Wspólnotowy kroczący plan działań

Wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP) określa substancje, które mają zostać poddane ocenie w okresie trzech lat. Po upływie pierwszego roku plan zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia substancji na dodatkowy rok, jak również wyników każdego przeglądu substancji, które zostały zamieszczone w ciągu drugiego i trzeciego roku pierwotnego planu.

Wspomniane substancje podlegające natychmiastowej ocenie zostają zamieszczone w wykazie w ciągu pierwszego roku planu. Państwo członkowskie może jednak ogłosić w dowolnym czasie, że posiada informacje sugerujące, iż daną substancję należy poddać ocenie w pierwszej kolejności, nawet jeżeli nie figuruje ona w wykazie CoRAP. W takich sytuacjach CoRAP może zostać zmieniony w celu uwzględnienia tej substancji jeszcze przed coroczną aktualizacją.

Kryteria wyboru

ECHA oraz państwa członkowskie opracowują kryteria oceny ryzyka, w oparciu o które dokonuje się wyboru substancji do CoRAP.

Kryteria wyboru obejmują informacje o zagrożeniu, informacje o narażeniu oraz wielkości obrotu substancjami, w tym o łącznej wielkości obrotu tą samą substancją pochodzące z licznych rejestracji. Kryteria związane z zagrożeniem i narażeniem nie są stosowane w sposób niezależny, lecz w połączeniu, co ma na celu zapewnienie podejścia w oparciu o ryzyko. Przykładowo, substancja stwarzająca zagrożenie przy kontrolowanym narażeniu może mieć niższy priorytet niż substancja stwarzająca mniejsze zagrożenie przy znacznym narażeniu.

Państwa członkowskie przyczyniają się do opracowania CoRAP składając propozycje dotyczące substancji, które należy uwzględnić. Mogą one posłużyć się tymi samymi kryteriami oceny ryzyka, uzgodnionymi z ECHA, lub, w niektórych przypadkach, wskazać inne związane z ryzykiem podstawy do obaw w oparciu o priorytety krajowe.

Kryteria będą poddawane okresowemu przeglądowi na podstawie zdobytego doświadczenia oraz zmian w zakresie priorytetów.

Nie wszystkie substancje spełniające kryteria zostaną zamieszczone w wykazie CoRAP w celu poddania ocenie. Państwa członkowskie i ECHA muszą rozważyć, czy wniosek o dalsze informacje pod koniec procesu oceny pomoże w wyjaśnieniu kwestii związanych z początkowymi obawami dotyczącymi substancji. Interesy i zdolność państw członkowskich także mogą wpłynąć na włączenie substancji do wykazu CoRAP.

Ustanowienia CoRAP

Po ustanowieniu kryteriów oceny ryzyka ECHA i państwa członkowskie identyfikują pewną liczbę substancji, które można zamieścić w CoRAP. Państwa członkowskie wyrażą swoje zainteresowanie dokonaniem oceny pewnej substancji, tak by ECHA była w stanie sporządzić projekt CoRAP zawierający nazwy substancji oraz orientacyjne lata dokonania oceny.

Ostateczna wersja CoRAP zostaje przyjęta po konsultacjach z udziałem państw członkowskich oraz w następstwie opinii komitetu państw członkowskich ECHA. Począwszy od opublikowania projektu CoRAP istnieje możliwość dodawania lub usuwania substancji, zanim ECHA przyjmie ostateczną wersję CoRAP. W ostatecznej wersji CoRAP wskazuje się początkowe obawy związane z substancjami, jak również wyznacza państwa członkowskie, które przeprowadzą ocenę.

 

ECHA przyjęła pierwszy wspólnotowy kroczący plan działań (CoRAP) na lata 2012-2014 w 2012 r. Co roku ECHA przekaże państwom członkowskim plan aktualizacji CoRAP.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)