
Úprava štandardnej požiadavky na informácie znamená, že namiesto vykonania testu poskytnete odôvodnenie, ktoré sa bude zakladať buď na všeobecných, alebo osobitných pravidlách....
Similar Results Similar Results
21/02/20
Odporúčania – registrácia Odporúčania – registrácia Registrácia
Za zhromažďovanie informácií o hmotnostiach, vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábate alebo dovážate v množstvách väčších ako jedna tona ročne, zodpovedáte vy. Tieto...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Odporúčania pre registrujúcich – všeobecné – horný text Všeobecné odporúčania
Týmito všeobecnými odporúčaniami sa zdôrazňujú hlavné posolstvá agentúry ECHA s tým cieľom, aby boli vaše registračné údaje uchovávané v poriadku a aby sa aktívne vylepšovali. ...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Evaluation process Evaluation process Hodnotiaci proces
Fázy Prehľad Hodnotiaci proces 1. fáza Posúdenie 2. fáza Proces rozhodovania 3. fáza Follow-up to ECHA’s decision Cieľom nariadenia REACH je chrániť ľudské zdravie a životné...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie
Agentúra ECHA a členské štáty hodnotia informácie predložené spoločnosťami s cieľom preskúmať kvalitu registračných dokumentácií a návrhov na testovanie. Účelom hodnotenia látky...
Similar Results Similar Results
25/11/19
Proces hodnotenia: účastníci Proces hodnotenia: účastníci Účastníci
Hlavnými účastníkmi v procese hodnotenia sú: Registrujúci Ako registrujúci môže pôsobiť fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorá...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Odporúčania – úvod Odporúčania – úvod Odporúčania pre registrujúcich
Všetci registrujúci podľa nariadenia REACH sa vyzývajú, aby v záujme zlepšenia kvality registračnej dokumentácie aktívne aktualizovali a revidovali svoje informácie. Uvedené...
Similar Results Similar Results
24/05/19
Hodnotenie podľa nariadenia REACH: Správa o pokroku za rok 2017 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 2 Hodnotenie podľa nariadenia REACH: Správa o pokroku za rok...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Hodnotenie podľa nariadenia REACH – správa o pokroku za rok 2016 Zhrnutie a odporúčania pre registrujúcich 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich (282.5k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2015 Odporúčania pre registrujúcich 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 (937.8k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2014 Viac znalostí pre väčšiu bezpečnosť Aby sa Európa stala zdravšia, bezpečnejšia a prosperujúcejšia, chceme...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2013 (582.9k)
Viac znalostí, väčšia bezpečnosť Chceme vedieť viac o chemikáliách, ktoré používame, aby sa z Európy stalo zdravšie, bezpečnejšie a prosperujúcejšie prostredie. V...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť Hodnotiaca správa za rok 2013: viac vedomostí pre väčšiu bezpečnosť (1,233.4k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 Helsinki, Fínsko | echa.europa.eu FAKTY A ČÍSLA ECHA-14-A-02-SK Vo výročnej správe sa vysvetľujú hodnotiace činnosti agentúry ECHA...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 (1,020.4k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku 2012 ...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie Hodnotiaca správa za rok 2012 – hlavné výsledky a kľúčové odporúčania pre odvetvie (320.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ak sa vaša spoločnosť pripravuje na nadchádzajúci termín registrácie, môžete využiť analýzy a...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 Hodnotenie podľa nariadenia REACH 2011 (672.3k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Fínsko | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH (101.4k)
ECHA-FS-12-05-SK Zhrnutie hodnotiacej správy za rok 2011 HODNOTENIE REGISTRAČNÝCH DOKUMENTÁCIÍ PODĽA NARIADENIA REACH Spoločnostiam, ktoré musia ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 Hodnotiaca správa za rok 2009 (449.7k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2009 ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 o hodnotenií podľa nariadenia REACH (501.3k)
Hodnotenie podľa nariadenia REACH Správa o pokroku za rok 2010 UPOZORNENIE Táto správa obsahuje odporúčania potenciálnym...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display