Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Tulevat määräajat
Seuraavassa ilmoitettujen määräaikojen on tarkoitus auttaa yrityksiä noudattamaan biosidiasetuksen ja tarkastusohjelmaa koskevan asetuksen mukaisia velvoitteitaan. TA = tehoaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Määräajat Euroopan unionin lupamenettelyä koskeville hakemuksille Määräajat Euroopan unionin lupamenettelyä koskeville hakemuksille
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään määräajat Euroopan unionin lupamenettelyä koskeville hakemuksille, joita tarvitaan nykyisten tuotteiden pitämiseksi markkinoilla....
Similar Results Similar Results
16/12/16
Kansallisen luvan uusiminen – vastavuoroisen tunnustamisen arviointimenettely Kansallisen luvan uusiminen – vastavuoroisen tunnustamisen arviointimenettely Vastavuoroisen tunnustamisen arviointimenettely
Kun viitejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vahvistanut biosidivalmisteen (tai biosidivalmisteperheen) vastavuoroisen tunnustamisen menettelyssä myönnetyn kansallisen...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Kansallisen luvan uusimista koskeva arviointimenettely Kansallisen luvan uusimista koskeva arviointimenettely Kansallisen luvan arviointimenettely
Kun vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt biosidivalmisteen (tai biosidivalmisteperheen) kansallisen luvan uusimishakemuksen, alkaa...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidiasetus – Aineiston toimittaminen kansallisen luvan uusimista varten Biosidiasetus – Aineiston toimittaminen kansallisen luvan uusimista varten Asiakirja-aineiston toimittaminen
Kansallisen luvan uusimishakemukset, myös ne, jotka kuuluvat vastavuoroiseen tunnustamismenettelyyn tai jotka on myönnetty sen mukaisesti, toimitetaan R4BP3:n kautta. Tietyissä...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Biosidiasetus – kansallisen luvan uusiminen Biosidiasetus – kansallisen luvan uusiminen Kansallisen luvan ja vastavuoroisen tunnustamisen uusiminen
Biosidivalmisteasetuksessa kansallisen luvan uusiminen määritellään hakemukseksi, joka ”luvan haltijan tai tämän puolesta toimivan henkilön, joka haluaa hakea kansallisen luvan...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Lupa samoille biosidivalmisteille Lupa samoille biosidivalmisteille Sama biosidituotelupa
Yritysten tarpeisiin vastaamiseksi ja niiden hallinnollisen työn vähentämiseksi samoista biosidivalmisteista annettu asetus (asetus 414/2013 muutettuna asetuksella 2016/1802)...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidivalmisteasetuksen ymmärtäminen Biosidiasetuksen ymmärtäminen
Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biosidivalmisteita koskeva lupamenettely Biosidivalmisteita koskeva lupamenettely Biosidivalmisteiden lupien antaminen
Kaikille biosidivalmisteille on saatava lupa, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Yritykset voivat valita useista vaihtoehtoisista menettelyistä riippuen siitä, millainen...
Similar Results Similar Results
27/10/16
Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 Biosidivalmisteasetus-tutkimus-kehitys-sisältö1 BPR - Tutkimus ja kehittäminen
Kaikki tutkimus- ja kehitystarkoituksiin suoritettavat testit ja kokeet, joissa käytetään sellaisia biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita, joita ei ole hyväksytty, on...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Arviointiprosessi
Tämä kaavakuva esittää lyhyesti asiakirja-aineiston arviointiprosessin.
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Ladattava luettelo (ote R4BP2-rekisteristä) Ladattava luettelo sisältää ne direktiivin 98/8/EY (biosididirektiivi) ja asetuksen (EU) N:o 528/2012 (biosidiasetus) mukaiset luvat,...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Hakemusmenettely
Tämä kaavakuva esittää lyhyesti yksinkertaistetun lupamenettelyn.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Asiakirja-aineiston lähettäminen
Tämä kaavakuva esittää lyhyesti asiakirja-aineiston toimittamisen prosessin.
Similar Results Similar Results
25/11/13
biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – valmisteperhe biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – valmisteperhe Tuoteperhe
Biosidivalmisteperhe on joukko biosidivalmisteita, joilla on samat käyttötarkoitukset ja joiden tehoaineet ovat samojen spesifikaatioiden mukaisia. Biosidivalmisteperheen...
Similar Results Similar Results
19/11/13
biosidiasetus – hakemukset – yksinkertaistettu lupamenettely biosidiasetus – hakemukset – yksinkertaistettu lupamenettely Yksinkertaistettu lupa
Yksinkertaistetun lupamenettelyn tavoitteena on kannustaa käyttämään ympäristölle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle vähemmän haitallisia biosidivalmisteita. Jotta...
Similar Results Similar Results
19/11/13
biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – unionin lupa biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – unionin lupa Unionin lupa
Biosidivalmisteista annetun asetuksen myötä on otettu käyttöön mahdollisuus hakea tietyille biosidivalmisteille lupaa unionin tasolla. Näin yritykset voivat saattaa...
Similar Results Similar Results
19/11/13
biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – kansallinen lupamenettely ja keskinäinen tunnustaminen biosidiasetus – biosidivalmisteiden hyväksyminen – kansallinen lupamenettely ja keskinäinen tunnustaminen Kansallinen lupa
Kansallinen lupamenettely Yritysten, jotka aikovat myydä tuotteitaan jossakin EU:n jäsenvaltiossa, on haettava niille lupaa kyseisessä maassa. Tätä varten ne toimittavat...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display