Poznaj swoje obowiązki

System REACH nakłada na Pana/Panią określone obowiązki związane z każdą wytwarzaną, importowaną lub stosowaną przez Pana/Panią substancją. Obowiązki te zależą od roli pełnionej przez Pana/Panią w łańcuchu dostaw w odniesieniu do określonej substancji.

Nawet w przypadku mieszanin lub wyrobów większość obowiązków w systemie REACH wiąże się z zawartymi w nich substancjami.

Jeżeli Pana/Pani substancja lub mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, należy dodatkowo spełnić wymogi rozporządzenia CLP.

Co to jest program Navigator?

Program Navigator jest interaktywnym narzędziem, które może być pomocne:

  • w sprecyzowaniu Pana/Pani roli w łańcuchu dostaw;
  • w określeniu Pana/Pani obowiązków związanych z poszczególnymi substancjami;
  • w dotarciu do odpowiednich wytycznych, podręczników, przepisów i linków do innych źródeł informacji, które mogą pomóc w wywiązaniu się ze zobowiązań.

Sesja w programie Navigator dotyczy jednej określonej substancji.

Jeżeli Pan/Pani wytwarza lub stosuje mieszaniny, lub się nimi zajmuje, pierwszym krokiem, jaki należy wykonać przed skorzystaniem z programu Navigator, jest identyfikacja substancji zawartych w tych mieszaninach.

Jeżeli Pana/Pani firma jest producentem, importerem lub dostawcą wyrobów i ma Pan/Pani wątpliwości, w odniesieniu do jakich substancji należy korzystać z programu Navigator, może Pan/Pani rozpocząć sesję, klikając na zamieszczony poniżej link „Informacje dla producentów, importerów lub dostawców wyrobów".

Program Navigator przedstawi wykaz obowiązków dotyczących danej substancji na podstawie udzielonych przez Pana/Panią odpowiedzi na serię pytań. Pytania będą dotyczyły następujących kwestii: czy produkuje Pan/Pani lub importuje substancję, w jakiej wielkości obrotu, w jakim celu, czy substancja została zaklasyfikowana do grupy substancji stwarzających zagrożenie itp. W trakcie sesji pod każdym z tych pytań znajdują się wyjaśnienia ułatwiające wybranie odpowiedzi spośród proponowanych wariantów.

Program poprowadzi Pana/Panią krok po kroku i pomoże ustalić ewentualne obowiązki wynikające z rozporządzeń REACH i CLP w odniesieniu do danej substancji, będzie także pomocny w ich wypełnieniu. Należy jednak pamiętać, że program Navigator zapewnia jedynie ogólne porady i nie rozwiązuje konkretnych problemów (np. nie przedstawi zaleceń dotyczących sposobu zaklasyfikowania substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP).

Jak należy korzystać z programu Navigator?

Odpowiednie wytyczne w ogólnym wykazie obowiązków w systemach REACH i CLP

Ogólny wykaz obowiązków zawiera wszystkie możliwe obowiązki podane w programie, wraz z linkami do wytycznych z wyjaśnieniami, jak należy je wypełnić. Jeżeli Pan/Pani wie, które obowiązki mają zastosowanie w Pana/Pani przypadku, może Pan/Pani natychmiast przejść do tego wykazu i odnaleźć właściwe wytyczne.

O programie Navigator


Jak należy używać programu Navigator?

Program Navigator zada Panu/Pani serię pytań dotyczących Pana/Pani substancji. Bardzo ważne jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na te pytania, gdyż w przeciwnym wypadku program Navigator przedstawi Panu/Pani nieprawidłowy wykaz obowiązków. Dlatego też przed udzieleniem odpowiedzi zaleca się uważne przeczytanie wyjaśnień podanych pod każdym pytaniem.

W przypadkach problematycznych udzielenie odpowiedzi może okazać się trudne. W takim wypadku, jeżeli wytyczne okazują się niewystarczające, zaleca się kontakt z ekspertem.

Sekwencja pytań zależy od odpowiedzi udzielonych na poprzednie pytania.

Sesja w programie Navigator nie przebiega tak samo dla wszystkich substancji: zostanie Pan/Pani poproszony(-a) o udzielenie odpowiedzi jedynie na pytania istotne dla każdego przypadku, wygenerowane na podstawie odpowiedzi udzielonych na poszczególnych etapach.

 

Co należy przygotować przed rozpoczęciem sesji?

Przed użyciem programu Navigator należy zidentyfikować wszystkie substancje, którymi się Pan/Pani zajmuje, lub wybrać te z nich, dla których chce Pan/Pani przeprowadzić sesję. Należy przeprowadzić osobną sesję dla każdej substancji, gdyż pytania mogą różnić się w zależności od substancji (REACH dotyczy wszystkich substancji, zarówno w ich postaci własnej, jak i stosowanych jako składniki mieszanin lub w wyrobach).

Możliwe jest, że Pana/Pani firma produkuje, importuje lub używa kilku substancji w ten sam sposób, dlatego też odpowiedzi na pytania będą podobne. W takim wypadku podczas różnych sesji programu Navigator otrzyma Pan/Pani taki sam wykaz obowiązków związanych z tymi substancjami.

 

Jakie cechy programu umożliwiają jego dostosowanie do potrzeb użytkownika?

  • Moje uwagi

Przy każdym pytaniu może Pan/Pani zamieścić swoje własne uwagi. Uwagi te mogą być wykorzystywane jedynie przez Pana/Panią (np. uzasadnienie wyboru danej odpowiedzi, uwagi skierowane do współpracownika) i nie są uwzględniane przez program przy określaniu obowiązków użytkownika.

Aby dodać komentarz, należy nacisnąć przycisk „Moje uwagi". Uwagi te zostaną zapisane w części „Archiwum" sesji użytkownika.

  • Archiwum

Przycisk „Archiwum" pozwala na wyświetlenie wszystkich dotychczasowych pytań, udzielonych przez Pana/Panią odpowiedzi, uwag przy każdym pytaniu oraz obowiązków przewidzianych w danych okolicznościach w systemach REACH i CLP.

Możliwe jest wyświetlenie tylko jednego lub kilku tematów oraz ich przedstawienie w formie tabeli lub listy.

Należy pamiętać o tym, że do momentu udzielenia przez Pana/Panią odpowiedzi na wszystkie pytania sesja nie jest zakończona. Archiwalne informacje dotyczące niezakończonej sesji będą ukazane na ekranie pod nagłówkiem „Archiwum tymczasowe".

Archiwum będzie zachowane przez 30 dni, łącznie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi niezakończonej sesji. Jeżeli pragnie Pan/Pani zachować zawartość sesji na dłuższy czas, można tego dokonać za pomocą funkcji w przeglądarce (np. korzystając z funkcji „plik, zapisz jako…" lub równoważnej, w zależności od oprogramowania przeglądarki).

  • Zmiana odpowiedzi na pytanie

Istnieje możliwość cofnięcia sesji i dokonania zmiany we wcześniej udzielonej odpowiedzi za pomocą przycisku „poprzednia". Można też zmienić odpowiedź udzieloną na każde z wcześniejszych pytań. W tym celu należy najpierw sprawdzić „Archiwum".

W Archiwum po każdym pytaniu można nacisnąć przycisk „Edytuj". Wówczas zostanie Pan/Pani przekierowany(-a) do pytania i będzie mógł/mogła zmienić swoją odpowiedź. Po zmianie odpowiedzi udzielonej na którekolwiek z wcześniej zadanych pytań sesja będzie kontynuowana od tego punktu i wszystkie odpowiedzi udzielone uprzednio na kolejne pytania zostaną usunięte.

  • Wyniki sesji

Na zakończenie sesji może Pan/Pani zapoznać się z wykazem dotyczących Pana/Pani obowiązków, przez naciśnięcie przycisku „Obowiązki" lub wybranie zakładki „Archiwum". Z tego wykazu obowiązków może Pan/Pani zostać przekierowany(-a) do stosownych przepisów i wytycznych, które zawierają bardziej szczegółowe dane. Przedstawione będą także linki do bardziej szczegółowych informacji.

 

Jak można odzyskać poprzednią sesję?

Za każdym razem, gdy otwiera Pan/Pani sesję w programie Navigator, zostaje Panu/Pani przydzielony losowo unikalny identyfikator liczbowy. Przerwaną przez Pana/Panią sesję można zawsze odzyskać przez naciśnięcie przycisku „Odzyskaj poprzednią sesję" i wpisanie swojego identyfikatora w programie Navigator. Przy użyciu tego przycisku można przywrócić także zakończone sesje.

Zaleca się zachowanie tego numeru identyfikacyjnego z chwilą otwarcia sesji w programie Navigator i jego połączenie z nazwą substancji, dla której przeprowadza się daną sesję. Należy pamiętać, że w celu odzyskania poprzedniej sesji można wykorzystać tylko numer sesji (a nie nazwę substancji, stosowaną samodzielnie lub w połączeniu z numerem).

Identyfikator nadany w programie Navigator pojawia się w górnej części każdej strony sesji po słowach „Twój identyfikator w programie Navigator to:". Dlatego też wydrukowanie lub zapisanie „Archiwum" (za pomocą funkcji w przeglądarce, w sposób omówiony w punkcie „Archiwum") pozwala na odzyskanie tego numeru.