Etape

Procedura de cerere de autorizare și procesul de decizie ulterior cu privire la acordarea unei autorizații de introducere pe piață sau de utilizare a unei substanțe incluse pe lista substanțelor care fac obiectul autorizării (și anume lista din anexa XIV la Regulamentul REACH) cuprind următoarele etape principale:

1. Elaborarea cererii de autorizare

Producătorii, importatorii sau utilizatorii din aval ai substanței incluse pe lista substanțelor care fac obiectul autorizării pot elabora o cerere de autorizare în vederea utilizării (utilizărilor) proprii sau a unor utilizări pentru care intenționează să introducă pe piață substanța respectivă.

2. Notificarea și sesiunile de informare înainte de depunerea cererii

Solicitanții sunt obligați să înștiințeze ECHA din timp cu privire la intențiile lor de a depune o cerere. 

În momentul înștiințării sau mai târziu, viitorii solicitanți pot solicita agenției ECHA o sesiune de informare înainte de depunerea cererii pentru a clarifica aspectele procedurale și de reglementare legate de procedura de cerere de autorizare.

3. Depunerea cererii

Solicitanții depun cererile de autorizare la ECHA.

4. Întocmirea facturii

ECHA verifică dacă cererea este completă și dacă poate fi prelucrată pentru a putea întocmi și trimite factura.

5. Plata facturii

Solicitanții trebuie să plătească factura. După ce ECHA a primit plata în termenul specificat, se consideră că cererea a fost primită, iar comitetele pot începe să lucreze.

6. Verificarea conformității

Comitetele, cu sprijinul secretariatului, verifică dacă cererea este în conformitate cu cerințele în materie de informații de la articolul 62 din Regulamentul REACH. Comitetele pot transmite o cerere comună de informații suplimentare care să aducă cererea în conformitate cu cerințele regulamentului.

7. Consultarea publică cu privire la utilizările pentru care se depune cererea

ECHA va publica pe site-ul său informații generale referitoare la utilizările pentru care au fost depuse cereri și va invita părțile interesate să transmită informații privind eventualele substanțe sau tehnici alternative pentru aceste utilizări.

8. Solicitarea de informații suplimentare privind alternativele

CASE poate cere solicitantului sau părților terțe să transmită într-un anumit termen informații suplimentare privind alternativele.

9. Elaborarea proiectelor de avize de către CER și CASE

Comitetele elaborează și adoptă proiecte de avize referitoare la cererea de autorizare respectivă în termen de 10 luni de la primirea cererii. Avizele se bazează pe cererea propriu-zisă, pe informațiile primite în timpul consultării publice și pe orice alte informații privind alternativele, pe care solicitantul sau părțile interesate le-au furnizat în baza cererii CASE.

10. Formularea de observații pe marginea proiectelor de avize

Solicitantul are posibilitatea de a formula observații pe marginea proiectelor de avize în termen de două luni de la primirea acestora.

11. Adoptarea avizelor finale de către CER și CASE

CER și CASE adoptă avizele finale luând în considerare eventualele observații formulate de solicitant pe marginea proiectelor de avize. Secretariatul trimite avizele Comisiei Europene, statelor membre și solicitantului. Pe site-ul ECHA se publică versiunile neconfidențiale ale avizelor.

12. Elaborarea, adoptarea și publicarea deciziei de autorizare

În termen de trei luni de la primirea avizelor comitetelor, Comisia elaborează un proiect de decizie cu privire la acordarea sau neacordarea autorizației. Ulterior, Comisia adoptă decizia prin care acordă sau resping autorizația.

Rezumatul deciziei se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) și se pune la dispoziția publicului într-o bază de date întreținută de ECHA. Autorizația face obiectul unui termen de revizuire (consultați secțiunea „Revizuirea autorizațiilor").

Reexaminarea autorizațiilor

Autorizațiile sunt valabile până când Comisia decide să retragă sau să modifice autorizația în contextul unei revizuiri. Toate deciziile de autorizare specifică un termen de revizuire. Titularii autorizațiilor trebuie să prezinte un raport de revizuire cu cel puțin 18 luni înainte de expirarea termenului de revizuire.

În plus, autorizațiile pot fi revizuite în orice moment în cazul în care:

  • s-au modificat circumstanțele astfel încât influențează riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu sau impactul socio-economic sau
  • au apărut informații noi privind posibili substituenți.

13. Respectarea autorizației

Titularii unei autorizații și utilizatorii din aval ai unei substanțe autorizate trebuie să respecte cerințele deciziei de autorizare la comercializarea și/sau utilizarea substanței respective.

Titularii unei autorizații (și anume producătorii, importatorii și/sau utilizatorii din aval) trebuie să menționeze numărul autorizației pe etichetă înainte de a introduce pe piață substanța sau un amestec în compoziția căruia este prezentă substanța. Aceasta se recomandă a se face fără întârziere, imediat ce numărul autorizației a fost făcut public (a se vedea etapa 12).

14. Registrul înștiințărilor din partea utilizatorilor din aval

Utilizatorii din aval ai unei substanțe autorizate înștiințează ECHA în acest sens în termen de trei luni de la prima livrare a substanței respective.

ECHA ține un registru al înștiințărilor din partea utilizatorilor din aval (a se vedea etapa 13) și acordă autorităților competente din statele membre accesul la registru.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)