Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole Blížiace sa termíny
Tieto termíny sa uvádzajú s cieľom pomôcť spoločnostiam pri plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenia o kontrolnom programe...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Lehoty na podávanie žiadostí o autorizáciu Únie - toptext Lehoty na podávanie žiadostí o autorizáciu Únie - toptext
V tabuľke sú uvedené lehoty na podávanie žiadostí o autorizáciu Únie, potrebnej nato, aby mohli existujúce výrobky zostať na trhu. Medzi typy výrobkov uvedených tučným písmom...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Proces hodnotenia pri obnovení vnútroštátnej autorizácie v prípade vzájomného uznávania Proces hodnotenia pri obnovení vnútroštátnej autorizácie v prípade vzájomného uznávania Proces hodnotenia pri vzájomnom uznaní
Keď príslušný orgán referenčného členského štátu validoval žiadosť o obnovenie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku (alebo skupiny biocídnych výrobkov) udelenej...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Proces hodnotenia pri obnovení vnútroštátnej autorizácie Proces hodnotenia pri obnovení vnútroštátnej autorizácie Proces hodnotenia pri vnútroštátnej autorizácii
Keď príslušný orgán prijímajúceho členského štátu prijal žiadosť o obnovenie vnútroštátnej autorizácie biocídneho výrobku (alebo skupiny biocídnych výrobkov), začne sa proces...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nariadenie o biocídnych výrobkoch – predkladanie dokumentácie na obnovenie vnútroštátnej autorizácie Nariadenie o biocídnych výrobkoch – predkladanie dokumentácie na obnovenie vnútroštátnej autorizácie Predloženie dokumentácie
Žiadosti o obnovenie vnútroštátnej autorizácie vrátane tých, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu alebo sa udelili prostredníctvom neho, sa predkladajú cez register R4BP 3. Za...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nariadenie o biocídnych výrobkoch – obnovenie vnútroštátnej autorizácie Nariadenie o biocídnych výrobkoch – obnovenie vnútroštátnej autorizácie Obnovenie vnútroštátnej autorizácie a vzájomného uznania
V nariadení o biocídnych výrobkoch sa obnovenie vnútroštátnej autorizácie vymedzuje ako žiadosť držiteľa autorizácie alebo osoby ním poverenej o obnovenie vnútroštátnej...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Autorizácia rovnakých biocídnych výrobkov Autorizácia rovnakých biocídnych výrobkov Rovnaká autorizácia biocídneho výrobku
Na naplnenie potrieb spoločností a zníženie administratívnej záťaže sa nariadením o rovnakých biocídnych výrobkoch (nariadenie č. 414/2013, zmenené a doplnené nariadením...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) O čo ide v nariadení o biocídnych výrobkoch?
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Autorizácia biocídnych výrobkov Autorizácia biocídnych výrobkov Autorizácia biocídnych výrobkov
Všetky biocídne výrobky musia byť autorizované pred tým, ako môžu byť sprístupnené na trhu. Spoločnosti si môžu vybrať z niekoľkých alternatívnych procesov v závislosti od ich...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR - Výskum a vývoj
Všetky testy a pokusy vykonané na účely výskumu a vývoja pomocou neautorizovaných biocídnych výrobkov a ich (neschválených) účinných látok sa musia zaznamenať a môžu si vyžiadať...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Hodnotiaci proces
Tento graf znázorňuje prehľad postupu hodnotenia dokumentácie.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Zoznam na prevzatie (výťah z registra R4BP2) Ďalej uvedený súbor na prevzatie obsahuje tie autorizácie výrobkov v súlade so smernicou 98/8/ES (smernica o biocídnych výrobkoch) a...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Postup podávania žiadostí
Tento graf znázorňuje prehľad postupu žiadosti o zjednodušenú autorizáciu.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Predkladanie dokumentácie
Tento graf znázorňuje prehľad postupu predkladania dokumentácie.
Similar Results Similar Results
25/11/13
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – skupina výrobkov Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – skupina výrobkov Skupina výrobkov
Skupina biocídnych výrobkov je skupina biocídnych výrobkov používaných na podobné účely a obsahujúcich účinné látky s rovnakými špecifikáciami. Skupina biocídnych výrobkov sa...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Nariadenie o biocídnych výrobkoch – Autorizácia – Zjednodušený postup autorizácie Nariadenie o biocídnych výrobkoch – Autorizácia – Zjednodušený postup autorizácie Zjednodušená autorizácia
Zjednodušený postup autorizácie sa zameriava na podporu používania biocídnych výrobkov, ktoré menej škodia životnému prostrediu, zdraviu ľudí a zvierat. Biocídny výrobok je...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – autorizácia Únie Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – autorizácia Únie Autorizácia Únie
V nariadení o biocídnych výrobkoch (BPR) sa uvádza možnosť autorizácie určitých biocídnych výrobkov na úrovni Únie. Spoločnostiam to umožní uvádzať biocídne výrobky na trh v...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – vnútroštátna autorizácia a vzájomné uznávanie Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR) – autorizácia biocídnych výrobkov – vnútroštátna autorizácia a vzájomné uznávanie Vnútroštátna autorizácia
Vnútroštátna autorizácia Spoločnosti, ktoré plánujú predávať svoje výrobky v jednom členskom štáte EÚ, musia požiadať o autorizáciu výrobku v tejto krajine. Preto musia...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display