Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Belélegzés esetén
Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Szembe kerülés esetén
Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.
Lenyelés esetén
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni.
A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs adat

Fire-fighting measures

Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Szén-oxidok, nitrogén-oxidok (NOx)

Tűzoltóknak szóló javaslat
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni.

Környezetvédelmi óvintézkedések
A termék nem engedhető a csatornába.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Fel kell söpörni és lapátolni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Handling and storage

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.A megelőző tűzvédelem normál
intézkedései.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
none
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Általános ipari egészségügyi gyakorlat.
Személyi védőfelszerelés
Szem- / arcvédelem
Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt
szemvédő felszerelést.

Bőrvédelem
Kesztyüben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület
érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött
kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices)
összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

Testvédelem
A testvédelmet a típusa, a veszélyes anyagok koncentrációja és mennyisége és a speciális
munkahely alapján kell kiválasztani., A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt
veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani.

Légutak védelme
Légzésvédelem nem szükséges. Ahol a kellemetlen porszintek miatt védekezés szükséges, N95
(US) típusú vagy P1 (EN 143) típusú porálarcot kell használni. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó
hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett
komponenseket kell használni

Stability and reactivity

Reakciókészség
nincs adat

Kémiai stabilitás
nincs adat

A veszélyes reakciók lehetősége
nincs adat

Kerülendő körülmények
nincs adat

Nem összeférhető anyagok
savak, Bázisok, Oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek
Egyéb bomlástermékek - nincs adat

Disposal considerations

Hulladékkezelési módszerek

Termék
A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő
társaságnak.

Szennyezett csomagolás
Felhasználatlan termékként kell kezelni.