Kampanie informatycznego kontrolowania dokumentacji

ECHA podejmuje działania na rzecz podniesienia jakości informacji w dokumentacjach rejestracyjnych, dążąc do realizacji swojego pierwszego celu strategicznego, którym jest „maksymalne zwiększenie dostępności wysokiej jakości danych w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji i bezpiecznego stosowania chemikaliów". W ramach tych działań ECHA wykorzystała doświadczenia zdobyte podczas oceny dokumentacji rejestracyjnych i przełożyła częste błędy na skomputeryzowane algorytmy, które można wykorzystać do analizy przesiewowej całej bazy danych. Zapewnia to Agencji lepszy przegląd jakości danych rejestracyjnych i pomaga skuteczniej zająć się stwierdzonymi niezgodnościami.

Wyniki wstępnej analizy przesiewowej są przekazywane rejestrującym za pomocą nieformalnych pism, które zawierają również wskazówki dotyczące sposobu eliminowania potencjalnych niezgodności. Agencja spodziewa się, że przedsiębiorstwa poważnie podejdą do tych pism i samodzielnie zaktualizują swoje wnioski rejestracyjne, zajmując się wskazanymi problemami, a także wykorzystując tę wiedzę, aby uniknąć powtórzenia błędów w przypadku późniejszych przedłożeń. Dzięki tym pismom przedsiębiorstwa mają szansę poprawienia swoich dokumentacji przed przedsięwzięciem przez ECHA środków prawnie wiążących, takich jak przeprowadzenie weryfikacji zgodności.

Półprodukty

Na podstawie REACH zezwala się na rejestrowanie tych półproduktów, które są wytwarzane i stosowane w ściśle kontrolowanych warunkach, za pomocą ograniczonej ilości informacji dotyczących ich właściwości i bez raportów bezpieczeństwa chemicznego. Istnieje ryzyko narażenia pracowników, konsumentów lub środowiska na szkodliwe działanie zarejestrowanych jako półprodukty substancji, które nie są zgodne z definicją półproduktów lub których warunki wytwarzania i stosowania nie są zgodne z definicją ściśle kontrolowanych warunków i w przypadku których w dokumentacjach rejestracyjnych brakuje informacji dotyczących związanych z nimi zagrożeń i ryzyka. Z tego względu ECHA aktywnie weryfikuje zgodność tego rodzaju dokumentacji.

 

Supporting material

Identyfikacja substancji

Prawidłowa i spójna identyfikacja substancji (SID) to podstawa wszystkich procesów w ramach REACH. Obowiązkiem każdego rejestrującego jest przedstawienie szczegółowej charakterystyki tożsamości wytwarzanej lub importowanej przez niego substancji. Obowiązek ten nie może spoczywać wyłącznie na wiodącym rejestrującym w przedkładaniu wspólnym na forum wymiany informacji o substancjach (SIEF).

W rocznych sprawozdaniach z postępu w zakresie oceny na podstawie rozporządzenia REACH wskazuje się, że błędy popełniane w związku z identyfikacją substancji są jednymi z najczęstszych błędów we wnioskach rejestracyjnych przedkładanych Agencji. Z tego względu ECHA przeprowadziła analizę przesiewową za pomocą narzędzi informatycznych w odniesieniu do wymaganych elementów informacyjnych dotyczących tożsamości substancji we wszystkich wnioskach rejestracyjnych REACH.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)