Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu Ievada vadlīnijas par CLP regulu (1,807.3k)
Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0. redakcija — 2019. gada janvāris 1 V A D L Ī N I J A S Ievada vadlīnijas par CLP regulu 3.0....
Similar Results Similar Results
07/05/19
Izpratne par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) Izpratne par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP) CLP izpratne
CLP regulas (Regula (EK) Nr. 1272/2008) pamatā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS), un regulas mērķis ir nodrošināt veselības un vides augstu...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Marķēšana un iepakošana Marķēšana un iepakošana Marķēšana un iepakošana
kad ir noteiktas vielas vai maisījuma bīstamās īpašības, tie ir atbilstīgi jāklasificē. Ražotājiem, importētājiem, pakārtotajiem lietotājiem un izplatītājiem, kā arī konkrētu...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) regulas pamatprincips ir ražotāja, importētāja vai pakārtotā lietotāja veikta vielas vai maisījuma pašklasificēšana. Šajā...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Testēšanas nozīme klasificēšanā, marķēšanā un iepakošanā (CLP) Testēšanas nozīme klasificēšanā, marķēšanā un iepakošanā (CLP) Testēšanas nozīme CLP
Klasificēšanas un marķēšanas vajadzībām vielas vai maisījuma ražotājiem, importētājiem vai pakārtotajiem lietotājiem ir jāapkopo un jānovērtē visa esošā pieejamā informācija,...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Maisījumu klasificēšana: informācijas apzināšana Maisījumu klasificēšana: informācijas apzināšana Apzināt visu pieejamo informāciju
Vispirms ir jāapzina visa attiecīgā pieejamā informācija par pašu maisījumu un tā sastāvā esošajām atsevišķām vielām, ja nepieciešams. Ir svarīgi apzināties, ka noteiktai...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Piezīmes un ieteikumi attiecībā uz bīstamības veidiem Piezīmes un ieteikumi attiecībā uz bīstamības veidiem Piezīmes un ieteikumi attiecībā uz bīstamības veidiem (102.7k)
Piezīmes un ieteikumi attiecībā uz bīstamības veidiem Maisījums var būt citādi bīstams nekā tā atsevišķās sastāvdaļas, piemēram, uzliesmojošas un oksidējošas vielas...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Maisījumu klasificēšana: pārskatīšana Maisījumu klasificēšana: pārskatīšana Pārskatīt klasifikāciju
Jāatceras, ka maisījuma klasifikāciju daudzu iemeslu dēļ var būt nepieciešams pārskatīt. Sastāvā ietilpstošo vielu saskaņotās klasifikācijas izmaiņas Vielu saskaņotā...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Maisījumu klasificēšana: lēmuma pieņemšana Maisījumu klasificēšana: lēmuma pieņemšana Pieņemt lēmumu par klasifikāciju un marķējumu
Ja maisījuma novērtēšanas rezultātā ir secināts, ka ar to saistītā bīstamība atbilst kritērijiem, pēc kuriem to var klasificēt atbilstoši vienai vai vairākām bīstamības klasēm,...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Pēc visas informācijas iegūšanas un tās derīguma novērtēšanas dati ir jāsalīdzina ar klasificēšanas kritērijiem un jāpieņem lēmums par maisījuma klasificēšanu. Kritēriji katrai...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Maisījumu klasificēšana: pārbaude Maisījumu klasificēšana: pārbaude Pārbaudīt pieejamo informāciju
Pieejamās informācijas par maisījumiem apzināšanas un pārbaudes prasības ir izklāstītas CLP 6.–8. pantā. Tiklīdz ir iegūta visa pamata un specifiskā informācija par maisījuma...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Ar ko man sākt?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Maisījumu klasificēšana Maisījumu klasificēšana Maisījumu klasifikācija
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Jūs esat maisījumu importētājs vai sintezētājs ES/EEZ? Ja jā, tad jūs esat atbildīgs par tirgū laistā maisījuma (t. i., maisījumu, kurus...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display