Dystrybutor

Przepisy prawne określają rolę dystrybutora jako pośrednika między producentami a klientami, która polega na umożliwieniu przekazywania informacji na temat bezpieczeństwa chemicznego w łańcuchu dostaw. Jego aktywne zaangażowanie jest niezbędne do ochrony ludzi i środowiska przed zagrożeniami chemicznymi. 

Na podstawie rozporządzeń REACH i CLP dystrybutorem jest podmiot pozyskujący substancję chemiczną lub mieszaninę w EOG, przechowujący ją, a następnie wprowadzający ją do obrotu dla kogoś innego (także pod własną marką bez żadnej zmiany składu chemicznego).

Na przykład zgodnie z tymi rozporządzeniami dystrybutorami są detaliści i hurtownicy. 

Dystrybutorem nie jest podmiot:

  • kupujący chemikalia poza EOG i wprowadzający je bezpośrednio do obrotu w EOG. W takim przypadku jest on importerem;
  • kupujący chemikalia w EOG i mieszający je z innymi chemikaliami, rozcieńczający je lub napełniający (uzupełniający) pojemniki przed dostarczeniem ich innym podmiotom. Taki podmiot jest dalszym użytkownikiem.

Co muszę zrobić?

Głównym obowiązkiem jest przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw. 
 
Ten sam obowiązek mają wszyscy dostawcy substancji, mieszanin i wyrobów – producenci, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy.

 

 

W przypadku sprzedaży użytkownikom przemysłowym lub profesjonalnym

Konieczne jest przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń i ryzyka stwarzanych przez dystrybuowane chemikalia:

W dół łańcucha dostaw

Głównym narzędziem służącym do tego jest karta charakterystyki, którą można rozszerzyć o scenariusze narażenia w przypadku poszczególnych zidentyfikowanych zastosowań.

W przypadku substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie

  • Konieczne jest przekazanie karty charakterystyki i upewnienie się, że jest ona sporządzona w odpowiednim języku krajowym i zawiera informacje wymagane ustawodawstwem krajowym, na przykład dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa lub unieszkodliwiania odpadów.
  • Należy upewnić się, że substancja lub mieszanina stwarzająca zagrożenie jest prawidłowo oznakowana i opakowana.

Oznacza to spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu CLP. W dniu 1 czerwca 2015 r. wprowadzono istotne zmiany, w tym nowe piktogramy i zwroty określające zagrożenie.

Więcej informacji znajduje się w „Wstępnych wytycznych dotyczących rozporządzenia CLP".

Należy mieć świadomość, że oznakowanie i opakowanie produktów biobójczych i wyrobów poddanych ich działaniu musi być zgodne zarówno z wymogami określonymi w rozporządzeniu CLP, jak i z innymi szczególnymi wymogami.

W przypadku wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Istnieją substancje zidentyfikowane na podstawie rozporządzenia REACH, które wywierają poważne i często nieodwracalne skutki na zdrowie ludzkie i środowisko. Dystrybutor ma obowiązek przekazania klientom wystarczające informacje, które pozwolą na bezpieczne stosowanie wyrobu, w tym – jako minimum – nazwę substancji niebezpiecznej.

W górę łańcucha dostaw

Klienci powinni podawać dystrybutorowi informacje, które następnie zostaną przekazane dostawcom znajdującym się na wyższych szczeblach. Mogą to być:

  • nowe informacje dotyczące niebezpiecznych właściwości substancji lub mieszanin;
  • informacje, które mogą powodować, że środki kontroli ryzyka otrzymane przez nich w karcie charakterystyki staną się nieodpowiednie;
  • wystarczające informacje dotyczące sposobów stosowania przez nich substancji, aby dane zastosowanie można było uwzględnić w dokumentacji rejestracyjnej substancji.

W ten sposób można pomóc producentom i importerom zrozumieć sposoby stosowania ich substancji oraz zarejestrować niektóre lub wszystkie zastosowania, o których ich powiadomiono.

Klienci będą wówczas mogli otrzymać informacje dotyczące bezpieczeństwa potrzebne im do przestrzegania rozporządzeń REACH i CLP.

 

W przypadku sprzedaży konsumentom

Należy upewnić się, że produkty stwarzające zagrożenie są prawidłowo oznakowane i zapakowane.

Jeżeli produkt (substancja chemiczna lub mieszanina) został zidentyfikowany jako stwarzający zagrożenie, musi być oznakowany i zapakowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu CLP.

Jest to obowiązkiem producentów, formulatorów oraz importerów i dystrybutorów. Dystrybutor ponownie oznakowujący lub pakujący takie produkty w celu umieszczenia własnej marki także ponosi taką samą odpowiedzialność.

Jako dostawca produktów stwarzających zagrożenie dystrybutor musi zapewnić ich prawidłowe oznakowanie i zapakowanie. Oznakowanie powinno zawierać:

  • informacje dotyczące zagrożenia w wymaganym(-ych) języku(-ach) krajowym(-ych);
  • dane teleadresowe dostawcy z UE;
  • piktogramy określające nowy rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze oraz zwroty określające zagrożenia i środki ostrożności, które są obowiązkowe zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Do dnia 1 czerwca 2017 r. dozwolona jest sprzedaż mieszanin oznakowanych w stary sposób, jeżeli można przedstawić dowody, że znajdowały się one w łańcuchu dostaw jeszcze przed ustawowym terminem zmiany, który przypadł na 1 czerwca 2015 r.

Należy mieć świadomość istnienia dodatkowych wymogów w zakresie oznakowania i opakowania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, które określono w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.

Odpowiadaj na pytania klientów

Na podstawie rozporządzenia REACH i rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych konsumenci mają prawo żądać informacji dotyczących tego, czy sprzedawane im wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, jeśli stosowane są powyżej określonego stężenia. Dotyczy to również wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych.

Nieodpłatnej odpowiedzi należy udzielić w terminie 45 dni. Konieczne jest podanie wystarczających informacji i porad dotyczących bezpiecznego użytkowania wyrobu lub informacji dotyczących poddaniu wyrobu działaniu produktu biobójczego. Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą.

Typowymi przykładami produktów, których dotyczy prawo konsumenta do żądania informacji, są odzież, meble, sprzęty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy lub inne przedmioty codziennego użytku.

 

Wiedz, jakie chemikalia przechowujesz i dostarczasz

Przed wprowadzeniem substancji, mieszaniny lub wyrobu do obrotu przede wszystkim trzeba upewnić się, że znajdują się one w legalnym obrocie na rynku EOG. Należy sprawdzić, czy spełniają one warunki opisane w części „Producent" lub „Importer" i skontaktować się z dostawcą.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display