SCIP Database

ECHA va crea și va întreține o bază de date care va conține informațiile primite referitoare la substanțe care prezintă motive de îngrijorare prezente în articole, ca atare sau în obiecte complexe (produse)[Substances of Concern In articles, (Products), SCIP] Agenția va pune informațiile din baza de date SCIP la dispoziția operatorilor care gestionează deșeuri și consumatorilor de deșeuri.

Informațiile cu privire la prezența în articole de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) din lista substanțelor candidate trebuie să fie disponibile pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor și materialelor, inclusiv în stadiul de deșeu. În acest scop, începând cu 5 ianuarie 2021, întreprinderile care furnizează pe piața UE articole care conțin substanțe din lista substanțelor candidate într-o concentrație mai mare de 0,1 % g/g vor trebui să transmită informații suficiente la ECHA, pentru a permite utilizarea acestor articole în condiții de siguranță.

Baza de date are trei obiective principale:

  1. să reducă producerea de deșeuri care conțin substanțe periculoase prin susținerea înlocuirii substanțelor care prezintă motive de îngrijorare din articolele introduse pe piața UE;
  2. să pună la dispoziție informații pentru a continua perfecționarea operațiunilor de tratare a deșeurilor;
  3. să permită autorităților să monitorizeze utilizarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare prezente în articole și să întreprindă acțiuni adecvate pe tot parcursul ciclului de viață al articolelor, inclusiv în stadiul de deșeuri.

Baza de date a SCIP completează obligațiile existente în materie de comunicare și notificare pentru substanțele candidate prezente în articole, în conformitate cu REACH.

Cine trebuie să furnizeze informații în baza de date SCIP?

Următorii furnizori de articole trebuie să transmită informații în baza de date SCIP:

  • producători și asamblori din UE;
  • importatori din UE;
  • distribuitori de articole și alți actori din UE care introduc articole pe piață.

Comercianții cu amănuntul și alți actori din lanțul de aprovizionare care furnizează articole direct consumatorilor nu au obligația de a transmite informații la ECHA.

Ce informații trebuie furnizate în baza de date SCIP?

Părțile responsabile trebuie să furnizeze doar informații cu privire la articolele care conțin substanțe din lista substanțelor candidate într-o concentrație mai mare de 0,1 % g/g. Marea majoritate a articolelor de pe piața UE nu conțin substanțe din lista substanțelor candidate peste pragul de concentrație.

Pe lângă datele de contact administrative, furnizorii de articole trebuie să transmită următoarele informații la ECHA:

  • informații care permit identificarea articolului;
  • denumirea, gama de concentrații și localizarea substanței (substanțelor) candidate prezente în articolul respectiv;
  • alte informații care să permită utilizarea în condiții de siguranță a articolului, în special informații pentru asigurarea unei bune gestionări a articolului, după ce devine deșeu.

De asemenea, părțile responsabile pot furniza informații suplimentare pe bază voluntară.

Detalii suplimentare privind informațiile care trebuie furnizate la ECHA sunt disponibile în „Cerințe detaliate privind informațiile”.

Ce date transmise în baza de date SCIP vor fi publicate de ECHA?

ECHA va asigura protecția informațiilor comerciale confidențiale dacă acest lucru este justificat. De exemplu, datele obligatorii necesare care permit stabilirea de legături între actorii din același lanț de aprovizionare nu vor fi făcute publice.

Categories Display