Search

Results for tag Dossier evaluation
Showing 25 results.
Most relevant Last modified
Препоръки — изисквания за информация Препоръки — изисквания за информация Стандартни изисквания за информация
За да изпълните задълженията си за регистрация, трябва да отговаряте на минималните стандартни изисквания за информация, определени от REACH. Тези изисквания зависят от обема на...
Similar Results Similar Results
04/03/21
Класификация и етикетиране
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Общи препоръки
Актуализирайте регистрациите си и предприемете действия за проактивно подобряване на регистрационните си данни, като следвате тези общи препоръки. Наблюдавайте промените и...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — идентифициране на вещества Препоръки — идентифициране на вещества Идентифициране на вещества
Дружествата трябва ясно да идентифицират веществата, които произвеждат или внасят. Това дава възможност на дружествата да регистрират едно и също вещество съвместно, следвайки...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — регистрация Препоръки — регистрация Регистрация
Ако вашето дружество произвежда или внася вещества в количества повече от един тон на година, Вие отговаряте за съставянето и подаването на регистрационно досие към ECHA....
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — експозиция и риск — панели Препоръки — експозиция и риск — панели Оценка на експозицията и характеризиране на риска
Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — оценка на досиета — панели Препоръки — оценка на досиета — панели Решение от оценка на досиета
При оценката на досиетата ECHA проверява дали информацията, която сте предоставили във вашата регистрация, отговаря на изискванията, определени в REACH за вашето вещество и...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Класификацията и етикетирането са отправната точка за съобщаване на опасността и важни елементи, за да се гарантира, че човешкото здраве и околната среда са защитени от вредни...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — панели за адаптация Препоръки — панели за адаптация Адаптации
Адаптиране към изискване за стандартна информация означава, че вместо да извършвате изпитване, представяте обосновка. Вашата обосновка трябва да се основава или на общи правила,...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Препоръки — оценка на вещества — панели Препоръки — оценка на вещества — панели Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да изясни потенциалните рискове, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият...
Similar Results Similar Results
22/02/21
Етапи Преглед Процес на оценка Фаза 1 Оценка Фаза 2 Вземане на решение Фаза 3 Последващи действия във връзка с решението на ECHA Целта на REACH е да защити човешкото здраве и...
Similar Results Similar Results
13/01/20
Оценка Оценка Оценка
ECHA и държавите членки оценяват информацията, подадена от дружествата, за да определят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за провеждане на изпитване....
Similar Results Similar Results
25/11/19
Процес на оценяване: Участници Процес на оценяване: Участници Участници
Основните участници в процеса на оценяване са: Регистрантите Регистрант може да бъде физическо или юридическо лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП),...
Similar Results Similar Results
14/11/19
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2017 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 2 Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата ...
Similar Results Similar Results
03/05/18
Оценка съгласно REACH — Доклад за напредъка на работата през 2016 г. Обобщение и препоръки към регистрантите 1 ...
Similar Results Similar Results
10/04/17
Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. Препоръки към регистрантите (305.1k)
Препоръки към регистрантите Оценка съгласно REACH Доклад за напредъка на работата през 2015 г. 2 ...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. (899.5k)
Оценка съгласно REACH. Доклад за напредъка на работата през 2014 г. Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по-процъфтяваща, ...
Similar Results Similar Results
16/07/15
Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. Оценка съгласно REACH: Доклад за напредъка на работата през 2013 г. (633.3k)
Повече знания, по-голяма безопасност За да направим Европа по-здрава, по-безопасна и по- процъфтяваща, трябва да знаем повече за химикалите, които използваме. Ето...
Similar Results Similar Results
08/05/14
Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност Доклад за оценка за 2013 г.: повече знания, по-голяма безопасност (1,360.5k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi -00121 Хелзинки, Финландия | echa.europa.eu ФАКТИ И ЦИФРИ ECHA-14-A-02-BG Годишният доклад включва пояснения за дейностите на ECHA за...
Similar Results Similar Results
11/04/14
Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка, 2012 г. (1,064.7k)
A nnankatu 18, P .O . Box 400, FI-00121 Hels inki, Финландия | Тел. +358 9 686180 | Факс +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за...
Similar Results Similar Results
24/05/13
Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията Доклад за оценка за 2012 г. – основни резултати и важни препоръки за индустрията (354.7k)
annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu Ако вашето дружество се подготвя за следващия краен срок за регистрация, можете да използвате ...
Similar Results Similar Results
19/03/13
Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 Извършване на оценка по REACH 2011 (820.2k)
Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Финландия | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu Извършване на оценка по REACH Доклад за напредъка ...
Similar Results Similar Results
12/07/12
Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH (144.0k)
ECHA-FS-12-05-BG Резюме на Доклад за оценка за 2011 г. ОЦЕНКА НА ДОСИЕТАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ СЪГЛАСНО REACH На дружества, които трябва да ...
Similar Results Similar Results
01/03/12
Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. Доклад за оценка за напредъка за 2009 г. (563.9k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2009 г. ...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH Доклад за напредъка 2010 г. относно оценката съгласно REACH (839.5k)
Оценката съгласно REACH Доклад за напредък на дейността през 2010 г. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ Този доклад включва препоръки към...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 25 results.

Categories Display