Search

Results for tag Active substance approval
Showing 14 results.
Most relevant Last modified
Дерогация от критериите за изключване — отказ от отговорност Дерогация от критериите за изключване — отказ от отговорност Консултация относно дерогация от критериите за изключване
Как да дадете своя принос за общественото обсъждане? Общественото обсъждане продължава 60 дни. Заинтересованите трети страни, които желаят да допринесат за общественото...
Similar Results Similar Results
04/03/20
PPR — Промени в елементите на програмата за преразглеждане PPR — Промени в елементите на програмата за преразглеждане Съществуващи активни вещества
Промени в елементите на програмата за преразглеждане Промяна на участник за дадена комбинация вещество/продуктов тип Присъединяване или замяна на участници по взаимно съгласие...
Similar Results Similar Results
12/04/19
РБП — предстоящи крайни срокове — текст горе РБП — предстоящи крайни срокове — текст горе Предстоящи крайни срокове
Следните срокове са изброени, за да помогнат на дружествата да изпълнят задълженията си съгласно Регламента за биоцидите (РБП) и Регламента за програмата за преразглеждане...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Одобряване на активни вещества — общи разпоредби Одобряване на активни вещества — общи разпоредби Одобряване на активни вещества
Активните вещества трябва да бъдат одобрени, преди да се издаде разрешение за съдържащия ги биоциден продукт. Активните вещества се оценяват първо от компетентния орган на...
Similar Results Similar Results
19/12/18
BPR - Annex I amendment - evaluation process BPR - Annex I amendment - evaluation process Процес на оценка
Процесът по оценка започва, когато оценяващият компетентен орган счете за валидно заявлението за изменение на Приложение I към РБП. Оценяващият компетентен орган разполага със...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPR - Annex I amendment - dossier submission BPR - Annex I amendment - dossier submission Подаване на досие
Фирмите ще подават заявления чрез R4BP 3. Изисква се файл IUCLID Графиката представя преглед на подаването на досие за изменение на Приложение I. Стъпки Подаването на досие...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Разясняване на Регламента относно биоцидните продукти Разясняване на Регламента относно биоцидните продукти Обяснение на Регламента относно биоцидните продукти (РБП)
Предмет на Регламента относно биоцидните продукти (PБП или Регламент (ЕС) № 528/2012) е предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти, които се използват за защита...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Биоцидни активни вещества се наричат произведени in situ активни вещества, ако се произвеждат от един или повече прекурсори на мястото на употреба. Одобрението на такова...
Similar Results Similar Results
04/07/16
Ново активно вещество Ново активно вещество ново активно вещество
Дружествата трябва да кандидатстват за одобрение на активно вещество чрез подаване на досие в ECHA. След като ECHA извърши проверката за валидиране, оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
17/12/15
РБ — Изменение на приложение I РБ — Изменение на приложение I Изменение на Приложение I
Активни вещества, които могат да се съдържат в биоциди, отговарящи на условията за опростена процедура за издаване на разрешение Приложение I на Регламента за биоцидите (РБ)...
Similar Results Similar Results
17/12/15
(РБ) одобрените доставчици (РБ) одобрените доставчици Одобрени доставчици
Регламентът за биоцидите (РБ) има за цел да гарантира, че разходите за данните за активните вещества се споделят справедливо. Дружествата, които все още не са подали своето...
Similar Results Similar Results
17/12/15
РБП-научноизследователска дейност-развойна дейност-съдържание1 РБП-научноизследователска дейност-развойна дейност-съдържание1 BPR - Изследователска и развойна дейност
Всички изпитвания и експерименти, провеждани с цел научноизследователска и развойна дейност, при които се използват неразрешени биоцидни продукти и техни (неодобрени) активни...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Dossier submission active substances - steps 1 Dossier submission active substances - steps 1 Подаване на досиета
Стъпки Подаването на досие включва няколко стъпки. Всяка стъпка трябва да бъде завършена, за да може заявлението да премине към следващата стъпка. Важно е заявителят да се...
Similar Results Similar Results
27/11/13
BPR - AS - evaluation process - graph BPR - AS - evaluation process - graph Процес на оценяване
Тази диаграма показва общ преглед на процеса на оценка на досието
Similar Results Similar Results
25/11/13
Showing 14 results.

Categories Display