Etape

Adoptarea unei noi restricționări privind producerea, introducerea pe piață sau utilizarea substanțelor implică următoarele etape:

1. Activități pregătitoare

Un stat membru, Comisia Europeană sau ECHA își poate exprima îngrijorarea cu privire la faptul că o anumită substanță prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu. În acest caz, aceasta ar întreprinde activități pregătitoare pentru a investiga în profunzime problema.

2. Notificarea intenției de a pregăti un dosar de restricționare

În cazul în care statul membru, Comisia sau ECHA concluzionează că o restricționare pare a fi cea mai bună soluție, aceasta trebuie să își notifice intenția de a elabora un dosar de restricționare. ECHA gestionează un registru al intențiilor, care este disponibil publicului pe site-ul ECHA. Acesta permite părților interesate să își pregătească contribuțiile la procedură.

3. Pregătirea dosarului de restricționare

Dosarul de restricționare va include informații privind pericolele și riscurile, informații disponibile privind alternativele și o justificare a restricționărilor la nivelul UE. Dosarul trebuie să demonstreze că o restricționare este cel mai adecvat instrument de gestionare a riscurilor pentru abordarea riscurilor identificate. De asemenea, dosarul de restricționare poate include o analiză a impactului socio-economic. Propunerea trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele prevăzute în anexa XV la Regulamentul REACH. Dosarul trebuie depus în termen de 12 luni de la notificarea în registrul intențiilor.

4. Depunerea dosarului de restricționare

În prezent, statele membre pot transmite propuneri de restricționare prin e-mail sau prin intermediul platformei CIRCA BC.

5. Verificarea conformității

Comitetele verifică dacă dosarul de restricționare depus este conform cu cerințele din anexa XV la Regulamentul REACH.

6. Consultarea publică cu privire la raportul de restricționare

Rapoartele de restricționare pentru care s-a constatat conformitatea vor fi publicate pe site-ul ECHA, cu excepția informațiilor confidențiale. Părțile interesate pot prezenta observații cu privire la raportul de restricționare și documentele justificative în termen de șase luni de la data publicării acestora.

7. Consiliere oferită de Forum

Forumul poate oferi consiliere CER și CASE cu privire la aplicarea restricționării propuse.

8. Elaborarea și adoptarea avizului CER

În termen de nouă luni de la data publicării raportului de restricționare, CER elaborează și adoptă un aviz bazat pe dosarul de restricționare și observațiile primite pe durata consultării publice.

9. Elaborarea și aprobarea proiectului de aviz al CASE

În termen de nouă luni de la data publicării raportului de restricționare, CASE elaborează și aprobă un proiect de aviz pe baza dosarului de restricționare, a impactului socio-economic, precum și a observațiilor și informațiilor socio-economice primite pe durata consultării publice.

10. Consultarea publică pentru proiectul de aviz al CASE

Proiectul de aviz al CASE și avizul final al CER vor fi disponibile pe site-ul ECHA. Părțile interesate pot prezenta observații cu privire la proiectul de aviz al CASE în termen de 60 de zile de la publicare.

11. Elaborarea și adoptarea avizului CASE

CASE elaborează și adoptă avizul final luând în considerare observațiile privind proiectul său de aviz.

12. Transmiterea avizelor către Comisia Europeană

ECHA transmite Comisiei Europene avizele CER și CASE împreună cu documentele de referință relevante. De asemenea, acestea sunt publicate pe site-ul ECHA.

13. Elaborarea și adoptarea deciziei de restricționare

În termen de trei luni de la primirea avizului comitetelor, Comisia elaborează un proiect de modificare a listei de restricționări.

În cazul în care Consiliul sau Parlamentul European nu se opun restricționării, Comisia o adoptă. Decizia de restricționare este publicată în Jurnalul Oficial ca modificare la anexa XVII la Regulamentul REACH.

14. Respectarea restricționării

Din momentul adoptării restricționării privind utilizarea substanței, industria trebuie să o respecte. Prin industrie se înțelege orice entitate vizată în restricționare, cum ar fi producătorii, importatorii, distribuitorii, utilizatorii din aval sau comercianții cu amănuntul.

15. Aplicarea restricționării

Statele membre sunt responsabile de aplicarea restricționării.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)