Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP (1,839.3k)
Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 – január 2019 1 U S M E R N E N I A Úvodné usmernenia k nariadeniu CLP Verzia 3.0 január...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Pochopenie nariadenia CLP Pochopenie nariadenia CLP Pochopenie nariadenia CLP
Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) ((ES) č. 1272/2008) je založené na globálnom harmonizovanom systéme Organizácie spojených národov (GHS) a jeho cieľom je...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Označovanie a balenie Označovanie a balenie Označovanie a balenie
Ak boli identifikované nebezpečné vlastnosti látky alebo zmesi, musia byť primerane klasifikované. Výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori, ako aj výrobcovia...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Základným princípom, z ktorého vychádza nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (nariadenie CLP), je samoklasifikácia látky alebo zmesi výrobcom, dovozcom alebo následným...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Úloha testovania podľa nariadenia CLP Úloha testovania podľa nariadenia CLP Úloha testovania podľa nariadenia CLP
Na účely klasifikácie a označovania sú výrobcovia, dovozcovia alebo následní používatelia látky alebo zmesi povinní zhromažďovať a vyhodnotiť akékoľvek existujúce dostupné údaje...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Klasifikácia zmesí - identifikujte informácie Klasifikácia zmesí - identifikujte informácie Identita všetkých dostupných informácií
Prvým krokom je identifikovať všetky príslušné dostupné informácie o samotnej zmesi a v prípade potreby o jednotlivých látkach v zmesi. Je dôležité vedieť, že v prípade...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Poznámky a rady k typom nebezpečnosti Poznámky a rady k typom nebezpečnosti Poznámky a rady k typom nebezpečnosti (73.3k)
Poznámky a rady k typom nebezpečnosti Nebezpečnosť zmesi sa môže líšiť od nebezpečnosti jej jednotlivých zložiek, napríklad zmes horľavej a oxidujúcej látky môže byť...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Klasifikácia zmesí - preskúmajte Klasifikácia zmesí - preskúmajte Skontrolujte klasifikáciu
Pripomíname, že prehodnotenie klasifikácie zmesi môže byť potrebné z mnohých dôvodov. Zmeny v harmonizovanej klasifikácii látok v zmesi Pokiaľ sú k dispozícii nové...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Klasifikácia zmesí - rozhodnite Klasifikácia zmesí - rozhodnite Rozhodnite o klasifikácii a označovaní
Ak z vášho hodnotenia zmesi vyplynie, že nebezpečenstvá súvisiace so zmesou spĺňajú kritériá pre klasifikáciu v jednej alebo viacerých triedach nebezpečnosti, kategóriach alebo...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Po zhromaždení všetkých informácií a posúdení ich platnosti nastal čas, aby ste porovnali tieto údaje s kritériami pre klasifikáciu a rozhodli o klasifikácii zmesi. Tieto...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Klasifikácia zmesí - preskúmajte Klasifikácia zmesí - preskúmajte Preskúmajte dostupné informácie
Požiadavky na identifikovanie a preskúmanie dostupných informácií o zmesiach sú uvedené v článkoch 6 až 8 nariadenia CLP. Keď ste zhromaždili všetky základné a konkrétne...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Kde mám začať?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Klasifikácia zmesí Klasifikácia zmesí Klasifikácia zmesí
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Ste dovozca alebo formulátor zmesí v rámci EÚ/EHP? ste zodpovedný za klasifikáciu, označovanie a balenie zmesi, ktorú uvádzate na trh...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display