Registration Dossier

Data platform availability banner - registered substances factsheets

Please be aware that this old REACH registration data factsheet is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA, and it now contains all REACH registration data. There are more details on the transition of ECHA's published data to ECHA CHEM here.

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Belélegzés esetén
Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Szappannal és bő vízzel le kell mosni.
Szembe kerülés esetén
Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.
Lenyelés esetén
Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni.
A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nincs adat

Fire-fighting measures

Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag
Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Szén-oxidok, nitrogén-oxidok (NOx)

Tűzoltóknak szóló javaslat
Ha szükséges, a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni.

Környezetvédelmi óvintézkedések
A termék nem engedhető a csatornába.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Fel kell söpörni és lapátolni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Handling and storage

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.A megelőző tűzvédelem normál
intézkedései.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
none
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei
Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Általános ipari egészségügyi gyakorlat.
Személyi védőfelszerelés
Szem- / arcvédelem
Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt
szemvédő felszerelést.

Bőrvédelem
Kesztyüben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület
érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött
kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices)
összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

Testvédelem
A testvédelmet a típusa, a veszélyes anyagok koncentrációja és mennyisége és a speciális
munkahely alapján kell kiválasztani., A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt
veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani.

Légutak védelme
Légzésvédelem nem szükséges. Ahol a kellemetlen porszintek miatt védekezés szükséges, N95
(US) típusú vagy P1 (EN 143) típusú porálarcot kell használni. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó
hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett
komponenseket kell használni

Stability and reactivity

Reakciókészség
nincs adat

Kémiai stabilitás
nincs adat

A veszélyes reakciók lehetősége
nincs adat

Kerülendő körülmények
nincs adat

Nem összeférhető anyagok
savak, Bázisok, Oxidálószerek

Veszélyes bomlástermékek
Egyéb bomlástermékek - nincs adat

Disposal considerations

Hulladékkezelési módszerek

Termék
A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő
társaságnak.

Szennyezett csomagolás
Felhasználatlan termékként kell kezelni.