Evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor

Trebuie să efectuați evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor pentru substanțele înregistrate în cantități de cel puțin 10 tone pe an, dacă sunt clasificate ca periculoase sau ca având proprietăți persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB).

 

Raportați toate pericolele identificate
 • Evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor trebuie să conțină toate pericolele identificate pe baza cerințelor standard privind informațiile, nu să se limiteze doar la pericolele clasificate.
 • Pericolele identificate includ de asemenea:
  • pericolele pentru care în prezent nu există criterii de clasificare, dar la care există dovezi că substanța poate provoca reacții adverse (de obicei relevante pentru sol și sedimente);
  • pericolele asociate unor efecte pentru care există criterii de clasificare, însă doza sau concentrația care provoacă efectele nu îndeplinește criteriile pentru clasificare și, prin urmare, substanța nu este clasificată pentru efectul respectiv.

 

Menționați rezultatul în raportul de securitate chimică și în fișa cu date de securitate

Raportul de securitate chimică (RSC) și fișa cu date de securitate (FDS) trebuie să conțină informații despre toate pericolele identificate, nu doar despre cele care determină o clasificare în conformitate cu Regulamentul CLP.

 

Indicați utilizări și condiții de utilizare realiste în raportul de securitate chimică
 • Menționați toate utilizările substanței și informații despre condițiile de utilizare a acesteia.
 • Asigurați-vă că descrierea utilizării este clară și concordă cu utilizările date substanței în lanțul de aprovizionare.
 • Explicați suficient de clar condițiile de utilizare pentru care a fost estimată rata de eliberare a substanței în mediu.
 • Indicați clar metodele prin care se reduce la minimum eliberarea substanței dacă este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT).
 • Urmați recomandările din Ghidul privind REACH, capitolele R.8 și R.10, pentru a determina nivelul calculat fără efect (DNEL) sau concentrația predictibilă fără efect (PNEC). Dacă trebuie să deviați de la factorii de evaluare impliciți prezentați în ghid, documentați modificările și justificați-le cu argumente științifice specifice substanței dumneavoastră.
 • Asigurați-vă că modelul utilizat pentru estimarea expunerii este aplicabil substanței dumneavoastră și utilizați parametri de modelare adecvați, justificând alegerea lor.
 • Asigurați-vă că scenariile de expunere sunt transparente, specifice și exhaustive. Condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor trebuie prezentate detaliat, pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță.
 • Nu utilizați instrumente de nivelul 1 pentru a automatiza producerea în masă a scenariilor de expunere, deoarece acest lucru poate duce ușor la includerea în scenarii a unor recomandări nefolositoare sau eronate privind administrarea riscurilor.

 

Asigurați-vă că descrierea utilizării include toate utilizările substanței
 • Includeți toate utilizările date substanței pe tot parcursul ciclului său de viață.
 • Furnizați, în secțiunea 3.5 din IUCLID, o scurtă descriere generală a utilizărilor identificate.
 • Asigurați-vă că titlurile scurte ale scenariilor de expunere sunt în concordanță cu descrierea utilizării în secțiunea 3.5 din IUCLID, cu scenariul de expunere anexat și cu secțiunea 1.2 a fișei cu date de securitate extinsă.

 

Furnizați informații relevante, concise și inteligibile privind utilizarea
 • Descrieți toate utilizările actuale.
 • Alegeți pentru utilizări denumiri ușor de înțeles, folosind de preferință terminologia armonizată la nivelul sectorului dumneavoastră.
 • Dați o scurtă explicație a procesului sau a activităților la care se referă utilizarea. Nu vă bazați doar pe descriptorii standard ai utilizării deoarece sunt prea generici pentru a descrie utilizarea într-un mod transparent și lămuritor pentru autorități și clienți.
 • Dacă sunteți membru al unei înregistrări în comun, asigurați-vă că descrierea pe care o dați utilizării în dosarul dumneavoastră IUCLID se aplică procesului pe care îl înregistrați. Dacă veți copia descrierea utilizării de la alți solicitanți sau din raportul generic de securitate chimică al substanței, există riscul să apară un număr mare de neconcordanțe.
 • Alegeți nivelul corect de diferențiere între utilizări, astfel încât informațiile referitoare la siguranță să poată fi comunicate direct diverselor grupuri de utilizatori.
  • O diferențiere insuficientă poate duce la scenarii de expunere complexe și exagerat de prudente.
  • O diferențiere prea mare poate duce la repetarea sau replicarea acelorași informații generice în scenariile de expunere.

 

Descrieți condiții de utilizare realiste în evaluarea expunerii
 • Pentru fiecare utilizare descrisă, identificați condițiile de utilizare care asigură ținerea riscurilor sub control și estimați expunerea în aceste condiții – atât pentru om, cât și pentru mediu.
 • Pentru a crea datele de intrare necesare evaluării expunerii, utilizați informațiile disponibile:
  • categoriile specifice de eliberare în mediu (SpERC) pentru evaluarea expunerii mediului;
  • descrierile expunerii lucrătorilor din diferite sectoare (SWED) pentru evaluarea expunerii lucrătorilor;
  • determinanții specifici ai expunerii consumatorilor (SCED) pentru evaluarea expunerii consumatorilor; și
  • inventarele utilizărilor, care precizează utilizările frecvente dintr-un sector și valorile SPERC, SWED și SCED aferente.

 

Folosiți-vă de inventarele utilizărilor
 • Inventarele utilizărilor sunt elaborate la nivel de sector industrial și oferă o scurtă descriere a principalelor utilizări relevante pentru sectoarele respective.
  • Aduc informații relevante și realiste despre utilizări și condițiile de utilizare și pot fi folosite la evaluarea securității chimice (ESC).
  • Sunt disponibile în format Chesar (instrumentul ECHA pentru evaluarea securității chimice și elaborarea rapoartelor de securitate chimică).
 • Utilizările care nu se găsesc în nici un inventar al utilizărilor trebuie descrise în conformitate cu condițiile de utilizare și incluse în evaluarea securității chimice.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)