Importer

Przepisy prawne UE określają najwyższe normy bezpieczeństwa chemicznego na świecie. Importer ma obowiązek zapewnienia, aby chemikalia i produkty sprowadzane przez niego do EOG spełniały te wymogi. 

Importerem jest podmiot kupujący produkt chemiczny bezpośrednio od dostawcy mającego siedzibę poza EOG i sprowadzający go na terytorium EOG.

Jeżeli dostawca spoza EOG wyznaczył „wyłącznego przedstawiciela" mającego siedzibę w EOG w celu dokonania rejestracji substancji, importer jest uznawany za dalszego użytkownika na podstawie rozporządzenia REACH.

Co muszę zrobić?

Zależy to od rodzaju importowanego produktu:

 • substancje (w tym metale)
 • mieszaniny (na przykład farby, smary) czy
 • wyroby (na przykład opony samochodowe, meble i odzież)

W przypadku wprowadzania produktów stwarzających zagrożenie do obrotu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymogów. 

 

Czy importujesz substancje lub mieszaniny?

Podmiot kupujący substancję bezpośrednio od przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza EOG i sprowadzający ją na terytorium EOG ma takie same obowiązki jak producent. Musi zarejestrować substancję, aby zapewnić sobie dostęp do rynku EOG. 

W przypadku zakupu mieszanin wymogi dotyczą poszczególnych substancji zawartych w mieszaninie.

 

Czy importujesz substancje lub mieszaniny regulowane lub stwarzające zagrożenie?

Przed wprowadzeniem substancji lub mieszaniny do obrotu w EOG konieczne jest ustalenie, czy stwarza ona zagrożenie, przez zastosowanie kryteriów klasyfikacji określonych w rozporządzeniu CLP. Trzeba to uczynić w przypadku każdej substancji występującej we własnej postaci lub w mieszaninie niezależnie od dostarczanych ilości.

Istnieje obowiązek klasyfikacji, oznakowania i opakowania wszystkich substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Sklasyfikowanie substancji lub mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie powoduje konieczność spełnienia szczególnych wymogów w zakresie oznakowania i pakowania. W ciągu miesiąca od wprowadzenia produktu do obrotu trzeba zgłosić ECHA każdą wprowadzoną do obrotu substancję stwarzającą zagrożenie, która występuje we własnej postaci lub w mieszaninie. Konieczne jest podanie stosownych danych w karcie charakterystyki oraz zastosowanie ostrzeżeń w celu przekazania informacji na temat ryzyka i zapewnienia bezpiecznego postępowania klientów z substancją.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

W rozporządzeniu REACH określono kryteria pozwalające zidentyfikować substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) dotyczące zdrowia ludzkiego i środowiska. Nieustannie identyfikuje się substancje spełniające te kryteria. Znajdują się one na liście kandydackiej substancji mogących podlegać procedurze udzielania zezwoleń, która jest aktualizowana co roku w czerwcu i grudniu oraz publikowana na stronie internetowej ECHA.

Jest to pierwszy etap procedury udzielania zezwoleń w systemie REACH, który ma na celu kontrolę ryzyka powodowanego przez substancje stwarzające największe zagrożenie na rynku EOG, a ostatecznie zastąpienie ich opłacalnymi bezpieczniejszymi alternatywami.

Jeżeli substancja importowana we własnej postaci lub w mieszaninie zostanie zidentyfikowana jako wzbudzająca szczególnie duże obawy i wpisana na listę kandydacką substancji mogących podlegać procedurze udzielania zezwoleń, importer ma dodatkowy obowiązek przekazania swoim klientom informacji dotyczących jej bezpiecznego stosowania.

Można nadal dostarczać substancję, lecz należy przy tym sprawdzać, czy nie zostaje ona wpisana do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Może to być jedynie kwestią czasu, więc rezygnacja z substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy, zanim zaistnieje taki wymóg prawny, może zapewnić przewagę biznesową nad innymi przedsiębiorstwami.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy podlegające wymogowi udzielenia zezwolenia

Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, które przeniesiono z listy kandydackiej do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, nie można wprowadzać do obrotu w celu konkretnego zastosowania na rynku EOG po określonej dacie ostatecznej, chyba że:

 • importer lub bezpośredni dalszy użytkownik uzyskał zezwolenie na konkretne zastosowanie substancji;
 • obowiązuje ogólne lub szczególne zwolnienie, na przykład jeżeli substancja jest stosowana do badań naukowych i rozwojowych.

Zezwolenie jest konieczne niezależnie od ilości stosowanej substancji.

Jeżeli substancja znajduje się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń i nie obwiązuje zwolnienie, należy zdecydować się, czy:

 • zaprzestać wprowadzania jej do obrotu czy
 • złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia czy
 • zbadać możliwość bycia objętym zezwoleniem udzielonym bezpośredniemu dalszemu użytkownikowi.

Decyzja o tym, czy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia czy nie, jest decyzją biznesową, uzależnioną od tego, jak ważna jest substancja, czy można ją zastąpić alternatywnymi substancjami lub technologiami, a także od kosztu złożenia wniosku o zezwolenie oraz korzyści i ryzyka wynikających z jej dalszego stosowania.

Substancje podlegające ograniczeniu

Substancje powodujące niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska podlegają ograniczeniom. Może to oznaczać:

 • całkowity zakaz;
 • ograniczenie wprowadzania do obrotu i konkretnych zastosowań lub
 • ograniczenie poziomów stężenia substancji w mieszaninach.

Przykładem jest ograniczenie dotyczące toluenu w klejach lub farbach w aerozolu przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa.

Konieczne jest przestrzeganie tych ograniczeń. Należy mieć świadomość, że ograniczenia istnieją i na bieżąco obserwować nowe ograniczenia dotyczące importowanej substancji. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu ECHA publikuje informacje i prowadzi konsultacje społeczne.

 

Czy importujesz wyroby?

Potrzebne będą informacje dotyczące substancji zawartych w wyrobach. W szczególności:

 • Czy znajdują się w nich substancje przeznaczone do uwalniania się podczas użytkowania wyrobu, na przykład w zapachowej zabawce lub zapachowym worku na śmieci? Jeżeli tak, a ilość substancji w importowanych wyrobach przekracza jedną tonę rocznie, trzeba je zarejestrować, jeżeli takiego ich zastosowania jeszcze nie zarejestrowano.
 • Czy występują substancje wzbudzające szczególnie duże obawy? Jeżeli tak i jeżeli ich stężenie przekracza określoną wartość, konieczne jest podanie klientom wystarczających informacji umożliwiających bezpieczne użytkowanie produktu. Należy to uczynić bezzwłocznie po dodaniu substancji do listy kandydackiej. Konieczne jest również zgłoszenie ECHA szczególnych przypadków
 • Czy w wyrobach występują substancje podlegające ograniczeniu, na przykład ołów w biżuterii? Należy przestrzegać tych ograniczeń i w razie konieczności zaprzestać importu.

Categories Display