Operatori

Principalii operatori în procedura de restricționare sunt:

1. Entitatea care depune dosarul (statul membru sau ECHA)

Entitatea care depune un dosar de restricționare poate fi un stat membru sau ECHA, la cererea Comisiei. De asemenea, ECHA poate propune o restricționare a articolelor care conțin substanțe aflate pe lista de autorizare (anexa XIV).

2. Părțile interesate

Părțile interesate sunt cetățenii, organizațiile, întreprinderile, precum și autoritățile, altele decât entitatea care depune dosarul de restricționare. Acestea pot fi din UE sau din afara acesteia. Acestea pot furniza observații și informații pe durata consultării publice.

3. ECHA

3.1 Secretariatul

Secretariatul ECHA sprijină comitetele și Forumul prin furnizarea celor mai bune servicii științifice, tehnice și de reglementare posibile într-un mod eficient și transparent.

3.2 Comitetele și Forumul

3.2.1 Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER)

CER formulează un aviz cu privire la măsura în care restricționările propuse sunt adecvate pentru reducerea riscului pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, pe baza analizării părților relevante ale dosarului de restricționare și a observațiilor prezentate de părțile interesate.

3.2.2 Comitetul pentru analiză socio-economică (CASE)

CASE formulează un aviz cu privire la restricționarea propusă și impactul său socio-economic, pe baza analizării părților relevante ale dosarului de restricționare și a impactului socio-economic. Atunci când formulează avizul său, CASE ia în considerare, de asemenea, observațiile și analizele socio-economice transmise de părțile interesate.

3.2.3 Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea (Forumul)

Forumul poate oferi consiliere cu privire la asigurarea aplicării propunerii de restricționare.

4. Comisia Europeană

Avizele formulate de CER și CASE sunt transmise Comisiei Europene. Comisia elaborează un proiect de modificare a listei de restricționări, care sunt cuprinse în anexa XVII la Regulamentul REACH.

În cazul în care Consiliul sau Parlamentul European nu se opune modificării (prin intermediul unui proces denumit „comitetul de reglementare cu control”), Comisia adoptă decizia și adaugă restricționarea în anexa XVII.

5. Industria

Din momentul adoptării restricționării, industria trebuie să o respecte. Prin industrie se înțelege orice entitate vizată în restricționare, cum ar fi producătorii, importatorii, distribuitorii, utilizatorii din aval sau comercianții cu amănuntul.

6. Statele membre

Statele membre sunt responsabile de aplicarea restricționărilor.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)