Registration Dossier

Diss Factsheets

Administrative data

First-aid measures

Általános tanácsok: Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén: Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni. Orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Orvoshoz kell fordulni. Szembe kerülés esetén Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni. Orvoshoz kell fordulni.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

Fire-fighting measures

A megfelelő oltóanyag: Vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Szén-oxidok, nitrogén-oxidok (NOx)

Tűzoltóknak szóló javaslat Ha szükséges: a tűzoltáshoz hordozható légzőkészüléket kell viselni.

Accidental release measures

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Személyi védőfelszerelést kell használni. A porképződést el kell kerülni. A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A por belégzését el kell kerülni.

Környezetvédelmi óvintézkedések: A termék nem engedhető a csatornába.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Porképzés nélkül kell felszedni és eltávolítani. Fel kell söpörni és lapátolni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

Handling and storage

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A por és aeroszol képződést el kell kerülni. Azokon a helyeken, ahol por képződik, megfelelő elszívást kell biztosítani.A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani.

Transport information

Land transport (UN RTDG/ADR/RID)

UN number:
It is not classifed as hazardous goods.
Shippingopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all

Marine transport (UN RTDG/IMDG)

Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
Shippingopen allclose all
Remarksopen allclose all
SpecialProvisionsopen allclose all

Exposure controls / personal protection

Ellenőrzési paraméterek:
Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei: Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

Az expozíció ellenőrzése:
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

Személyi védőfelszerelés:
Szem- / arcvédelem: Az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést.

Bőrvédelem:Kesztyüben kell kezelni. A kesztyűt használat előtt meg kell vizsgálni. A kesztyűt a külső felület érintése nélkül úgy távolítsa el, hogy a bőrfelület ne érintkezzen a termékkel. A szennyeződött kesztyűket az alkalmazandó jogszabályokkal és a GLP-vel (good laboratory practices) összhangban semmisítse meg. Mossa meg és szárítsa meg kezeit.
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374 szabványnak.

Testvédelem: áthatolhatatlan ruha, A védőfelszerelés típusát az adott munkahelyen használt veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani.

Légutak védelme: Szennyezésnek való kitettség esetén használjon P95 (US) vagy P1 (EU EN 143) típusú részecske légzokészüléket. Légzésvédőt, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni.

Stability and reactivity

Reakciókészség: nincs adat

Kémiai stabilitás: nincs adat

A veszélyes reakciók lehetősége: nincs adat

Kerülendő körülmények: nincs adat

Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek

Disposal considerations

Hulladékkezelési módszerek:

Termék:A felesleget és a nem újra hasznosítható oldatokat fel kell ajánlani egy megbízható hulladékkezelő társaságnak. Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkezo hulladékmegsemmisitő szervezetre kell bízni. Össze kell keverni az anyagot egy égheto oldószerrel, és el kell égetni egy utóégetovel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégeto kemencében.

Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni