Adaptări la cerințele standard privind informațiile

Solicitarea unei „adaptări” înseamnă că este posibilă omiterea unui test în temeiul anumitor norme generale sau specifice care se aplică unei singure cerințe privind informațiile.

Normele generale pentru adaptări pot fi întemeiate pe trei motive diferite:

  1. Testarea nu este necesară din punct de vedere științific.
  2. Testarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic.
  3. Testarea nu este necesară având în vedere expunerea nesemnificativă sau absența acesteia.

Aceste norme generale sunt detaliate în anexa XI.

În plus, normele specifice pentru fiecare cerință privind informațiile sunt detaliate în coloana 2 din anexele VII-X.

În funcție de proprietățile substanței și de informațiile disponibile, unele teste/studii nu pot sau nu trebuie să fie efectuate:

Proprietatea substanței Testarea nu este necesară
Gaze 7.3. Punctul de fierbere
7.4. Densitatea relativă
7.14. Granulometria
Lichide 7.14. Granulometria
Substanțe anorganice 7.8. Coeficientul de partiție
7.9. Temperatura de inflamabilitate
9.2.1.1. Biodegradabilitatea rapidă
Peroxizi organici 7.13. Proprietăți oxidante
Spontan inflamabile în aer sau în contact cu apa sau umezeala, la temperatura camerei 8.1. Corodarea/iritarea pielii
8.2 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
8.3 Sensibilizarea pielii
Acid/bază puternic(ă) 8.1. Corodarea/iritarea pielii
8.2. Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
8.3. Sensibilizarea pielii

 

Câteva exemple de situații în care un anumit rezultat al unei testări sau anumite condiții de utilizare nu impun efectuarea unui test:

Rezultat al testării sau condiție de utilizare Testarea nu este necesară
Punct de topire peste 300 °C 7.5. Presiunea de vapori
Substanța este ușor oxidabilă în apă 7.7. Solubilitatea în apă
Substanța este clasificată ca nefiind toxică în contact cu pielea 8.1. Corodarea/iritarea pielii
Substanța este clasificată ca prezentând risc de leziuni oculare grave 8.2. Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor
Sunt disponibile informații corespunzătoare pentru clasificarea și etichetarea în materie de mediu 9.11. Toxicitate pe termen scurt pentru nevertebrate
Nu există nicio emisie în instalația de tratare a apelor uzate 9.14. Inhibarea respirației în nămol activat

 

Pentru o privire de ansamblu completă, consultați „Ghidul practic pentru managerii de IMM-uri și coordonatorii REACH” și anexele VII-X la REACH.

Dar este important de reținut că omiterea testării pe animale nu trebuie să compromită utilizarea substanțelor în condiții de siguranță. Prin urmare, fiecare adaptare pe care o utilizați în locul transmiterii informațiilor standard necesită o justificare adecvată și documentată.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)