Identyfikacja substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie

Substancje, które mogą mieć poważny i często nieodwracalny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko, można oznaczyć jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC). W przypadku identyfikacji substancji jako SVHC dodaje się ją do listy kandydackiej, celem ostatecznego włączenia jej do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

 

Udział w konsultacjach

Państwa członkowskie lub Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), na wniosek Komisji Europejskiej, mogą przedstawić propozycję identyfikacji substancji jako SVHC poprzez opracowanie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku XV do rozporządzenia REACH. Sprawozdania zgodne z załącznikiem XV są dostępne po wybraniu przycisku „Szczegółowe informacje” w tabeli zawierającej wykaz proponowanych substancji. Wszystkie zainteresowane podmioty zachęca się do przedkładania uwag do takich sprawozdań w toku konsultacji.

 

Zgłaszanie uwag

Identyfikacja SVHC opiera się na w informacjach dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji. Zachęca się do zgłaszania uwag dotyczących zwłaszcza:

  • danych identyfikacyjnych substancji (tzn. nazwy substancji / numeru WE / numeru CAS / struktury molekularnej itp.);
  • właściwości PBT lub vPvB oraz właściwości wzbudzających taki sam poziom obaw.

Propozycji SVHC opartych na zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowaniu (CLH) zawartych w rozporządzeniu CLP nie można podważyć w procesie identyfikacji SVHC. Z tego względu uwagi kwestionujące CLH nie będą rozważane w tym kontekście.

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęca się również do zgłaszania uwag i dodatkowych informacji dotyczących zastosowań, wielkości obrotu dla danego zastosowania, narażenia, alternatyw i ryzyk związanych z daną substancją. Te dodatkowe informacje nie zostaną wykorzystane do potwierdzenia identyfikacji SVHC, ale w trakcie kolejnych etapów procesu udzielania zezwoleń, aby pomóc ECHA podjąć decyzję, czy należy zarekomendować włączenie substancji do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Dokumentacja rejestracyjna jest jednak głównym źródłem informacji do celów zarekomendowania włączenia substancji z listy kandydackiej do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Państwo członkowskie przedkładające propozycję SVHC lub ECHA udzielą odpowiedzi na wszystkie otrzymane uwagi. Uwagi mające znaczenie do celów identyfikacji substancji jako SVHC zostaną przekazane do komitetu państw członkowskich (MSC), który dokona oceny, czy należy zidentyfikować daną substancję jako SVHC.

 

Poufność

Otrzymane uwagi zwykle uznaje się za niestanowiące informacji poufnej i udostępnia się je na stronie internetowej ECHA. Istnieje jednak możliwość dołączenia poufnych informacji szczegółowych. W takim przypadku osoba/strona zgłaszająca uwagę musi przedstawić uzasadnienie, dlaczego informację uznaje się za poufną. Takie poufne informacje będą wykorzystywane tylko przez ECHA, w tym jej Komitety, właściwe organy zgłaszającego państwa członkowskiego i Komisję Europejską.

ECHA zwraca się do zainteresowanych podmiotów z prośbą o przekazywanie uwag, o ile to możliwe, w języku angielskim. Proszę zwrócić uwagę, że Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, by w jawnej wersji uwag nie znalazły się żadne informacje poufne (w tym nazwa Państwa organizacji/nazwy plików będących załącznikami itp.). Proszę również w Państwa uwadze zamieścić odwołanie do numeru strony sprawozdania zgodnego z załącznikiem XV (np. s. 12, wniosek dotyczący...). Uwagi otrzymane po upływie odnośnego terminu ostatecznego nie zostaną uwzględnione.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

There are currently no ongoing consultations.