Procedura wprowadzania ograniczeń

Państwo członkowskie (lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej) może wszcząć procedurę stosowania ograniczeń, jeżeli obawia się, że dana substancja stwarza niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska. ECHA może również zaproponować wprowadzenie ograniczenia w odniesieniu do wyrobów, które zawierają substancje figurujące w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV).

Przed sporządzeniem samej dokumentacji dotyczącej wniosku w sprawie ograniczenia należy ogłosić zamiar przygotowania wniosku w rejestrze zamierzeń, tak aby wystosować wcześniejsze ostrzeżenie.

Dokumentacja dotycząca wniosku w sprawie ograniczenia zawiera informacje na temat kontekstu, np. dane identyfikujące substancję i uzasadnienie zaproponowanych ograniczeń. Zawiera również opis zidentyfikowanego ryzyka, a także wszelkie informacje na temat rozwiązań alternatywnych do substancji, kosztów oraz korzyści dla środowiska i zdrowia człowieka, które wynikają z ograniczenia.

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem REACH (załącznik XV) i przekazać do ECHA w ciągu 12 miesięcy od zgłoszenia zamiaru sporządzenia wniosku.

Opinie Komitetów

Po otrzymaniu dokumentacji Komitety ECHA sprawdzają, czy wniosek spełnia wymogi określone w załączniku XV. Jeżeli tak, dokumentacja zostanie udostępniona publicznie celem przeprowadzenia konsultacji (z wyjątkiem wszelkich informacji objętych tajemnicą handlową). Wówczas zainteresowane strony mogą przekazywać uwagi na temat ograniczenia w ciągu sześciu miesięcy od jego opublikowania na stronie internetowej ECHA.

W ciągu dziewięciu miesięcy od tej daty publikacji Komitet ds. Oceny Ryzyka ECHA (RAC) przedstawi swoją opinię na temat tego, czy proponowane ograniczenie jest odpowiednie do celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia człowieka lub środowiska, opierając się na dokumentacji i uwagach otrzymanych podczas konsultacji publicznych.

Równocześnie Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) przygotuje opinię na temat skutków społeczno-gospodarczych proponowanych ograniczeń, uwzględniając uwagi i analizy społeczno-gospodarcze przekazane przez zainteresowane strony. Wszelkie uwagi na temat projektu opinii SEAC należy przekazać w ciągu 60 dni od jego publikacji. Następnie SEAC przyjmie swoją ostateczną opinię z uwzględnieniem uwag w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pierwszych konsultacji publicznych dotyczących wniosku w sprawie ograniczenia.

Poza dwoma grupami wspomnianymi powyżej Komitety mogą również zasięgnąć opinii forum organów egzekwowania prawa państw członkowskich na temat wykonalności zaproponowanego ograniczenia.

Decyzja

Obie opinie Komitetów ECHA przyczynią się do podjęcia decyzji przez Komisję Europejską, która będzie miała dzięki nim zrównoważony obraz zidentyfikowanych zagrożeń oraz korzyści i kosztów wynikających z zaproponowanego ograniczenia.

W ciągu trzech miesięcy od otrzymania opinii obu Komitetów Komisja przedstawi projekt zmiany wykazu ograniczeń w załączniku XVIII do rozporządzenia REACH. Ostateczną decyzję podejmuje się w drodze procedury komitetowej połączonej z kontrolą z udziałem państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

Egzekwowanie

Przemysł musi przestrzegać ograniczenia po jego przyjęciu. Dotyczy to wszystkich podmiotów, w tym producentów, importerów, dystrybutorów, dalszych użytkowników i sprzedawców detalicznych.

Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za egzekwowanie ograniczenia.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)