Search

Results for tag Board of Appeal
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
The Board of Appeal - Decisions table cap The Board of Appeal - Decisions table cap Решения
Решенията се публикуват на английски език и на езика на производството.
Similar Results Similar Results
17/10/19
За връзка с Апелативния съвет За връзка с Апелативния съвет Контакти
Адрес за посещения: Annankatu 18 00120 Helsinki Финландия Процедурните документи могат да се депозират в приемната на ECHA. На плика или придружителното писмо посочете „Registry...
Similar Results Similar Results
25/06/19
Апелативен съвет - Контролен списък, оказващ помощ при подаване на жалба Апелативен съвет - Контролен списък, оказващ помощ при подаване на жалба Апелативен съвет - Контролен списък, оказващ помощ при подаване на жалба (288.3k)
1 (1) Настоящият контролен списък представлява практически инструмент и не е изчерпателен. Препоръчва се той да се използва от жалбоподателя за проверка на съдържанието на...
Similar Results Similar Results
14/09/18
The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents The Board of Appeal - Role & Responsibilities - related documents Апелативен съвет – роля и отговорности
Related REACH Regulation Articles 89 – 94 Biocidal Products Regulation Article 77 REACH Fee Regulation[PDF] Article 10 Amendment to the REACH Fee Regulation[PDF] Annex VIII ...
Similar Results Similar Results
20/10/17
The Board of Appeal and its Registry The Board of Appeal and its Registry Апелативен съвет
Апелативният съвет отговаря за вземането на решения по жалби, подадени срещу определени решения на Агенцията, взети съгласно регламента REACH и Регламента за биоцидите. Въпреки...
Similar Results Similar Results
19/10/17
Процедура по обжалване Процедура по обжалване Процедура по обжалване
Някои решения на ECHA, които са изброени в член 91 от Регламента REACH и член 77 от Регламента за биоцидите, могат да се обжалват пред Апелативния съвет на ECHA. Приложимите...
Similar Results Similar Results
04/10/17
Апелативен съвет на Европейската агенция по химикали Независим преглед на решенията на ECHA Апелативен съвет на Европейската агенция по химикали Независим преглед на решенията на ECHA Апелативен съвет на Европейската агенция по химикали Независим преглед на решенията на ECHA (943.8k)
Апелативен съвет на Европейската агенция по химикали Независим преглед на решенията на ECHA ECHA-17-P-02-BG © European Chemicals Agency, 2017 ...
Similar Results Similar Results
07/08/17
Практическите указания на страните в производството по обжалване пред Апелативния съвет на Европейската агенция по химикалите Практическите указания на страните в производството по обжалване пред Апелативния съвет на Европейската агенция по химикалите Практическите указания на страните в производството по обжалване пред Апелативния съвет на Европейската агенция по химикалите (762.2k)
Практически указания към страните в производства по обжалване пред Апелативния съвет на Европейската агенция 28.02.2017 СЪДЪРЖАНИЕ А. ВЪВЕДЕНИЕ...
Similar Results Similar Results
24/02/17
Страните по обжалването имат правото да направят устна презентация по време на процедурата. Вследствие, Апелативният съвет провежда изслушване, ако счете това за необходимо или...
Similar Results Similar Results
26/01/16
В този раздел е представен преглед на Апелативния съвет и информация за процедурата по обжалване.
Similar Results Similar Results
08/09/15
Forms to prepare documentation for appeals Forms to prepare documentation for appeals
Придружаващ формуляр [PDF] * Таблица на приложениятa [PDF] * Формуляр за доказателства [PDF] * Контролен списък [PDF] * * Отказ от отговорност: Текстът представлява работен...
Similar Results Similar Results
19/05/14
Апелативен съвет - Таблица с приложения Апелативен съвет - Таблица с приложения Апелативен съвет - Таблица с приложения (636.4k)
Дата Препоръчва се настоящият формуляр да се използва при подаването на документ по производство с ПРИЛОЖЕНИЯ или ДОКАЗАТЕЛСТВА до Апелативния съвет на...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Апелативен съвет - Списък с доказателства Апелативен съвет - Списък с доказателства Апелативен съвет - Списък с доказателства (419.6k)
Дата Обърнете внимание, че настоящият ФОРМУЛЯР ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВА следва винаги да е придружен от описаните доказателства. За допълнителна информация...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Страница 1 от страници (общ брой подадени страници) Дата:: Препоръчва се настоящият придружаващ формуляр да се използва при подаването на...
Similar Results Similar Results
22/07/13
Composition of the Board of Appeal links Composition of the Board of Appeal links Състав на Апелативния съвет
Списък на членовете на Апелативния съвет и на заместниците/допълнителните членове
Similar Results Similar Results
17/06/13
РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИТЕ И АВАНСИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИТЕ И АВАНСИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СУМИТЕ И АВАНСИТЕ, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ (120.6k)
1 Лимасол, 17 декември 2009 г. Док: MB/77/2009/D РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРАВИЛАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНИТЕ СУМИ И...
Similar Results Similar Results
02/12/11
РЕШЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ РЕШЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ РЕШЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ (68.0k)
РЕШЕНИЕ НА АПЕЛАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗНОСКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИРАНЕТО НА...
Similar Results Similar Results
02/12/11
Showing 17 results.

Categories Display