Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
PPR - zmeny prvkov kontrolného programu PPR - zmeny prvkov kontrolného programu Existujúca účinná látka
Zmeny prvkov kontrolného programu Zmena účastníka z hľadiska kombinácie látky/typu výrobku Spojenie alebo nahradenie účastníkov na základe vzájomnej dohody Potenciálny...
Similar Results Similar Results
12/04/19
Účinné látky, ktoré spĺňajú tieto kritériá vylúčenia, by sa bežne nemali schvaľovať: karcinogény, mutagény a látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B podľa...
Similar Results Similar Results
12/02/19
BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole BPR – blížiace sa termíny – horné textové pole Blížiace sa termíny
Tieto termíny sa uvádzajú s cieľom pomôcť spoločnostiam pri plnení ich povinností vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) a nariadenia o kontrolnom programe...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Schválenie účinnej látky – všeobecné ustanovenia Schválenie účinnej látky – všeobecné ustanovenia Schvaľovanie účinných látok
Pred udelením autorizácie pre biocídny výrobok je potrebné schváliť účinné látky, ktoré tento biocídny výrobok obsahuje. Účinné látky posudzuje najskôr príslušný orgán...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR – Zmena prílohy I – proces hodnotenia BPR – Zmena prílohy I – proces hodnotenia Proces hodnotenia
Proces hodnotenia sa začína, keď hodnotiaci príslušný orgán posúdi žiadosť o zmenu prílohy I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch ako platnú. Hodnotiaci príslušný orgán má na...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR – Zmena prílohy I – predloženie dokumentácie BPR – Zmena prílohy I – predloženie dokumentácie Predloženie dokumentácie
Spoločnosti predkladajú žiadosti prostredníctvom registra R4BP 3. Požaduje sa spis IUCLID. V grafe je zobrazený prehľad postupu predloženia dokumentácie na zmenu prílohy I. ...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) Pochopenie nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR) O čo ide v nariadení o biocídnych výrobkoch?
Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat,...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocídne účinné látky sa nazývajú účinné látky vytvárané in situ, ak sa vytvárajú z jedného alebo viacerých prekurzorov na mieste používania. Schválenie takejto látky si...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Nová účinná látka Nová účinná látka Nová účinná látka
Spoločnosti musia požiadať o schválenie účinnej látky predložením dokumentácie agentúre ECHA. Ak agentúra vykoná kontrolu platnosti, hodnotiaci príslušný orgán do jedného roka...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Nariadenie o biocídnych výrobkoch Nariadenie o biocídnych výrobkoch Zmena prílohy I
Účinné látky, ktoré môžu byť obsiahnuté v biocídnych výrobkoch oprávnených na zjednodušený autorizačný postup V prílohe I k nariadeniu o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPR")...
Similar Results Similar Results
17/12/15
Nariadenie o biocídnych výrobkoch -– schválení dodávatelia Nariadenie o biocídnych výrobkoch -– schválení dodávatelia Schválení dodávatelia
Cieľom nariadenia o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPR") je zabezpečiť, aby sa náklady na údaje o účinných látkach spravodlivo rozdelili. Spoločnosti, ktoré doteraz...
Similar Results Similar Results
17/12/15
BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR-výskum-vývoj-obsah1 BPR - Výskum a vývoj
Všetky testy a pokusy vykonané na účely výskumu a vývoja pomocou neautorizovaných biocídnych výrobkov a ich (neschválených) účinných látok sa musia zaznamenať a môžu si vyžiadať...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Predkladanie dokumentácie
Kroky Predloženie dokumentácie prebieha v niekoľkých fázach. Každú z týchto fáz je potrebné ukončiť pred tým, ako možno žiadosť zaradiť do ďalšej fázy. Je dôležité, aby žiadateľ...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Hodnotiaci proces
Tento graf znázorňuje prehľad postupu hodnotenia dokumentácie
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display