Taxe pentru IMM-uri în temeiul Regulamentului privind produsele biocide

Întreprinderile mici şi mijlocii stabilite în Uniunea Europeană pot beneficia de taxe reduse în temeiul Regulamentului privind produsele biocide, în funcţie de dimensiune şi cu condiția îndeplinirii anumitor condiţii. În acest scop, întreprinderile trebuie să prezinte documente justificative care să demonstreze că au dreptul la o astfel de reducere înainte de a transmite efectiv cererea. În continuare se prezintă mai detaliat condiţiile referitoare la depunerea documentaţie necesare pentru verificarea statutului de IMM, precum și instrucţiuni în acest sens.

Înainte de a solicita verificarea statutului de IMM, familiarizați-vă cu definiția UE a termenului. Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei reprezintă singura bază autentică pentru stabilirea condițiilor referitoare la încadrarea în categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici sau a celor mijlocii.

Recunoaşterea statutului de IMM

Înainte de depunerea la agenție a unei cereri de aprobare, reînnoire sau includere în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 a unei substanțe active sau a unei cereri de acordare a unei autorizații din partea Uniunii pentru un produs biocid sau o familie de produse biocide, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), articolul 13 alineatul (1), articolul 28 alineatul (4), articolul 43 alineatul (1) sau articolul 45 alineatul (1) din regulamentul respectiv, care include o cerere de reducere aplicabilă IMM-urilor, solicitantul potențial prezintă agenției elementele relevante care dovedesc dreptul la o astfel de reducere în temeiul statutului de IMM în sensul Recomandării 2003/361/CE.

Substanţe şi produse care fac obiectul unor reduceri de taxe

Trebuie să se ţină seama de faptul că întreprinderile pot beneficia de reduceri de taxe doar dacă substanţa activă nu este susceptibilă de înlocuire, iar produsul nu conţine nicio substanţă activă susceptibilă de înlocuire.

Prin urmare, în cazul în care solicitarea se referă la o substanţă sau la un produs de acest gen, întreprinderea nu poate solicita verificarea statutului de IMM.

Alegerea întreprinderii corecte

În cazul unei cereri de aprobare, reînnoire sau includere a unei substanțe active în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 528/2012, dreptul la aplicarea unor taxe reduse se stabilește în funcție de categoria de mărime a producătorului substanţei active stabilit în Uniunea Europeană.

În cazul unei cereri de autorizare sau de reînnoire a autorizării unui produs, dreptul la aplicarea unor taxe reduse se stabilește în funcție de categoria de mărime a potențialului titular al autorizației stabilit în Uniunea Europeană.

Prin urmare, în cazul în care entitatea care depune cererea este, de exemplu, un consultant, este important să se evalueze dimensiunea întreprinderii clientului.

Stabilirea categoriei de mărime a întreprinderii

Instrucțiuni pas cu pas pentru determinarea categoriei de mărime a întreprinderii

Informaţii suplimentare

Documente justificative
  1. Documente justificative* care indică structura acţionariatului întreprinderii, inclusiv toate întreprinderile cu care se află în parteneriat direct sau indirect şi toate întreprinderile afiliate, din aval şi din amonte, ţinându-se seama de orice fel de acțiuni, drepturi de vot sau alte moduri de exercitare a influenţei relevante pentru stabilirea legăturilor/parteneriatelor în sensul articolului 3 din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

    *Pentru indicarea acţionariatului întreprinderii se pot folosi unele dintre următoarele documente justificative, inclusiv ultimele modificări privind alocarea acţiunilor: actul constitutiv, documentele de înfiinţare, statutul întreprinderii, registrul acţionarilor etc.

  2. Copii ale situaţiilor financiare auditate, împreună cu notele însoţitoare şi cu rapoartele anuale pentru ultimele două perioade fiscale contabile aprobate, precum şi cele ale întreprinderilor cu care se află în parteneriat şi/sau ale întreprinderilor afiliate, în conformitate cu articolele 3, 4 şi 6 din anexa la recomandarea Comisiei.

  3. Certificate/informaţii oficiale de la o autoritate oficială** care să confirme numărul de angajaţi corespunzător numărului de unități de muncă anuale (UMA), în conformitate cu articolul 5 din anexa la recomandarea Comisiei, pentru fiecare dintre ultimele două perioade contabile aprobate. În cazul în care aceste informaţii sunt incluse în rapoartele anuale sau în notele la situaţiile financiare auditate, nu mai este necesar să se prezinte aceste documente.

    **Un certificat oficial care să ofere informaţii cu privire la numărul de angajaţi ai întreprinderii se poate obţine, printre altele, de la unele dintre următoarele instituţii naţionale/locale: administraţii și agenții fiscale, birouri de asigurări, oficii ale forţei de muncă, birouri de statistică, instituţii de asigurări de sănătate, companii de asigurări private de sănătate etc.

Asiguraţi-vă că aţi transmis documentele specificate la punctele 1, 2 şi 3 de mai sus pentru toate întreprinderile aflate în parteneriat direct sau indirect şi toate întreprinderile afiliate, din aval şi din amonte, ţinând seama de orice fel de acţiuni, drepturi de vot sau alte moduri de exercitare a influenţei relevante pentru stabilirea legăturilor/parteneriatelor în sensul articolului 3 din recomandarea Comisiei.

Notă: În cazul în care întreprinderea şi/sau oricare dintre partenerii şi întreprinderile sale afiliate întocmesc conturi consolidate sau sunt incluse prin consolidare în conturile unei alte întreprinderi, vă rugăm să trimiteţi situaţiile financiare consolidate, împreună cu notele însoțitoare.

Depunerea cererii pentru recunoașterea statutului de IMM și furnizarea documentelor justificative

În primul rând, întreprinderile trebuie să se familiarizeze cu definiţiile IMM-urilor relevante şi să se asigure că dispun de documentaţia necesară prevăzută în secțiunea „Documente justificative necesare" nu doar pentru întreprinderea în cauză, ci şi pentru fiecare dintre întreprinderile partenere şi/sau afiliate.

Cererea de recunoaștere a statutului de IMM poate fi depusă cu ajutorul instrumentului R4BP 3. Pentru a furniza documentele necesare, producătorul substanței active sau potențialul titular al autorizației trebuie să-și creeze un cont de utilizator în ECHA accounts, portalul de acces la instrumentele ECHA, și să navigheze către instrumentul de depunere a cererilor R4BP. Trebuie accesată fila „NEW APPLICATION" (CERERE NOUĂ), iar în cadrul acesteia trebuie selectată opțiunea care permite depunerea unei cereri de tipul „SM-APP – SME Verification" (cerere pentru IMM – verificarea statutului de IMM). Instrumentul de asistență pentru depunerea cererilor vă va ghida pe parcursul procedurii.

Vă rugăm să vă verificați în mod regulat sarcinile și mesajele din R4BP 3. Este posibil ca autoritățile competente să vă trimită, prin intermediul instrumentului R4BP 3, cereri de informații suplimentare cu specificarea unui termen. Cererile vor apărea în fila „TASKS" (SARCINI) din R4BP 3. Dacă nu respectați termenul indicat, cererea dumneavoastră poate fi respinsă sau evaluarea se poate încheia fără a ține cont de informațiile transmise cu întârziere, în funcție de etapa în care se află prelucrarea cererii. Decizia privind cererea dumneavoastră de recunoaștere a statutului de IMM vi se va comunica prin intermediul instrumentului R4BP 3.

Înscrieți-vă în R4BP

Limitări privind dimensiunea documentelor justificative

Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că dimensiunea fişierelor ataşate nu poate fi mai mare de 10 MB. Prin urmare, în cazul în care doriţi să ataşaţi fişiere foarte mari sau aveţi mai mult de 6 fişiere de transmis, vă rugăm să creaţi o arhivă zip în care să includeţi toate fişierele şi să încărcați arhiva ca fișier atașat.

 

Comunicarea şi validitatea statutului de IMM

În termen de 45 de zile de la primirea tuturor elementelor relevante, agenţia decide ce statut IMM poate fi recunoscut, dacă este cazul.

Recunoașterea unei întreprinderi drept IMM este valabilă timp de doi ani pentru cererile depuse în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Împotriva unei decizii luate de agenţie cu privire la statutul de IMM al întreprinderii se poate formula o contestație în conformitate cu articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

Reduceri de taxe

Reduceri ale taxelor pentru cererile de aprobare, reînnoire a aprobării sau includere în anexa I a substanţelor active, dacă producătorul substanţei active este o IMM stabilită în Uniune, cu excepţia cazului în care substanţa activă este susceptibilă de înlocuire

Tip de întreprindere Reducere (% din taxa standard)
Microîntreprindere

60

Întreprindere mică

40

Întreprindere mijlocie

20


 

Reduceri ale taxelor pentru cererile de acordare sau reînnoire a autorizaţiei din partea Uniunii pentru produse biocide sau familii de produse biocide, dacă potențialul titular al autorizației este o IMM stabilită în UE, cu excepţia cazului în care produsul conţine o substanţă activă care este susceptibilă de înlocuire

Tip de întreprindere

Reducere (% din taxa standard)

Microîntreprindere

30

Întreprindere mică

20

Întreprindere mijlocie

10

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)