Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
РБП — предстоящи крайни срокове — текст горе РБП — предстоящи крайни срокове — текст горе Предстоящи крайни срокове
Следните срокове са изброени, за да помогнат на дружествата да изпълнят задълженията си съгласно Регламента за биоцидите (РБП) и Регламента за програмата за преразглеждане...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза Срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза
В таблицата по-долу са представени крайните срокове за подаване на заявления за разрешение на Съюза, които са необходими, за да се запазят вече съществуващите продукти на...
Similar Results Similar Results
16/12/16
подновяване на национално разрешение — процедура на оценка при взаимно признаване подновяване на национално разрешение — процедура на оценка при взаимно признаване Процедура на оценка за взаимно признаване
След като КО на референтната държава членка валидира заявлението за подновяване на национално разрешение за биоцид (или група биоциди), издадено в рамките на процедура за...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Процедура на оценка за подновяване на национално разрешение Процедура на оценка за подновяване на национално разрешение Процедура на оценка за национално разрешение
След като КО на приемащата държава членка приеме заявлението за подновяване на национално разрешение за биоцид (или група биоциди), започва процедурата на оценка. Тази графика...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Dossier submission for national authorisation renewal BPR - Dossier submission for national authorisation renewal Подаване на досие
Заявленията за подновяване на национално разрешение, включително заявления, които са предмет на взаимно признаване или са издадени в рамките на процедура на взаимно признаване,...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR — подновяване на национално разрешение BPR — подновяване на национално разрешение Подновяване на национално разрешение и взаимно признаване
Съгласно определението в Регламента за биоцидите „заявлението за подновяване на национално разрешение за един или повече продуктови типове се подава от притежателя на...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Разрешаване на идентични биоциди Разрешаване на идентични биоциди Разрешаване на идентични биоциди
За да се отговори на потребностите на дружествата и да се намали административната тежест върху тях, чрез Регламента за идентичните биоциди (Регламент (ЕС) № 414/2013, изменен с...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Разясняване на Регламента относно биоцидните продукти Разясняване на Регламента относно биоцидните продукти Обяснение на Регламента относно биоцидните продукти (РБП)
Предмет на Регламента относно биоцидните продукти (PБП или Регламент (ЕС) № 528/2012) е предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти, които се използват за защита...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Разрешаване на биоциди Разрешаване на биоциди Разрешаване на биоцидни продукти
Всички биоциди трябва да получат разрешение, преди да бъдат пуснати на пазара. Дружествата могат да избират между няколко алтернативни процедури в зависимост от своя продукт и...
Similar Results Similar Results
27/10/16
РБП-научноизследователска дейност-развойна дейност-съдържание1 РБП-научноизследователска дейност-развойна дейност-съдържание1 BPR - Изследователска и развойна дейност
Всички изпитвания и експерименти, провеждани с цел научноизследователска и развойна дейност, при които се използват неразрешени биоцидни продукти и техни (неодобрени) активни...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Процес на оценяване
Тази диаграма показва общ преглед на процеса на оценка на досието
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Списък с възможност за изтегляне (Извлечение от R4BP2) Файлът по-долу, който можете да изтеглите, съдържа онези разрешения за продукти в съответствие с Директива 98/8/EО...
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Процедура по подаване на заявление
Тази диаграма показва общ преглед на процедурата на подаване на заявление за опростено разрешение.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Подаване на досие
Тази диаграма показва общ преглед на процеса на подаване на досие.
Similar Results Similar Results
25/11/13
РБП - СЖП - продуктово семейство РБП - СЖП - продуктово семейство Продуктово семейство
Семейство биоциди представлява група от продукти, използвани за сходни цели и съдържащи активни съставки с едни и същи спецификации. Семейството се характеризира и с точно...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Регламент за биоцидите – Разрешаване на биоцидни продукти – Опростено разрешение Регламент за биоцидите – Разрешаване на биоцидни продукти – Опростено разрешение Опростено разрешение
Опростената процедура за издаване на разрешение има за цел да насърчи употребата на биоциди, които са по-малко вредни за околната среда и за здравето на хората и животните. За...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Регламент относно биоцидните продукти - ABP - Разрешение на Съюза Регламент относно биоцидните продукти - ABP - Разрешение на Съюза Разрешение от Съюза
Регламентът относно биоцидните продукти (BPR) въвежда възможността някои биоцидни продукти да бъдат разрешени на ниво ЕС. Това ще позволи на дружествата да поставят своите...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Регламент относно биоцидните продукти - ABP - национално разрешение и взаимно признаване Регламент относно биоцидните продукти - ABP - национално разрешение и взаимно признаване Национално разрешение
Национално разрешение Дружествата, които планират да продават продуктите си в една държава членка на ЕС, трябва да кандидатстват за разрешение на продукта в тази държава. За да...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display