Search

Results for tag Candidate List substances in articles
Most relevant Last modified
Usmernenie v skrátenej verzii Požiadavky na látky vo výrobkoch Usmernenie v skrátenej verzii Požiadavky na látky vo výrobkoch Usmernenie v skrátenej verzii Požiadavky na látky vo výrobkoch (830.4k)
U S M E R N E N I E V K O C K E Požiadavky na látky vo výrobkoch Cieľom tohto dokumentu je jednoduchým spôsobom vysvetliť hlavné požiadavky na látky vo výrobkoch ...
Similar Results Similar Results
26/01/18
Usmernenie k požiadavkám na látky vo výrobkoch Verzia 4.0 – jún 2017 1 U S M E R N E N I E ...
Similar Results Similar Results
18/10/17
Povinnosti v prípade výrobkov obsahujúcich látky zo zoznamu kandidátskych látok Povinnosti v prípade výrobkov obsahujúcich látky zo zoznamu kandidátskych látok Zoznam kandidátskych látok vo výrobkoch
Povinnosti v prípade výrobkov obsahujúcich látky zo zoznamu kandidátskych látok Oznamovanie látok vo výrobkoch Za určitých podmienok musia výrobcovia a dovozcovia výrobku...
Similar Results Similar Results
12/11/14
Komunikácia v dodávateľskom reťazci Komunikácia v dodávateľskom reťazci Oznamovanie v dodávateľskom reťazci
Bezprostredne po zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok dodávatelia výrobkov obsahujúcich takúto látku v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného (w/w) musia poskytnúť...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Oznamovanie látok vo výrobkoch Oznamovanie látok vo výrobkoch Oznámenie látok vo výrobkoch
Výrobcovia a dovozcovia musia oznámiť agentúre ECHA, ktoré z látok zo zoznamu kandidátskych látok sa nachádzajú v ich výrobkoch, ak sú splnené tieto dve podmienky: Látka je...
Similar Results Similar Results
17/10/14
Showing 5 results.

Categories Display