Search

Results for tag Registration
Most relevant Last modified
Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Препоръки — изисквания за предоставяне на информация Стандартни изисквания за информация
Съгласно REACH изискванията за стандартна информация са тези, които се изискват като минимум за изпълнение на задълженията ви за регистрация, и зависят пряко от това какво...
Similar Results Similar Results
31/07/20
Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете Каква информация трябва да подадете
Като регистрант на дадено вещество, трябва да съберете цялата изисквана информация в регистрационно досие, което има два основни компоненти: Техническо досие се изисква винаги...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Подаване на регистрационното досие Подаване на регистрационното досие 6. Подаване на регистрационно досие
Ако сте подготвили регистрационното досие в IUCLID, трябва да го подадете до ECHA през REACH-IT. REACH-IT е централната компютърна система, която дружествата използват за...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Стратегия за събиране на данни main Стратегия за събиране на данни main Стратегия за събиране на данните
За да съберете данни за регистриране на вашето вещество, следвайте следните четири стъпки. Договорете се с вашите сърегистранти как да си поделите работата или да възложите част...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Практически съображения преди изпитване main Практически съображения преди изпитване main Практически съображения преди изпитването
Изпитванията обикновено се договарят като пакет. Предимството е, че изпитванията се извършват от експерти бързо и в съответствие с изискваните стандарти за качество и...
Similar Results Similar Results
10/06/20
<i>In vitro</i> методи main In vitro методи main In vitro методи
Изпитване, проведено in vitro (от латински: „в стъкло”), означава изпитване, направено извън жив организъм и обикновено включва изолирани тъкани, органи или клетки. Можете да...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Въведение: Как да подходите към актуализациите на досието Въведение: Как да подходите към актуализациите на досието 7. Как да подходите към актуализациите на досието
Регистрационното досие трябва да съдържа наличната към момента информация за това как вашето вещество може да се използва безопасно на производствени площадки и от потребителите...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Достигам ли прага от един тон на година? Достигам ли прага от един тон на година? Достигам ли прага от един тон на година?
Ако произвеждате или внасяте вещество в количества, по-малки от един тон на година, не е необходимо да регистрирате веществото. Ако достигнете или надхвърлите този праг, вашата...
Similar Results Similar Results
10/06/20
За да регистрирате вещество в тонажната група 10 до 100 тона, трябва да предоставите информацията, посочена в колона 1 на Приложения VII и VIII на регламента REACH, които...
Similar Results Similar Results
10/06/20
За да регистрирате вещество в тонажната група 1 до 10 тона, трябва да предоставите информацията, посочена в колона 1 на Приложение VII на регламента REACH, включително...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“
Ако имате само няколко вещества, които трябва да контролирате, можете да се възползвате от IUCLID „в облак“, за да създадете вашето досие в IUCLID формат. За да използвате тази...
Similar Results Similar Results
10/06/20
как да се избегне ненужното изпитване върху животни main 1 как да се избегне ненужното изпитване върху животни main 1 Как да се избегне ненужното изпитване върху животни
Съгласно REACH изпитване върху гръбначни животни (например плъхове, други бозайници или риба) може да се използва само в краен случай, за да се изпълнят изискванията за...
Similar Results Similar Results
10/06/20
От подаването до решението От подаването до решението От подаването до решението
След подаването досието преминава по следните стъпки: 1. Проверка на работните правила Проверката на работните правила се прави, за да бъде сигурно, че досието може да се...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Търсене на съвместни регистранти Търсене на съвместни регистранти 2. Търсене на съвместни регистранти
Необходимо е да обмените данни и да регистрирате вашето вещество съвместно с други дружества. На практика това означава, че трябва: Да подадете запитване през REACH-IT, за да...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация Адаптации на изискванията за стандартна информация
Заявяването на „адаптиране“ означава, че е възможно да се пропусне изпитване, основано на определени общи правила или специфични правила, които да се прилагат само за едно...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Събиране на информация за употреби main Събиране на информация за употреби main Събиране на информация за употреби
В регистрационното си досие трябва да докладвате/предоставяте информация как се използва веществото във вашата верига на доставки. За да получите тази информация, можете да...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Създаване на регистрационно досие Създаване на регистрационно досие 5. Създайте регистрационно досие
След като сте събрали цялата информация за вашето вещество, необходима за изпълнението на изискванията на REACH, трябва да документирате данните си в регистрационно досие....
Similar Results Similar Results
10/06/20
горен текст от каква информация се нуждаете горен текст от каква информация се нуждаете 4. От каква информация се нуждаете
Минималните изисквания за данни за регистрация на вашето вещество са посочени в приложения VI — X към REACH. Нормативните изисквания (стандартни изисквания за информация) са...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Какво трябва да имате предвид за вашия бизнес Какво трябва да имате предвид за вашия бизнес Какво трябва да имате предвид за вашия бизнес
Демонстрирането на безопасна употреба на вашето вещество в регистрационното досие изисква значителни инвестиции на време, пари и експертен опит. Ще трябва да провеждате диалог и...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано? Трябва ли моето вещество да бъде регистрирано?
След като знаете идентичността на вашето вещество, трябва да видите дали то трябва да бъде регистрирано или е освободено от регистрация. На уебсайта на ECHA можете да проверите...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам? Трябва ли да регистрирам?
Трябва да определите дали вие сте лицето, което трябва да регистрира дадено вещество, или това е задължение на друг участник във вашата верига на доставка. 1. Каква е вашата...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Съдействие — Регистрация Съдействие — Регистрация Етапи на регистрацията
При регистрацията вие показвате, че веществото, с което оперирате, се обработва по безопасен начин по цялата верига на доставки, като се гарантира, че здравето на човека и...
Similar Results Similar Results
10/06/20
Регистрация на вещество Регистрация на вещество Pегистрация
Дружествата носят отговорността за събиране на информация за свойствата и употребите на веществата, които произвеждат или внасят в количества над един тон на година. Също така...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Познаване на REACH Познаване на REACH Познаване на REACH
REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване на защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които могат да бъдат причинени от химикалите,...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID Какво е ІUCLID?
IUCLID е софтуерно приложение за вписване, запазване, поддържане и обмен на данни за присъщите и опасните свойства на химичните вещества и за техните употреби. ЕСНА разработва...
Similar Results Similar Results
12/03/20
Съвместна работа с другите регистранти Съвместна работа с другите регистранти 3. Организирайте се съвместно със сърегистрантите
Като потенциален регистрант, можете да се окажете в две ситуации: Ако още не е подадена регистрация, трябва да се обедините с други потенциални регистранти и да подготвите...
Similar Results Similar Results
06/03/20
Препоръки — идентифициране на вещества Препоръки — идентифициране на вещества Идентифициране на вещества
Регламентът REACH изисква всички регистранти да предоставят достатъчно информация за идентифициране на веществата им. За всяко вещество трябва да има само едно регистрационно...
Similar Results Similar Results
25/02/20
Препоръки — управление на риска — комисии Препоръки — управление на риска — комисии Класификация и етикетиране
Класификацията и етикетирането са от решаващо значение, за да се осигури високо равнище на защита на здравето и околната среда, както и свободното движение на веществата,...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Препоръки — идентифициране на вещества –— комисии Решения от оценка на вещества
Оценката на вещества се извършва от държавите — членки на ЕС. Тя има за цел да отстрани опасенията, свързани с безопасната употреба на дадено вещество. Оценяващият компетентен...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — оценка на досиета –— комисии Препоръки — оценка на досиета –— комисии Решение от оценка на досиета
Ако ECHA прецени, че регистрационното ви досие не съответства на информацията, която се изисква за вашето вещество в регистрирания тонажен обхват, тя ще издаде решение. Това...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — експозиция и риск — комисии Препоръки — експозиция и риск — комисии Оценка на експозицията и характеризиране на риска
Необходимо е да извършите оценка на експозицията и характеризиране на риска за вещества, регистрирани в количества над десет тона годишно, ако са класифицирани като опасни или...
Similar Results Similar Results
24/02/20
Препоръки — комисии по адаптирането Препоръки — комисии по адаптирането Адаптации
Адаптирането към стандартното изискване за предоставяне на информация означава, че вместо извършването на дадено изпитване се представя обосновка въз основата на общи или...
Similar Results Similar Results
21/02/20
Препоръки — регистрация Препоръки — регистрация Регистрация
Вие носите отговорността за събиране на информация за тонажа, свойствата и употребите на веществата, които произвеждате или внасяте в количества над един тон на година....
Similar Results Similar Results
18/02/20
Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Препоръки към регистрантите — общи — горен текст Общи препоръки
В тези общи препоръки са изложени основните послания на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за поддържането на регистрационните ви данни, както и за активното им...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID — практически съвети Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID — практически съвети Практически примери — регистрация по REACH
5. Подготвяне на регистрацията като досие в IUCLID How to protect your confidential business information [PDF] Тези видео уроци подчертават различни аспекти в подготовката...
Similar Results Similar Results
18/02/20
Вашите задължения за регистрация Вашите задължения за регистрация 1. Вашите задължения за регистрация
Има три фактора, които определят дали трябва или не трябва да регистрирате вашето вещество. За всяко вещество, с което оперирате, трябва да вземете предвид всеки един от тези...
Similar Results Similar Results
11/02/20
Процесът на регистрация Процесът на регистрация Процес на регистрация
Производителите и вносителите на вещества в количество, равно или по-голямо от един тон на година, трябва да събират информация за свойствата на тези вещества и да я предават на...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Препоръки — въведение Препоръки — въведение Препоръки към регистрантите
Всички регистранти по REACH се насърчават проактивно да актуализират и проверяват информацията, с която разполагат, за да се подобри качеството на регистрационните им досиета....
Similar Results Similar Results
24/05/19
REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно REACH 2018 — актуализирайте регистрацията си редовно Редовно актуализирайте регистрацията
Регистрационното досие трябва да съдържа най-актуалната информация как дадено вещество може да бъде използвано безопасно. По тази причина трябва редовно да го преглеждате и...
Similar Results Similar Results
06/11/18
REACH 2018 - where do I start? REACH 2018 - where do I start?
Редовно актуализирайте регистрацията
Similar Results Similar Results
06/11/18
Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Как да подобрите Вашето досие - dqa - въведение Помощен инструмент за оценка на качеството на досиета
Помощникът за качество на досието е инструмент, предоставен на регистрантите, с който да проверяват своите набори от данни за веществата и досиета в IUCLID за общи слабости и...
Similar Results Similar Results
12/10/18
1. Прегледайте гамата от продукти на вашата компания 2. Намерете сърегистранти 3. Организирайте се съвместно със сърегистрантите 4. Оценете опасностите и рисковете 5....
Similar Results Similar Results
03/10/18
REACH 2018 - Find your co-registrants REACH 2018 - Find your co-registrants Намерете сърегистранти
Задължение за обща работа със съвместните регистранти Всички съвместни регистранти на едно и също вещество са част от група за сътрудничество, наречена „Форум за обмен на...
Similar Results Similar Results
10/08/18
Съгласно REACH регистрирането на вещества в количества под един тон годишно не е задължително. За да се насърчат допълнително иновациите, веществата, използвани при...
Similar Results Similar Results
23/05/18
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (1,964.2k)
Ръководство за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP Версия 2.1 — май 2017 г. 3 Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство за идентифициране и именуване на...
Similar Results Similar Results
09/05/18
Съвети за МСП 1. Определете за каква цел се нуждаете от консултант Търсите съвети относно процедурата по регистрация или някой, който да свърши работата вместо вас? Или се...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (512.6k)
Р Ъ К О В О Д С Т В О Ръководство относно научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси ...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) (432.9k)
К Р А Т К О Р Ъ К О В О Д С Т В О Научноизследователстка и развойна дейност (НИРД), научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП) ...
Similar Results Similar Results
21/11/17
REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели REACH 2018 — подгответе регистрацията си — панели Подгответе регистрацията като досие в IUCLID
Въведение Каква информация трябва да подадете Създайте регистрационно досие Какво е ІUCLID? Как да създадете регистрационно досие с ІUCLID „в облак“ „Облачни услуги“ на ECHA...
Similar Results Similar Results
03/10/17
reach 2018 in your language tabs reach 2018 in your language tabs Държави-членки
Държави-членки Европейски организации
Similar Results Similar Results
14/09/17

Categories Display