Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Inzicht in CLP Inzicht in CLP Wat houdt CLP in?
Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde...
Similar Results Similar Results
30/03/21
Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening (1,630.0k)
Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Versie 3.0 - januari 2019 1 R I C H T S N O E R Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Etikettering en verpakking Etikettering en verpakking Indeling en verpakking
Als de gevaarlijke eigenschappen van een stof of mengsel zijn geïdentificeerd, moeten ze dienovereenkomstig worden ingedeeld. Fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Een kernbeginsel van de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP-verordening) is de “eigen indeling” van een stof of mengsel door de fabrikant,...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Ten behoeve van indeling en etikettering zijn fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van een stof of mengsel verplicht alle bestaande beschikbare informatie met...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Indeling van mengsels - informatie inventariseren Indeling van mengsels - informatie inventariseren Alle beschikbare informatie inventariseren
Allereerst moet u inventariseren welke relevante informatie over het mengsel en de afzonderlijke bestanddelen daarvan reeds beschikbaar is. Het is belangrijk te weten dat voor...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Soorten gevaar - Opmerkingen en tips Soorten gevaar - Opmerkingen en tips Soorten gevaar - Opmerkingen en tips (72.2k)
Soorten gevaar - Opmerkingen en tips Een mengsel kan andere gevaren opleveren dan de afzonderlijke bestanddelen. Zo kan een mengsel van een ontvlambare en een oxiderende...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Indeling van mengsels - herzien Indeling van mengsels - herzien De indeling herzien
Er zijn allerlei redenen waarom de indeling van een mengsel moet worden herzien. Wijzigingen in de geharmoniseerde indeling van de bestanddelen De geharmoniseerde indeling en...
Similar Results Similar Results
26/08/14
U hebt het mengsel beoordeeld. Blijkt daaruit dat het op grond van de gevaren die daaraan kleven, tot een of meer gevarenklassen, categorieën of onderverdelingen behoort, dan...
Similar Results Similar Results
26/08/14
U hebt alle informatie verzameld en de deugdelijkheid daarvan vastgesteld? Dan is het tijd de gegevens met de indelingscriteria te vergelijken en het mengsel daadwerkelijk in te...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Indeling van mengsels - bestuderen Indeling van mengsels - bestuderen De beschikbare informatie bestuderen
Hoe de beschikbare informatie over mengsels moet worden geïnventariseerd en bestudeerd, wordt beschreven in de artikelen 6 t/m 8 van de CLP-verordening. Wanneer u alle...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Waar moet ik beginnen?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Indeling van mengsels Indeling van mengsels Mengselclassificatie
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Bent u een importeur of formuleerder van mengsels binnen de EU of EER? Zo ja, dan bent u verantwoordelijk voor de indeling, etikettering...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display