Podmiot prowadzący handel chemikaliami stwarzającymi bardzo duże zagrożenie

Czy podmiot prowadzi import chemikaliów, które są zakazane lub podlegają ścisłym ograniczeniom w UE?

Mogą to być chemikalia przemysłowe, środki ochrony roślin lub produkty biobójcze importowane w formie substancji, mieszanin lub wyrobów. W takim przypadku może zachodzić konieczność spełnienia wymogów rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC). 

Jeżeli tak, należy:

  • upewnić się, że import jest dozwolony zgodnie z odpowiednimi przepisami (np. rozporządzeniem REACH, rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych, rozporządzeniem w sprawie środków ochrony roślin, prawem krajowym itd.);
  • zgłosić importowane ilości właściwemu organowi w UE;

sprawdzić, czy dana substancja chemiczna figuruje w części dotyczącej chemikaliów kwalifikujących się do zgłoszenia w ramach procedury PIC.

Czy podmiot prowadzi również eksport poza Unię Europejską?

Jeżeli przemysłowa substancja chemiczna, środek ochrony roślin lub produkt biobójczy jest zakazana/zakazany lub podlega ścisłym ograniczeniom w UE, najprawdopodobniej podmiot podlega wymogom rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC). Oznacza to konieczność powiadomienia ECHA o eksporcie (albo substancji, albo mieszanin/wyrobów), a w niektórych przypadkach również uzyskania zgody państwa importującego po uprzednim poinformowaniu. 

Należy sprawdzić, czy dana substancja chemiczna figuruje w części dotyczącej chemikaliów kwalifikujących się do zgłoszenia w ramach procedury PIC.

 

Categories Display