Annual Report 2021

Annual Report 2021 - banner

Introducere la raportul anual pentru 2021

Raportul nostru anual prezintă condițiile și provocările cu care ne-am confruntat în 2021, precum și principalele realizări din timpul anului. Acestea sunt descrise pentru fiecare dintre cele trei priorități strategice ale noastre, precum și pentru guvernanța și factorii favorizanți, încadrându-ne activitatea în vederea contribuției agenției la prioritățile UE.

 

Annual report 2021 timeline

 

Raport anual 2021 – partea 1

 

În al doilea an al pandemiei, ECHA a îndeplinit obiectivele programului său de lucru datorită flexibilității personalului și investițiilor în infrastructura noastră solidă. A fost încurajator să vedem cât de bine s-au adaptat comitetele și organismele ECHA la contextul de muncă de la distanță și să constatăm că au fost în măsură să producă rezultate în aceste condiții.

Sub egida Pactului verde european, se preconizează că Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice a Comisiei va fi revoluționară pentru gestionarea substanțelor chimice în Europa în următoarele decenii. Pentru a sprijini Comisia, am creat metode de lucru și am convenit cu privire la aspectele și la modurile în care poate contribui expertiza ECHA cel mai bine la revizuirile REACH și CLP. În 2021, prin punerea în aplicare a programului său de lucru, ECHA a contribuit și la activitatea de pregătire a Comisiei și la multe alte inițiative în cadrul Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și al Pactului verde. De exemplu, ECHA și-a transmis opiniile cu privire la eventuala modificare a cerințelor de înregistrare în temeiul REACH și a discutat cu Comisia despre modul în care ar putea fi prioritizate și dezvoltate dosarele C&E în cadrul ECHA în temeiul Regulamentului CLP revizuit.

ECHA a dobândit mai multă experiență în integrarea de sarcini noi și în identificarea modului în care pot fi alocate competențele și resursele în mod eficient între diferite activități. Implicarea noastră poate asigura sinergii mai extinse în materie de reglementare, în timp ce impactul asupra resurselor și a altor părți ale agenției trebuie să fie calibrat în mod continuu. Agenția trebuie să continue să își realizeze mandatul principal, și anume să obțină realizări de înaltă calitate în materie de reglementare și să investească inteligent în pregătirea pentru schimbările generate de evoluțiile politicilor.

Ca o contribuție importantă la analiza Comisiei cu privire la legislația UE privind substanțele chimice, am publicat raportul nostru pe cinci ani cu privire la operațiunile în temeiul REACH și CLP. Această reflecție retrospectivă ilustrează impactul pe care l-a avut legislația asupra sănătății oamenilor, a mediului, a pieței interne, a competitivității, a inovării și a promovării alternativelor la testarea pe animale. Învățămintele pe care le-am tras vor fi utile pentru a furniza contribuții mai personalizate pentru dezvoltarea în curs a posibilelor modificări aduse legislației și vor servi drept busolă pentru noi înșine, astfel încât să continuăm să depunem eforturi pentru a proteja sănătatea și mediul de substanțe chimice dăunătoare.

Consiliul de administrație al ECHA a revizuit planul strategic pentru perioada 2019-2023. Deși i-a confirmat valabilitatea pentru perioada rămasă, a prezentat agenției îndrumări cu privire la modul în care ar trebui înțelese și transpuse în acțiuni prioritățile strategice. Ținând seama de aceste aspecte, ECHA este bine pregătită să meargă mai departe.

 

Annual report 2021 - mission

TransparențăIndependențăCredibilitateEficiențăAngajament pentru bunăstareSă fim centrul de cunoștințe privind gestionarea durabilă a substanțelor chimice, care să servească unei game largi de politici și inițiative globale ale UE, în beneficiul cetățenilor și al mediului.MISIUNEVIZIUNEVALORISTRATEGIEÎmpreună cu partenerii noștri, depunem eforturi pentru utilizarea în siguranță a substanțelor chimice.Identificarea și administrarea riscurilor substanțelor care prezintă motive de îngrijorare.010302Utilizarea în condiții de siguranță și durabilă a substanțelor chimice de către industrie.Gestionarea durabilă a substanțelor chimice prin punerea în aplicare a legislației UE.

Raport anual 2021 – Principalele realizări

 

1 – IDENTIFICAREA ȘI ADMINISTRAREA RISCURILOR SUBSTANȚELOR CARE PREZINTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE

Această prioritate strategică reprezintă o parte importantă a mandatului principal al ECHA. Cea mai mare parte a activității operaționale a ECHA mandatate în mod legal pentru administrarea substanțelor chimice în temeiul regulamentelor REACH, CLP, PIC și POP vizează să identifice substanțele care prezintă motive de îngrijorare și să administreze riscurile aferente acestora.

Impactul acestei activități este ilustrat de progresul înregistrat de ECHA și de statele membre în identificarea noilor substanțe care ar putea prezenta motive de îngrijorare. Am devenit mai eficienți și mai eficace în acest demers axându-ne pe un grup de substanțe – dar evaluarea unui grup de substanțe este, în sine, o sarcină complexă.

Evaluăm grupuri de substanțe și le repartizăm în diferite categorii, și anume, substanțe pentru care sunt necesare date suplimentare, substanțe ale căror riscuri trebuie gestionate și substanțe care nu necesită în prezent alte acțiuni. Numărul substanțelor nerepartizate încă a scăzut de la 18 341 la 17 126 în 2021 și, prin urmare, dispunem de mai multă claritate cu privire la metodele de gestionare a riscurilor (dacă există) planificate și la substanțele pentru care sunt necesare mai multe date referitoare la proprietăți și la pericole. Aceasta le oferă întreprinderilor o mai bună previzibilitate cu privire la acțiunile de reglementare pe care intenționează să le întreprindă autoritățile.

Comitetul statelor membre al ECHA a convenit asupra a peste 440 de decizii privind solicitarea de informații suplimentare în 2021. De asemenea, agenția a obținut date privind pericolele pentru peste 200 de substanțe vizate în decizii luate anterior, deși rata de neconformitate de 40 % după aceste solicitări de informații este în continuare ridicată. Aceste cazuri au fost trimise statelor membre pentru acțiuni suplimentare de asigurare a aplicării legislației. În medie, când statele membre asigură aplicarea deciziilor în urma evaluării dosarelor de către ECHA, informațiile lipsă sunt, în cele din urmă, trimise către ECHA în aproximativ 92 % dintre cazuri. În orice caz, acest lucru se efectuează tot cu întârziere, după termenele legale.

De asemenea, ECHA a publicat primele evaluări ale nevoilor în materie de reglementare pentru grupuri de substanțe, dovadă a continuării tranziției agenției de la evaluarea substanțelor individuale la identificarea de sinergii și creșterea eficienței. Prin evaluările de grup, este mai ușor pentru întreprinderi să prevadă acțiunile pe care le planifică organismele de reglementare, ceea ce le ajută să își pregătească strategiile pentru înlocuirea substanțelor chimice dăunătoare cu alternative mai sigure, după caz. Agenția a evaluat mai multe grupuri importante de substanțe care au beneficiat de atenție deosebită în ultimii ani din cauza utilizării lor extinse în produse de consum, precum bisfenoli și ftalați.

Principalele realizări
 • ECHA a evaluat nevoile în materie de reglementare pentru 1 900 de substanțe și le-a abordat în grupuri, în loc să le abordeze în mod individual. 15 % dintre cele 1 900 de substanțe erau înregistrate cu peste 100 de tone pe an. Dintre acestea, am identificat 300 care necesită măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor, 800 pentru care sunt necesare mai multe date și 800 care nu necesită acțiuni suplimentare în prezent. Nevoile în materie de reglementare pentru 1 300 de substanțe înregistrate cu peste 100 de tone pe an încă trebuie evaluate, acestea nefiind încă atribuite. Cu toate acestea, suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește revizuirea tuturor substanțelor înregistrate până în 2027.
 • Pentru a spori transparența cu privire la acțiunile de reglementare realizate și progresele înregistrate pentru grupurile de substanțe, la sfârșitul anului 2021, ECHA a publicat primele evaluări ale nevoilor în materie de reglementare pentru 19 grupuri, care acoperă peste 450 de substanțe.
 • Rezultatele unui proiect de asigurare a respectării legislației pentru produsele vândute online la nivelul UE arată că trei din cinci produse inspectate încalcă legile UE privind substanțele chimice.
 • Extinderea verificărilor privind integralitatea tehnică efectuate pentru fiecare înregistrare nouă și pentru fiecare înregistrare actualizată include acum verificarea conținutului rapoartelor privind siguranța chimică. Aceasta permite o mai bună prioritizare a acțiunilor în materie de reglementare realizate de autorități în ceea ce privește substanțele și îmbunătățește diseminarea informațiilor privind utilizarea și punctul de plecare pentru comunicarea adecvată în cadrul lanțului de aprovizionare.
 • ECHA și-a continuat eforturile de a elimina progresiv testarea pe animale în Europa în măsura posibilului în temeiul cadrului de reglementare existent și de a sprijini industria, autoritățile și instituțiile în realizarea de progrese în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. În acest sens, ECHA și-a actualizat orientările cuprinzătoare pentru întreprinderi cu privire la modalitatea de a combina în mod fiabil diferite surse de date privind testările care nu se efectuează pe animale la analizarea sensibilizării pielii provocate de substanțele chimice. Recomandarea evidențiază modul de utilizare a instrumentelor de simulare pe computer, precum setul de instrumente QSAR, pentru evaluarea sensibilizării pielii și protejarea oamenilor de alergiile cutanate fără efectuarea de teste pe animale.
 • Am realizat în total 371 de verificări ale conformității care acoperă peste 2 100 de înregistrări și care abordează 341 de substanțe unice. Aceasta reprezintă o creștere ușoară comparativ cu anul 2020. Pentru marea majoritate a verificărilor conformității, ECHA a verificat, cel puțin, punctele critice de evaluare de nivel superior pentru substanțele sau grupurile de substanțe care ar putea prezenta motive de îngrijorare. Din acest total, 300 au fost verificări ale conformității care au abordat toate efectele relevante pentru 288 de substanțe unice care ar putea prezenta motive de îngrijorare. 71 dintre acestea au fost verificări ale conformității selective. În urma acestora, au fost trimise întreprinderilor 280 de proiecte de decizie, prin care s-au solicitat date suplimentare pentru a clarifica efectele pe termen lung asupra sănătății umane sau a mediului.
 • În ceea ce privește cele 363 de monitorizări ale evaluării dosarelor realizate în 2021, aproximativ 40 % dintre dosare au rămas în continuare neconforme. Acestea au fost trimise statelor membre pentru acțiuni suplimentare de asigurare a aplicării legislației.
 • Până la sfârșitul anului 2021, ECHA a primit 535 de înregistrări care vizau 143 de nanoforme. Nu se cunoaște numărul exact de nanomateriale de pe piața UE și există motive să se creadă că această cifră ar putea fi mai mare. Totuși, pot exista diferențe în ceea ce privește tonajul care să explice discrepanța dintre numărul de nanoforme înregistrate și numărul de nanomateriale raportate în Observatorul UE pentru nanomateriale.
 • În conformitate cu acțiunile prevăzute în planul de acțiune comună privind evaluarea REACH al Comisiei și al ECHA, am continuat să sprijinim inițiativele din industrie care ajută întreprinderile să își revizuiască datele privind siguranța chimică, de exemplu, prin definirea unei strategii pentru completarea datelor lipsă în cadrul evaluării impactului substanțelor care conțin petrol asupra mediului.
 • În cadrul pregătirii pentru identificarea și propunerea unor poluanți organici persistenți noi, ECHA a furnizat proiectul de evaluare și proiectul de profil de risc pentru două substanțe: metoxiclor, care este un pesticid organoclorurat utilizat ca insecticid și UV-238, care este utilizat ca stabilizator UV ce se regăsește în foliile contractibile din plastic și în mobilierul pentru exterior.
 • În temeiul autorizației, Comitetele ECHA pentru evaluarea riscurilor (CER) și pentru analiză socioeconomică (CASE) au adoptat 18 avize pentru substanțe care au proprietăți cu efecte perturbatoare asupra sistemului endocrin și încă 31 de avize pentru substanțe cu alte proprietăți. De asemenea, au fost evaluate 12 planuri de substituire.
 • În ceea ce privește dosarele privind clasificarea și etichetarea armonizată, CER a procesat 54 de avize și a emis avize privind evaluarea limitelor de expunere profesională (LEP) pentru azbest și pentru cadmiu și compușii anorganici ai acestuia.
 • Lucrările privind glifosatul au fost reluate, în coordonare cu EFSA, pentru care CER va emite un aviz privind propunerea de clasificare și etichetare armonizată, iar EFSA își va elabora avizul privind autorizarea utilizării sale ca pesticid.
 • Au fost puse în aplicare îmbunătățiri în ceea ce privește cererile de autorizare, cu un format îmbunătățit al avizelor privind cererile care oferă informații mai clare Comisiei cu privire la elementele științifice. Formatul cererii de autorizare a fost, de asemenea, adaptat, ceea ce a contribuit la obținerea unor informații mai bune despre proces.
 • Publicarea unei meta-analize referitoare la impactul socioeconomic al autorizării pe baza datelor din 2010 și 2020 a indicat că sistemul de autorizare are o dinamică integrată care promovează în mod inerent substituirea.
 • ECHA a colaborat cu grupul de experți în materie de expunere al REACH, o comunitate de experți din statele membre, cu privire la informațiile privind nivelurile de utilizare și expunerea necesare pentru a trece rapid substanțele periculoase dincolo de procedura de screening, în diferite procese de gestionare a riscurilor.
 • În urma unui acord în cadrul Comitetului statelor membre (CSM), 12 substanțe au fost adăugate pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită, în principal din cauză că sunt toxice pentru reproducție, cancerigene, sensibilizante pentru căile respiratorii sau perturbatori endocrini.
 • A fost emisă o propunere de restricție privind plumbul din muniția pentru vânătoare, tir sportiv în aer liber și pescuit.
 • În ceea ce privește propunerile de restricții, CER și CASE au emis două avize, privind PFHxA (un subgrup al PFAS) și privind propunerea de restricționare a formaldehidei, a HAP, a dioxinelor, a furanilor și a PCB-urilor din scutecele de unică folosință pentru bebeluși.
 • Publicarea unui studiu privind costurile și beneficiile restricțiilor, care a estimat că restricționarea producției și a utilizării de substanțe chimice care prezintă un risc ar genera beneficii în materie de sănătate în valoare de 2,1 miliarde EUR în fiecare an.
 • Implicarea în acțiuni destinate să accelereze programul de reexaminare în temeiul Regulamentului privind produsele biocide a început să dea rezultate, în timpul anului fiind primite 18 rapoarte de la autorități competente care evaluează substanțele active, inclusiv programul de reexaminare, substanțe active noi, reînnoirea aprobării și cazuri nesoluționate care reîncep o etapă de evaluare inter pares – aproape de două ori mai multe comparativ cu cele primite în 2020.
 • Comitetul pentru produse biocide (CPB) a emis 18 avize privind aprobările substanțelor active în 2021, comparativ cu 15 în anul anterior. Numărul de avize ale CPB privind autorizările din Uniune a crescut, de asemenea, la 15, comparativ cu 9 în 2020.

 

2 – UTILIZAREA SIGURĂ ȘI DURABILĂ A SUBSTANȚELOR CHIMICE DE CĂTRE INDUSTRIE

Agenția și-a redefinit angajamentul referitor la această prioritate în urma deciziei de a pune accentul cu prioritate pe sarcinile necesare din punct de vedere legal în cadrul priorității strategice 1. Prin urmare, ne-am concentrat eforturile asupra sprijinirii întreprinderilor pentru a-și realiza evaluările privind siguranța chimică și asupra îmbunătățirii Chesar în acest scop. 

Comunicarea funcțională ascendentă și descendentă în lanțul de aprovizionare cu privire la pericole și riscuri și, mai ales, evaluările adecvate privind siguranța, sunt elemente esențiale ale gestionării riscurilor de către operatorii economici. Sprijinul din partea ECHA îi ajută să își respecte obligațiile legale, care sunt dificil de realizat prin alte mijloace, precum procesul formal de luare a deciziilor sau asigurarea respectării legislației. 

Din cauza stabilirii priorităților pentru prioritatea strategică 1 în 2021, impactul rămâne limitat la sprijinul specific.

Principalele realizări

 • Două versiuni noi ale Chesar au fost publicate, prin care s-a modernizat instrumentul cu noi funcționalități pentru a sprijini mai bine întreprinderile în realizarea evaluărilor lor privind siguranța chimică.
 • Obligația de a notifica utilizarea amestecurilor periculoase pentru industrie și pentru consumatori a intrat în vigoare în 2021. Notificările trebuie efectuate într-un format armonizat, definit în temeiul Regulamentului CLP, în timp ce etichetele trebuie să includă și un identificator unic de formulă (UFI) – un cod unic care permite centrelor toxicologice să identifice cu precizie compoziția amestecului și produsul implicat într-un caz de otrăvire. ECHA a procesat un număr mare de notificări și le-a pus la dispoziția autorităților naționale. Aceasta ajută centrele toxicologice să ofere recomandări rapide și corecte atunci când o persoană este otrăvită în mod accidental. 
 • ECHA a colaborat cu Biroul european pentru prevenirea și controlul integrat al poluării, furnizând date REACH și recomandări în materie de gestionare a substanțelor chimice pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a Directivei privind emisiile industriale.
   
3 – GESTIONAREA DURABILĂ A SUBSTANȚELOR CHIMICE PRIN PUNEREA ÎN APLICARE A LEGISLAȚIEI UE

Punerea în aplicare a priorității strategice 3 a avut efecte asupra ECHA în două moduri. În primul rând, agenția a dobândit mai multă experiență în integrarea de sarcini noi, sprijinind legiuitorul în elaborarea legislației noi sau revizuite, și cu privire la modalitatea de a desfășura procese conexe, în care ECHA joacă un rol în sarcinile noi. Pe baza experienței concrete, personalul ECHA are o înțelegere foarte bună cu privire la aspectele necesare pentru a integra noi activități de reglementare în portofoliul organizației. Activitățile de integrare au generat sinergii și economii de scară pentru agenție în unele cazuri, în timp ce, în alte cazuri, a devenit evident că efectul sinergic intenționat nu s-a putut concretiza. 

În al doilea rând, agenția a început să pună în aplicare cu succes sarcini noi. În această privință, principala provocare a fost de a pune la dispoziție resursele necesare în timpul etapei de pre-integrare, când domeniul de aplicare final al activității nu este încă definit, iar resursele dedicate nu sunt încă disponibile. ECHA este în măsură să aloce personal experimentat acestei activități de conceptualizare, cu dezavantajul că acest personal nu va mai desfășura activitățile inițiale și activitatea de procesare, iar această activitate trebuie să fie compensată. 
 
Prin Strategia Comisiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, cererile primite de ECHA s-au înmulțit, iar agenția sprijină definirea unor posibile sarcini noi și realizează analize timpurii asupra conceptualizării procesului și a estimărilor privind resursele.

Ne-am continuat cooperarea plină de încredere cu alte agenții pe subiecte de interes comun, precum „o substanță, o evaluare”, dezvoltarea IUCLID pentru evaluarea de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a substanțelor active din produsele de protecție a plantelor și schimbul de informații și de date cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) în contextul dezvoltării unui sistem de alertă timpurie pentru noile substanțe cu proprietăți psihoactive.

Prin lansarea bazei de date SCIP care colectează notificările privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare din produse, ECHA furnizează și un alt instrument pentru operatorii economici, consumatori și autorități, care îi ajută să înțeleagă unde sunt utilizate substanțele dăunătoare, crescând ambiția de a le înlocui cu alternative mai sigure.

Principalele realizări

 • Sprijinul ad-hoc furnizat Comisiei în etapa timpurie a punerii în aplicare a Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice și coordonarea sarcinilor care necesită competențele și experiența ECHA.
 • Lansarea bazei de date SCIP pentru substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conținute în produse. Aceasta este utilă pentru consumatorii care doresc să afle mai multe informații despre produsele pe care le cumpără și va ajuta și la îmbunătățirea tratării deșeurilor, în special a proceselor de reciclare. Aproximativ 6 800 de întreprinderi din întreaga UE au transmis cu succes peste 15 milioane de notificări în baza de date.
 • Dezvoltarea și promovarea suplimentară a IUCLID ca format acceptat pe scară largă pentru informații despre substanțele chimice din întreaga lume. Colectarea și utilizarea datelor în același format în UE și la nivel internațional facilitează înregistrarea, stocarea, mentenanța și schimbul de date științifice digitale privind substanțele chimice. 
 • Sprijinirea statelor membre și a Comisiei Europene în temeiul Regulamentului privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC), care pune în aplicare Convenția de la Rotterdam în Uniunea Europeană.
 • ECHA a contribuit la evaluarea gestionării riscurilor pentru metoxiclor, substanță pentru care Uniunea Europeană a propus să fie adăugată pe lista poluanților organici persistenți în temeiul Convenției de la Stockholm. A fost lansată o consultare pentru evaluarea gestionării riscurilor pentru metoxiclor, precum și pentru profilul de risc al UV-328.
 • ECHA a coordonat publicarea unor studii privind evaluarea lacunelor și a nevoilor Muntenegrului și Serbiei în eforturile lor de pregătire pentru punerea în aplicare a legislației UE privind substanțele chimice în vederea aderării lor la UE. Drept urmare, ECHA a procurat un al doilea studiu pentru a evalua situația actuală din Albania, Kosovo, Turcia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina pentru a ghida organizația în activitatea noastră viitoare de sprijinire a acestor țări în efortul lor de aliniere la acquis-ul UE în materie de substanțe chimice.
 • Au fost stabilite contacte cu Agenția Europeană de Mediu (AEM), iar ECHA a participat la grupul tematic Poluare Zero. Această activitate reprezintă un pas în direcția siguranței și a sustenabilității și va contribui la stabilirea unor indicatori în temeiul celui de Al optulea program de acțiune pentru mediu până în 2030 și la Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. 
 • ECHA a început să creeze liste pozitive de substanțe chimice la nivelul UE care pot fi utilizate în siguranță în materiale care intră în contact cu apa potabilă, în temeiul directivei în cauză. Obiectivul este de a proteja oamenii de apa potabilă contaminată, de a le îmbunătăți accesul la apă potabilă sigură și de a asigura că standardele privind siguranța și igiena sunt uniforme pe întreg teritoriul UE.
 • Furnizarea de sprijin informal pentru analizarea documentelor de referință sectoriale privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF). De exemplu, în revizuirea BREF pentru sectorul textilelor, ECHA a furnizat elemente privind modul în care ar putea fi structurate și descrise sistemele de gestionare a substanțelor chimice
   
GUVERNANȚĂ ȘI FACTORI FAVORIZANȚI
 • Consiliul de administrație a condus evaluarea la jumătatea perioadei a strategiei multianuale și a confirmat că direcția strategică a ECHA rămâne, în mare parte, validă, furnizând îndrumări secretariatului privind partea rămasă din perioada de punere în aplicare. De asemenea, Consiliul de administrație a numit noul membru cu calificare juridică al Camerei de recurs.
 • S-au obținut rezultate de înaltă calitate în timpul pandemiei de COVID-19 și s-a furnizat sprijin părților interesate, întrucât ne desfășurăm activitatea într-un context hibrid, cu 650 de videoconferințe și aproximativ 45 000 de participanți.
 • Cheltuielile incluse inițial în bugetul pentru 2021 se ridicau la 113,1 milioane EUR (inclusiv „Alte sarcini” finanțate separat), iar cuantumul final al cheltuielilor totale consemnat în al doilea exercițiu de rectificare bugetară din septembrie 2021 a fost de 111,1 milioane EUR. Scăderea nivelurilor veniturilor din taxe aferente părții REACH/CLP din buget a fost gestionată bine prin economisirea costurilor cu întâlnirile și cu deplasările realizată prin recurgerea la videoconferințe. Pentru taxele prevăzute în Regulamentul privind produsele biocide, au persistat volatilitatea și imprevizibilitatea ridicate. Agenția și-a îndeplinit obiectivele de execuție bugetară, atingând o rată de angajare a creditelor de 98 % și o rată a plăților de 86 % (estimările fuseseră de 95 % și, respectiv, 80 %).
 • Un număr mare de mobilități interne, în conformitate cu strategia noastră de resurse umane și cu cultura noastră organizațională, care prevede un mediu de lucru dinamic și flexibil.
 • Datorită investițiilor continue în mediul de lucru sănătos și bazat pe colaborare, flexibilității și unei culturi a managementului bine-dezvoltate, agenția a fost desemnată unul dintre cele mai inspiraționale locuri de muncă din Finlanda. Ritmul de înlocuire a agenților temporari a rămas scăzut, sub 2 %, iar 97 % dintre posturile din schema de personal au fost ocupate. 
 • ECHA a solicitat înregistrarea în sistemul UE de management de mediu și audit (EMAS) ca instrument premium de management prin care organizațiile își pot evalua și îmbunătăți performanța de mediu și pot raporta cu privire la aceasta.
 • Cea de a treia Foaie de parcurs privind arhitectura organizațională (2021-2023) a condus la o integrare sporită sau la modularizarea informatică pentru a sprijini integrarea sporită a proceselor de afaceri.
   

AR2021- further information

A se vedea și