Ograniczenie

Ograniczenie

Ograniczenia stanowią instrument na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, których nie można zaakceptować, stwarzanych przez chemikalia. Ograniczenia są co do zasady stosowane w celu ograniczania produkcji, wprowadzania do obrotu (w tym przywozu) lub stosowania substancji lub też nałożenia zakazu tego rodzaju czynności, lecz mogą również narzucać wszelkie istotne warunki, takie jak wymogi dotyczące środków technicznych lub szczególnego etykietowania.

Ograniczenie może mieć zastosowanie do wszelkich substancji w postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie, w tym tych substancji, które nie wymagają rejestracji, na przykład substancji wytwarzanych lub importowanych w ilości poniżej jednej tony rocznie lub niektórych polimerów.

Półprodukty wyodrębniane w miejscu wytwarzania, substancje wykorzystywane w badaniach naukowych i rozwojowych oraz substancje stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wyłącznie w związku z ich stosowaniem w kosmetykach są wyłączone z zakresu substancji, do których zastosowanie ma ograniczenie określone w rozporządzeniu REACH.

EU Privacy Disclaimer

Niniejsza strona używa plików cookies, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszych stron internetowych.