Czy muszę zastępować?

Dzięki zbieraniu danych dotyczących wpływu danej substancji chemicznej na zdrowie człowieka i środowisko można dojść do wniosku, że możliwe jest ograniczenie zagrożenia spowodowanego przez tę substancję.

Sama ta wiedza może skłonić do poszukiwania bezpieczniejszych alternatyw.

W przypadku substancji stwarzających największe zagrożenie prawodawstwo UE może jednak doprowadzić do ich zastąpienia.

Wymogi prawne stwarzają nowe możliwości

Z czasem substancje stwarzające największe zagrożenie są określane na podstawie rozporządzenia REACH jako tzw. substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie. Substancje te mogą następnie zostać objęte wymogami prawnymi w celu ograniczenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Należy zapoznawać się z informacjami o uregulowaniach dotyczących substancji, na przykład o tym, czy zostały one określone jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie lub czy zaproponowano objęcie ich ograniczeniami albo wymogiem uzyskania uprzedniego zezwolenia przed ich zastosowaniem.    W ten sposób można określić prawdopodobieństwo stosowania wobec nich bardziej surowych wymogów prawnych oraz odpowiednio wcześniej rozpocząć przygotowania.

Przewidywanie wymogów prawnych jest rozsądną strategią. Dostępne już mogą być lepsze i bezpieczniejsze alternatywy, które mogą otworzyć przed przedsiębiorstwem nowe perspektywy. Zapoznanie się z właściwościami potencjalnych alternatyw jest obecnie łatwiejsze dzięki większej ilości dostępnych informacji. Zgromadzone dane dotyczące substancji, znajdujące się na stronie internetowej ECHA, pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji.

Zastępowanie substancji w innych przepisach

Zastępowanie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie jest również uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych. Rozporządzenie to wyklucza stosowanie niektórych substancji stwarzających zagrożenie. Określa ono również wymóg, aby produkty zawierające substancje, które mogą być zastąpione, podlegały ocenie na zasadzie porównania ich z podobnymi dostępnymi produktami. Może to skutkować ograniczeniem zezwolenia na produkty biobójcze.

Prawodawstwo UE dotyczące ochrony pracowników określa także obowiązki pracodawców. W miarę możliwości pracodawcy powinni zastępować substancje chemiczne stwarzające zagrożenie innymi chemikaliami lub procesami, które stwarzają mniejsze zagrożenie lub nie stwarzają go w ogóle.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)