Protecţia datelor cu caracter personal

Politica privind protecţia datelor

Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, ECHA este ferm angajată în asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care lucrează, indiferent dacă acestea sunt reprezentanţi ai industriei (solicitanţi ai înregistrărilor, solicitanţi de autorizaţii etc.), părţi interesate, persoane abonate la un buletin informativ, membri sau experţi invitaţi ai unui organism al ECHA, membri ai personalului sau solicitanţi de locuri de muncă. Agenţia va prelucra orice date cu caracter personal pe care le colectează în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile și organele comunitare și privind libera circulaţie a acestor date.

Datele cu caracter personal se prelucrează exclusiv în vederea executării sarcinilor îndeplinite în interes public în temeiul legislaţiei UE sau în exercitarea legitimă a autorităţii oficiale care îi este conferită agenţiei. În mod alternativ, prelucrarea este legală dacă face parte dintr-o obligaţie legală sau contractuală sau atunci când persoana vizată şi-a exprimat fără echivoc acordul.

Toate operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se notifică în mod corespunzător responsabilului cu protecţia datelor din cadrul ECHA şi, dacă este necesar, Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.

De regulă, orice persoană are dreptul de a fi informată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, având în acelaşi timp dreptul de a accesa în orice moment aceste informaţii şi de a le corecta atunci când sunt inexacte sau incomplete.

În ceea ce priveşte întrebările sau plângerile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteţi apela la responsabilul cu protecţia datelor din cadrul agenţiei. În mod alternativ, puteţi, de asemenea, să vă adresaţi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.

www.edps.eu

 

Responsabilul cu protecţia datelor

La fel ca toate celelalte instituţii, organisme sau agenţii ale UE, ECHA a numit un responsabil cu protecţia datelor (DPO), pentru a asigura aplicarea principiilor protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul agenţiei. În prezent, această funcţie este exercitată de domnul  Bo Balduyck  (firstname.lastname@echa.europa.eu).

DPO exercită o funcţie consultativă independentă. Acesta păstrează un registru al tuturor operaţiunilor de protecţie a datelor cu caracter personal din cadrul agenţiei şi oferă consultanţă şi recomandări privind drepturile şi obligaţiile. DPO notifică, de asemenea, Autoritatea Europeană de Protecţie a Datelor (AEPD) cu privire la orice prelucrare riscantă de date cu caracter personal şi răspunde oricăror cereri din partea AEPD. În situaţii critice, DPO poate ancheta probleme şi incidente la cerere sau din proprie iniţiativă.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)