Search

Results for tag Classification Labelling Packaging
Showing 13 results.
Most relevant Last modified
Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP Встъпително Ръководство относно Регламента CLP (1,999.8k)
Уводно ръководство относно регламента CLP Версия 3.0 — януари 2019 г. 1 Р Ъ К О В О Д С Т В О Уводно ръководство относно регламента CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Какво представлява CLP Какво представлява CLP Познаване на CLP
Регламентът CLP гарантира, че опасностите от химикалите са ясно сведени до знанието на работещите и потребителите в Европейския съюз чрез класификацията и етикетирането на тези...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Доставчиците са длъжни да етикетират вещество или смес, съдържащи се в опаковка, в съответствие с CLP, преди да я пуснат на пазара, когато: дадено вещество е класифицирано като...
Similar Results Similar Results
17/07/17
Основен принцип на Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) е „самокласифицирането“ на дадено вещество или смес от производителя, вносителя или потребителя...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Ролята на изпитванията в CLP Ролята на изпитванията в CLP Ролята на изпитванията в регламента CLP
За целите на класифицирането и етикетирането производителите, вносителите или потребителите надолу по веригата на дадено вещество или смес трябва да събират и оценяват всяка...
Similar Results Similar Results
12/07/17
Класифициране на смесите - идентифициране на информацията Класифициране на смесите - идентифициране на информацията Идентифициране на цялата налична информация
Първата стъпка се състои в идентифицирането на цялата съответна налична информация за самата смес и за отделните вещества в нея, както е необходимо. Важно е да се знае, че за...
Similar Results Similar Results
27/05/15
Бележки и съвети относно типовете опасности Бележки и съвети относно типовете опасности Бележки и съвети относно типовете опасности (80.1k)
Бележки и съвети относно типовете опасности Опасностите, свързани със смесите, може да се различават от тези, свързани с отделните им компоненти, например смес от запалими...
Similar Results Similar Results
02/09/14
Класифициране на смеси - преразглеждане Класифициране на смеси - преразглеждане Направете преглед на класификацията
Не забравяйте, че има много причини, които може да наложат преразглеждане на класифицирането на една смес. Промени в хармонизираната класификация на съставните вещества...
Similar Results Similar Results
26/08/14
Класифициране на смеси - вземане на решение Класифициране на смеси - вземане на решение Вземете решение относно класифицирането и етикетирането
Ако вашата оценка на сместа показва, че свързаните с нея опасности отговарят на критериите за класифициране в един или повече класове, категории или подразделения опасност, вие...
Similar Results Similar Results
26/08/14
След събиране на цялата информация и оценяване на валидността й, е време да сравните данните с критериите за класифициране и да вземете решение относно класифицирането на...
Similar Results Similar Results
25/08/14
Класифициране на смеси - преглед Класифициране на смеси - преглед Разгледайте наличната информация
Изискванията спрямо идентификацията и прегледа на наличната информация за смесите са посочени в членове от 6 до 8 на CLP. След като съберете цялата основна и специфична...
Similar Results Similar Results
22/08/14
Mixture classification - where do I start- image Mixture classification - where do I start- image Откъде да започна?
Similar Results Similar Results
22/08/14
Класифициране на смеси Класифициране на смеси Класификация на смеси
©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar Вие сте вносител или производител на смеси в рамките на ЕС/ЕИП? Ако това е така, носите отговорност за класифицирането, етикетирането и...
Similar Results Similar Results
20/08/14
Showing 13 results.

Categories Display