Przygotowanie do dołączenia do istniejącego SIEF

Jeżeli substancja jest już zarejestrowana, to forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) także istnieje . SIEF jest szczególną formą współpracy na potrzeby rejestracji REACH, zorganizowanej przez współrejestrujących i zwykle określoną formalnie w umowie.

W kwestii przystąpienia do SIEF należy skontaktować się ze współrejestrującymi.

W ramach SIEF prowadzona jest wymiana posiadanych danych dotyczących substancji ze współrejestrującymi, następuje podział kosztów tych danych (zob. etap 3: Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi) oraz przygotowanie wspólnej rejestracji (zob. etapy 4, 5 i 6). Wcześniej jednak należy potwierdzić, czy substancja mieści się w granicach profilu tożsamości substancji (SIP) uzgodnionego w ramach SIEF.

W poniższych krokach wyjaśniono sposób przygotowań do przystąpienia do istniejącego SIEF.

 

1. Znajdź SIEF lub wiodącego rejestrującego

Członkowie SIEF określają własne metody organizacji i komunikacji, a zatem niektóre SIEF łatwiej znaleźć niż inne. W niektórych przypadkach łatwiejsze może być odnalezienie wiodącego rejestrującego dla danej substancji. Pomimo że wiodący rejestrujący nie muszą koniecznie zajmować się nowymi członkami, to będą mogli udzielić informacji o sposobie skontaktowania się z SIEF.

Dostępnych jest kilka możliwości znalezienia SIEF lub wiodącego rejestrującego:

  • Dla wszystkich substancji, dla których dokonano rejestracji wstępnej, można znaleźć dane kontaktowe wiodącego rejestrującego w REACH-IT (więcej szczegółów znajduje się w punkcie 3).
  • Wykaz substancji z aktywnym wiodącym rejestrującym jest dostępny na stronie internetowej ECHA. Wykaz pochodzi z systemu REACH-IT. Wiodący rejestrujący są umieszczeni na wykazie, jeżeli wyrazili zgodę na opublikowanie swojej nazwy.
  • Sprawdź pocztę elektroniczną – możliwe, że już otrzymałeś wiadomość z danymi kontaktowymi dotyczącymi SIEF lub wiodącego rejestrującego.
  • W REACH-IT zaznacz „information from the lead registrant” (informacje od wiodącego rejestrującego) na stronie wstępnego SIEF. Dodatkowe wyjaśnienie znajduje się w punkcie 4.
2. Zaloguj się do systemu REACH-IT

REACH-IT jest narzędziem informatycznym, które należy wykorzystać do przekazania ECHA informacji, w tym rejestracji wstępnych i rejestracji.

Dostęp do REACH-IT można uzyskać ze strony głównej ECHA. Logowanie następuje za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła. Nowi użytkownicy mogą zapisać się do serwisu.

3. Znajdź wspólne przedłożenie w systemie REACH-IT

W REACH-IT kliknij „Menu > Joint submissions > Search and view” (Menu, Wspólne przedłożenia, Wyszukiwanie i przegląd), aby znaleźć wspólne przedłożenie przy użyciu identyfikatorów substancji (np. numeru WE). Zaznacz pole „Show other joint submissions?”(Pokazać inne wspólne przedłożenia?) - w przeciwnym razie wyniki wyszukiwania będą ograniczały się do wspólnych przedłożeń, w których jesteś już członkiem.

Jeżeli dokonałeś wstępnej rejestracji substancji, w wynikach wyszukiwania będą widoczne dane kontaktowe wiodącego rejestrującego. Zostanie również wyświetlony profil tożsamości substancji (SIP) dla zarejestrowanej substancji, jeżeli dokumentacja wiodącego rejestrującego została przedłożona lub zaktualizowana po 21 czerwca 2016 roku.

4. Uzyskaj dostęp do strony wstępnego SIEF

Dla każdej wstępnie zarejestrowanej substancji utworzono stronę wstępnego SIEF w systemie REACH-IT.

Dostęp do niej można uzyskać dzięki opcji „Pre-registrations and pre-SIEFs” (Rejestracje wstępne i wstępne SIEF) w menu REACH-IT. Na tej stronie znajdują się dane kontaktowe innych przedsiębiorstw, które dokonały wstępnej rejestracji substancji, a także miejsce, w którym wiodący rejestrujący może umieszczać informacje dla współrejestrujących.

Można tam sprawdzić informacje dotyczące sposobów przystąpienia do SIEF.

5. Zweryfikuj swoje dane kontaktowe w rejestracji wstępnej

Jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy na kontakt z SIEF, lecz chcesz otrzymywać informacje dotyczące aktualnej sytuacji, dane kontaktowe na stronie wstępnego SIEF powinny być aktualne. Dane kontaktowe na stronie wstępnego SIEF pochodzą z rejestracji wstępnej.

Rejestracje wstępne w REACH-IT można znaleźć poprzez „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs” (Menu, Wyszukiwanie, Rejestracje wstępne i wstępne SIEF).

Każda rejestracja wstępna zawiera dane kontaktowe, na ogół dotyczące osoby w twoim przedsiębiorstwie lub przedstawiciela będącego stroną trzecią (TPR). Te dane kontaktowe (nazwa/imię i nazwisko i e-mail) są dostępne dla wszystkich podmiotów, które dokonały wstępnej rejestracji substancji.

Zdecyduj, czy chcesz zachować obecne dane kontaktowe w rejestracji wstępnej, czy je zmienić, i upewnij się, że dane te są aktualne w przypadku każdej substancji, którą zamierzasz zarejestrować.

Pamiętaj, że rejestracje wstępne stanowią nie tylko punkt wyjścia do kontaktowania się ze współrejestrującymi, lecz dają również prawo do działania na rynku europejskim bez rejestracji aż do upływu terminu rejestracji.

Upewnij się, że każda substancja podlegająca rejestracji została wstępnie zarejestrowana. W razie niedokonania rejestracji wstępnej sprawdź, co należy zrobić, w pytaniach i odpowiedziach poniżej.

6. Skontaktuj się z SIEF lub wiodącym rejestrującym i odpowiedz na ich wiadomości

Zazwyczaj najłatwiejszym sposobem kontaktu z SIEF lub wiodącym rejestrującym jest poczta elektroniczna. Nie można się z nimi skontaktować za pośrednictwem REACH-IT.

Nie czekaj z nawiązaniem kontaktu do ostatniej chwili. Bądź aktywny!

Odpowiedz, jeśli SIEF lub wiodący rejestrujący zwróci się do ciebie z pytaniem o zamiary rejestracyjne. Ułatwi to przystąpienie do SIEF.

7. Ustal identyczność substancji z SIEF

Po nawiązaniu kontaktu z SIEF należy ustalić identyczność substancji.

W celu ustalenia identyczności substancji musisz określić jej nazwę zgodnie z Poradnikiem dotyczącym identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP (zob. również etap 1: Znajomość portfolio). Jeżeli nazwa jest taka sama jak nazwa współrejestrujących, substancje uznaje się za identyczne. Następnie należy upewnić się, czy substancja mieści się w granicach profilu tożsamości substancji (SIP) uzgodnionego w ramach SIEF. Jeżeli opis SIP nie jest dostępny we wspólnym przedłożeniu w REACH-IT (zob. punkt 3), zostanie przekazany przez SIEF.

Jeżeli dana substancja nie mieści się w granicach SIP, ty i inni uczestnicy SIEF będziecie musieli uzgodnić, czy należy rozszerzyć zakres SIP, bądź ustalić, że twoja substancja nie mieści się w zakresie. Wskazówki dotyczące SIP zawarto w załączniku III do Poradnika dotyczącego identyfikacji i nazywania substancji na podstawie rozporządzeń REACH i CLP.

W razie obaw związanych z poufnością informacji gospodarczych podczas omawiania identyczności substancji należy zapoznać się z pytaniami i odpowiedziami poniżej.

Po ustaleniu identyczności substancji następuje przystąpienie do SIEF i można rozpocząć wymianę danych i dokonać podziału kosztów w związku z przystąpieniem do wspólnej rejestracji.

8. Zapoznaj się z funkcjami i działaniami w ramach SIEF

W ramach SIEF istnieją dwie oficjalnie oddzielne funkcje: wiodący rejestrujący i rejestrujący członkowie. Będziesz rejestrującym członkiem.

Wiodący rejestrujący przedłożył już wspólną rejestrację. Wiodący rejestrujący poda ci numer tokenu zabezpieczającego umożliwiający przystąpienie do wspólnej rejestracji w REACH-IT.

Przygotowując wspólną rejestrację, wcześniejsi współrejestrujący wybrali już wiodącego rejestrującego i ustalili sposób współpracy. Jest to zazwyczaj zapisane w umowie, na którą należy wyrazić zgodę przy przystępowaniu do SIEF (zob. etap 3: Podejmij wspólne kroki organizacyjne ze współrejestrującymi).

Umowa powinna uwzględniać poszczególne czynności, które uczestnicy SIEF muszą wykonać w celu rejestracji (zob. etapy 3, 4, 5 i 6) oraz utrzymania aktualności rejestracji (zob. etap 7). Do czynności tych należą następujące prace administracyjne, techniczne i związane z treścią:

  • Administracja SIEF: utworzenie punktów kontaktowych do komunikacji wewnątrz i poza SIEF, określenie sposobu postępowania z fakturami i płatnościami, opracowanie systemów zwrotu kosztów i prowadzenie dokumentacji.
  • Przygotowanie treści dokumentacji: zgromadzenie istniejących danych, utworzenie nowych danych, omówienie jakości danych, ustalenie, które dane zostaną przedłożone wspólnie, wynegocjowanie kosztów wymiany danych, przeprowadzenie ocen bezpieczeństwa chemicznego, określenie klasyfikacji oraz przygotowanie raportu bezpieczeństwa chemicznego.
  • Przygotowanie dokumentacji przy użyciu systemu IUCLID i przedłożenie jej: utworzenie wspólnej dokumentacji rejestracyjnej w IUCLID, przedłożenie dokumentacji do ECHA i podejmowanie dalszych czynności w związku z fakturą i powiadomieniami w REACH-IT.

 

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)